Bhútán: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

6. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Obecně doporučujeme vyhledat místního konzultanta nebo partnera, který má blíže k místním obchodníkům a zná dobře zvyklosti a zákony. Obchodníci v Bhútánu si stejně jako v Indii či Nepálu zakládají na osobním kontaktu, proto je nezbytné podniknout nejméně jednu cestu do oblasti a s budoucím možným partnerem se osobně potkat. Celý proces až do uzavření smlouvy ovšem trvá poněkud déle, než na co jsou evropští obchodníci zvyklí. Partnerem českých firem mohou být státní i soukromé bhútánské firmy.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Bhútán profituje z preferenčních podmínek bezcelního přístupu na trh EU v rámci programu EBA (Everything But Arms), jež spadají pod GSP. Bhútán však dosud nebyl těchto výhod schopen využít kvůli nedostatku zboží pro vývoz nebo špatné kvalitě zboží, která neprojde požadavky EU, apod.

Bhútánská ekonomika je velice uzavřená, brání se vstupu konzumního zboží zahraniční provenience a také zboží, které může zhoršit kvalitu životního prostředí. Dovoz zboží do Bhútánu upravují „Rules and Procedures for Imports from Third Countries, 2002“, které upravují dovoz ze všech zemí vyjma Indie.

Pravidla ukládají povinnost získání dovozní licence na dovoz zboží, přičemž zcela zakazují dovoz pornografie, narkotik a psychotropních látek a výrazně omezují dovoz zbraní a munice, zemědělských produktů, léčiv, chemikálií a hnojiv, použitých strojů, plastových výrobků, bezdrátových komunikačních technologií atd., pro jejichž dovoz je nutné vedle licence získat také speciální povolení (special permit) od gesčního úřadu.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Podmínky pro zahájení podnikání, zřízení kanceláře apod. upravuje Company Act z r. 2000. Pro zřízení kanceláře je nutno podniknout několik kroků:

 • bezpečnostní potvrzení od Královské bhútánské policie,
 • zaslání informace o podnikatelském záměru na Industrial Development Services Division (IDSD),
 • zaregistrovat se do Firemního rejstříku (Registrar of Companies),
 • požádat Regional Trade and Industrial Office (RTIO) o vydání obchodní / průmyslové licence,
 • požádat o vydání čísla daňového poplatníka,
 • otevřít si bankovní účet.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Pro propagaci a marketing lze použít inzerci v tisku a reklamní šoty v televizi či rozhlase. Velmi se rozmáhá prezentace prostřednictvím internetu.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Bhútán je členem WIPO (World Intellectual Property Organization) a signatářem pěti mezinárodních úmluv:

 • WIPO Convention (1977),
 • Berne Convention (1948, Literary and Artistic Works),
 • Paris Convention (2004, Industrial Property),
 • Madrid Agreement a Madrid Protocol.

Ochrana duševního vlastnictví je v Bhútánu ošetřena v řadě zákonů, především „Copyright Act“, podle kterého ochrana duševního vlastnictví trvá po dobu života autora a dalších 50 let. Užité umění je chráněno po dobu 25 let od svého vzniku. Kolektivní a anonymní díla jsou chráněna 50 let od svého zveřejnění. Tuto tematiku zpracovává také „Industrial Property Act“ (2001), který rozlišuje patenty, obchodní značku, průmyslový design atd. Za tuto problematiku nese zodpovědnost ministerstvo pro ekonomický rozvoj, které vydává potřebné registrace od r. 2009. Vláda si uvědomuje důležitost ochrany duševního vlastnictví a klade si za cíl zpracovat souhrnný zákon o ochraně duševního vlastnictví.

Ministerstvo školství vyhlásilo v březnu 2018 Národní politiku duševního vlastnictví 2018 (NIPP), jež má poskytovat práva duševního vlastnictví (IP) za účelem podpory kreativity a inovací pro sociální, kulturní a hospodářský rozvoj. Politika byla schválena během 151. zasedání kabinetu, které se konalo 13. února 2018. NIPP stanoví sedm strategických cílů směrem k vyváženějšímu, spravedlivějšímu a integrovanějšímu přístupu k používání systému IP. Mezi tyto cíle patří vytvoření vyvážených a rozvojově orientovaných zákonů a předpisů o IP, vytvoření účinného institucionálního rámce a zvýšení strategického využívání IP a větší využití systému IP pro ochranu tradičních znalostí, genetických zdrojů a tradičních kulturních vyjádření. Dále pak usnadnění přenosu technologií, zlepšení přístupu k výsledkům inovací a tvořivosti, strategická účast v mezinárodním systému IP a pobídky k podpoře inovací a kreativity. Tato politika také stanoví roli a odpovědnost vlády při plnění každé ze strategií.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zveřejňovány jednotlivými rezortními ministerstvy nebo jimi pověřenými státními podniky, nejčastěji na webových stránkách ministerstva pro ekonomický rozvoj.

Vzhledem k tomu, že je Bhútán členem SAARC, jsou všechny veřejné zakázky dle odvětví inzerovány také na stránkách SAARC.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

V Bhútánu není momentálně platná legislativa, která by jasně určovala řešení obchodních sporů a v zemi zatím není zavedeno žádné obchodní mediační centrum, které by se staralo o řešení sporů. Arbitrážní postupy jsou upraveny specificky pro oblast stavebnictví (Construction Development Board for Bhutan). Bhútán je nicméně členem „Chartered Institute of Arbitrators“ (CIArb) ve snaze přijmout metody řešení sporů.  Spory se doporučuje řešit smírčí cestou.

Nejzávažnějšími omezeními bhútánské ekonomiky jsou malý vnitřní trh, neadekvátní infrastruktura, vysoké náklady spojené s dopravou zboží, obtížný přístup k finančním zdrojům (úvěrům), nekonzistentní ekonomická a obchodní politika, nedostatek profesionálně vyškolené pracovní síly a manažerské schopnosti bhútánských partnerů, nízká produktivita práce. Bez odstranění těchto překážek nebude možné zvýšit kapacitu zárodečného soukromého sektoru v Bhútánu.

Bhútán však také nabízí kompetitivní výhody v podobě politické stability, obstojné znalosti angličtiny, propojení s indickým trhem, nízké ceny energie. Největším problémem je napojení bhútánské ekonomiky na Indii a silnou konkurenční přítomnost indických firem, jejichž přítomnost vláda silně podporuje na úkor dalších zahraničních partnerů (především Číny).

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Stejně jako v jiných asijských zemích je v Bhútánu při obchodních stycích důležitý cit pro hierarchii a úcta ke starším, která se vyjadřuje nachýlením těla mírně dopředu a při sedu držením nohou v pozici proti židli.  Verbálním znakem úcty je používání částice „la“ na konci věty (i v angličtině). Nejposvátnější částí těla je hlava a nejšpinavější jsou nohy, proto je zakázáno dotýkat se cizí hlavy nebo podstrkovat nohy před jinou osobu (při sezení na zemi je proto vhodné sedět v tureckém sedu nebo na patách).

Bhútánci považují odpověď „ne“ za nezdvořilou a vždy se snaží odpovědět pozitivně či neodpovědět vůbec, aby si zachovali tvář. Často se proto používá podmiňovací čas a příslovce „možná, snad“. Jasné a sebevědomé konstatování názoru, které nenechává žádný prostor pro výklad nebo jiný názor druhého, nedělá v Bhútánu dobrý dojem.

Proces výměny dárků je v Bhútánu mnohem důležitější než na Západě. Dárky se vybírají podle toho, zda jsou si osoby rovné, zda níže postavená osoba obdarovává výše postavenou osobu nebo obráceně. Po určité době by měl být dárek opětován, pokud nepřišel od výše postavené osoby. Dárky se nikdy neotevírají v přítomnosti dárců, není proto namístě očekávat rozbalení dárků a zjištění reakce. Není rovněž zvykem za dárky děkovat písemně.

V případě důležité životní události (sňatek, úmrtí, povýšení) je tradičním zvykem darovat kus látky zvaný zon (v počtu 3 – 5 – 7 – 9 dle důležitosti osoby) a bílý šál kata. Dnes se často dává jen kata nebo peníze v obálce. V Bhútánu je také časté dávat dárky někomu, kdo se chystá na cestu (např. láhev alkoholu, kapesné pro děti apod.).

Od hostitele se očekává, že nabídne šálek čaje nebo sklenici alkoholu a je slušností nabízené pohoštění přijmout a alespoň trochu upít nebo ochutnat. S přijetím nabídky k pohoštění se však nespěchá, host se většinou slušně zdráhá a nechá se přemlouvat. Odmítne-li někdo nabídku čaje nebo občerstvení, hostitel by měl v nabízení setrvat.

Při pozvání na večeři se nejdříve podávají nápoje, což může trvat více než hodinu. U skromných rodin hostitelé často zmizí, nechají hosty o samotě a objeví se až na samotnou večeři, což může být pro návštěvníky velice matoucí. Hlava rodiny se často účastní večeře, s hosty však nejí. Všechna nutná témata, která je nutno během večeře probrat, je třeba probrat ideálně ještě před jídlem. Během jídla jsou Bhútánci zvyklí příliš nemluvit a není třeba usilovat o konverzaci, jak je tomu zvykem na Západě - je úplně v pořádku jíst potichu. Podobně, po skončení večeře hosté téměř okamžitě odcházejí, není obvyklé v domě hostitele vysedávat a hovořit. Odejde-li hlavní host, očekává se, že odejdou také ostatní hosté. Odchod bez rozloučení je zcela běžný.

Pracovní a prodejní doba:

Pracovní týden v Bhútánu trvá od pondělí do pátku, pracuje se od 9:00 – 17:00. Banky jsou otevřeny 9:00 – 16:00 (v zimě jen do 15:00).

Státní svátky v r. 2018:

02.01.

Zimní slunovrat (Nyilo)

17.01.

Traditional Day of Offerings

16.01.

Losar (Nový rok)

21.02.

Výročí narození 5. krále J.V. Jigme Khesar Namgyel Wangchucka

22.02.

Výročí narození 5. krále J.V. Jigme Khesar Namgyel Wangchucka

23.02.

Výročí narození 5. krále J.V. Jigme Khesar Namgyel Wangchucka

20.04

Volby do Národní rady

25.04.

Shabdrung Kuchoe

02.05.

Výročí narození 3. krále

29.05.

Lord Buddha's Parinirvana

23.06.

Výročí narození Guru Rinpoche

16.07.

Svátek prvního Buddhova kázání

15.09.

Thimphu Drupchen Dromchoe *

19.09.

Thimphu Tshechu

20.09.

Thimphu Tshechu

21.09.

Thimphu Tshechu

22.09.

Thimphu Tshechu

23.09.

Blessed Rainy Day

19.10.

Dashain Festival

31.10.

Svátek Buddhova sestoupení

01.11.

Výročí korunovace 5. krále J.V Jigme Khesar Namgyel Wangchucka

11.11.

Výročí narození 4. krále

17.12.

Národní den

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Doklady

Cestovní pas s platností přesahující dobu pobytu v Bhútánu minimálně o 6 měsíců. Cestující, kteří přijíždějí do Bhútánu z oblastí postižených žlutou zimnicí (především Afrika), musí doložit např. mezinárodním očkovacím průkazem, že byli proti této nákaze očkováni. Toto očkování musí být provedeno nejpozději šest dnů před vstupem do Bhútánu.

Víza

Podmínky vstupu do země ověřit u velvyslanectví Bhútánu, např. ZÚ Bhútánu v Bruselu, email: infobhutan@bhutanembassy.be, nebo na webových stránkách MZV Bhútánu, či oficiálních stránkách bhútánské vlády, které se věnují podmínkám cestování do země.

Turistický ruch je v zemi velice omezen. Do Bhútánu je možné cestovat buď na pozvání vlády anebo jako turista. Turisté musí cestovat pouze ve skupinách po předem připravených a zaplacených trasách s oficiálním turistickým průvodcem. Veškeré formality musí být vyřízeny před příjezdem do země přes cestovní kancelář, respektive přes bhútánského tour operátora nebo některého z jejich mezinárodních partnerů.

Nezávislí cestovatelé nejsou do země vpuštěni. Každý návštěvník musí mít vízum a udělení či neudělení víza závisí na tom, jak je dopředu v součinnosti s cestovní kanceláří připravena a zaplacena cesta. Částka za jeden den pobytu činí 200 nebo 250 USD podle turistické sezóny, viz Daily Package. Zastupitelské úřady Bhútánu žádosti o turistická víza nepřijímají.
Informace k podání žádosti o bhútánské vízum lze také najít na webu MZV Bhútánu, nebo na stránkách vládního Tourism Council of Bhutan, kde si zájemce může vybrat z celé řady autorizovaných bhútánských tour operátorů.

Bhútán je přístupný po zemi i letecky, a to z Indie, Bangladéše, Nepálu a Thajska, nelze přicestovat z Číny. Vízum cestovatel obdrží na hraničním přechodu nebo na letišti na základě splněných podmínek, viz výše. Celé území Bhútánu kromě údolí Paró a Thimphú je považováno za zakázanou oblast. Proto každý návštěvník musí přes cestovní kancelář získat speciální povolení na cestování a tato povolení jsou policií příležitostně kontrolována.

Bližší informace lze nalézt na webu MZV ČR.

Omezení dovozu a vývozu předmětů

Bez cla může každá soba dovézt osobní věci v objemu (oděvy a osobní prádlo max. 10 kusů od každého druhu), mobil, fotoaparát, videokameru nebo jinou elektroniku určenou pro osobní potřebu, osoba starší 18 let pak také maximálně 1 litr alkoholu v maximálně 2 lahvích.

Bezcelní dovoz cigaret ani jiných tabákových výrobků není povolen v žádném množství, a to ani pro osobní potřebu. Pro osobní potřebu si lze dovézt do Bhútánu cigarety v rozsahu maximálně 200 kusů cigaret nebo 50 doutníků nebo 250 gramů jiných tabákových výrobků a podléhá prodejní dani (Salex Tax) ve výši 100 % a dovoznímu clu ve výši dalších 100 %, přičemž doklad o úhradě (Sales Tax Certificate) musí cestující mít neustále u sebe a v případě kontroly předložit.

Vývoz starožitností z Bhútánu bez speciálního povolení je zakázán. Cestovatelé by proto měli být obezřetní při nákupu věcí, které by mohly být považovány za starožitnost, a vyvarovat se tak zabavení věci i případnému postihu.

Celá oblast Bhútánu je z hlediska geopolitické situace bezpečná. Výjimkou je oblast náhorní plošiny Doklam, kde došlo v roce 2017 ke konfliktu mezi Indií a Čínou včetně rozmístění poměeně velkého počtu vojáků a těžkými zbraněmi.

Specifické podmínky cestování

Informace lze získat v Encyklopedii států na MZV ČR.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pokud není česká firma na bhútánském trhu fyzicky zastoupena prostřednictvím kanceláře či společného podniku, je existence místního zástupce nezbytnou podmínkou působení na trhu. Zaměstnávání místních sil je pro provoz reprezentace nezbytností a není nijak zvlášť zákonem upraveno. Bhútán nicméně preferuje zaměstnávání bhútánských občanů a zaměstnávání cizinců povoluje jen v odůvodněném případě, že místní pracovní síla nemá dostatečnou kvalifikaci. Náklady na vyškolení místních pracovníků si může firma odečíst z daňového základu. Zahraniční investoři mohou získat pracovní povolení pro své pracovníky podle velikosti investic:

 • investice do 1 mil. USD: 2 zahraniční pracovníci,
 • investice 1 – 5 mil. USD: 3 zahraniční pracovníci,
 • investice nad 5 mil. USD: 5 zahraničních pracovníků

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Očkování

Turistům směřujícím do Bhútánu se doporučuje vakcinace proti břišnímu tyfu, žloutence typu A i B a tetanu, případně proti japonské encefalitidě či malárii Turisté, kteří přijdou do styku se zvířaty, by neměli opomenout očkování proti vzteklině. Očkování proti žluté zimnici je povinné pro ty cestovatele, kteří přijíždějí do Bhútánu z výchozí nebo tranzitní země s výskytem této choroby.

Zdravotní péče

Před každou cestou do Bhútánu je nutné uzavřít cestovní pojištění. Zdravotní zařízení jsou v Bhútánu situována do větších měst, přičemž na venkově je dostupnost lékařské péče velmi omezena. Za ošetření se platí na místě v hotovosti, a proto je nutné si uschovat potvrzení od lékaře pro případné proplacení od pojišťovny v ČR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: