Filipíny: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Manile (Filipíny)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Civilní letecký průmysl

V zemi dochází k rozsáhlé modernizaci civilních i vojenských letišť,  přičemž vládní modernizační pro- gramy aktuálně pokrývají prakticky každý významnější ostrov. Vzhledem k vysoké úrovni českého prů- myslu v oblasti letištního vybavení a již dosaženým obchodním úspěchům např. při  prodeji pasivních sledovacích prostředků nebo námořních SD radarů do  zemí  v regionu, se  nabízí možnost spolupráce i v této oblasti. Do roku 2035  se očekává, že celkový počet cestujících se zvýší  na  140 milionů, přičemž bude vytvořeno 3,4 milionu pracovních míst v hodnotě 23 mld.  USD. Nicméně stále existují nedostatky v regionální letecké infrastruktuře, které tkví především v neadekvátním technologickém zázemí, nedostatečných bezpečnostních opatření, vysokém zdanění a omezených investicích, které limitují rozvoj leteckého průmyslu. V této oblasti vláda zvažuje přijmutí dvou mezinárodních standardů, jak pro pozemní tak i letecké provozy filipínských letišť. Jedná se o standardy IS-BAO (International standard for business aircraft operations) a IS_BAH (International standard for business aircraft handlers). První standard je zaměřen především na bezpečnost a profesionalismus, zatímco druhý se soustředí na nejefektivnější postupy pro pozemní operace. I nadále pokračuje vládní program BBB (Build, build,build), který má také za úkol modernizovat letecký průmysl a zároveň zajistit regionální dostupnost. V současné době bylo již modernizováno 7 letišť. K poslední dokončeným projektem je mezinárodní letiště Panglao na turisticky vytíženém ostrově Bohol. V roce 2020 se očekává dokončení největšího projektu, tedy modernizace mezinárodního letiště Clark. České firmy se mohou prosadit v mnoha aspektech leteckého průmyslu jako jsou například technologie na stavbu leteckých hangárů, mobilních letišť či konzultačních prací v rámci modernizace a způsobů naplnění mezinárodních standardů.

Dopravní průmysl a infrastruktura

Ministerstvo dopravy plánuje přes 1 000 km  kolejové infrastruktury do  roku 2022.  Do budoucna lze počítat s nově vyhlašovanými tendry týkajícími se jiných tratí městské veřejné dopravy se soukromým financováním anebo mimoměstské železniční infrastruktury, ke  které se  zjevně začínají Filipíny také přiklánět. Vláda dále připravuje projekt podzemní dráhy (metra) pro Manilu a jsou potřeba opravy tram- vajových tratí v Manile. Vyhlašuje rozsáhlé infrastrukturní  projekty včetně staveb dálnic, ať již jako přímé zakázky, tak i jako  PPP projekty. Akcentována je především nutnost spolupráce s dominantní strukturou konglomerátů ovládajících zájmy v dceřiných společnostech schopných financovat, budovat, dodávat a provozovat infrastrukturní projekty napříč sektory. Ministerstvo veřejných prací a dálnic alokovalo 650 miliard filipínských peso na stavbu 4 prioritních projektů dopravní infrastruktury. Jedná se o uvolnění dopravního zahlcení měst, vytvoření integrované hromadné dopravy, rozvoj infrastruktury venkova a vytvoření udržitelných komunit. Dále vláda podporuje diverzifikaci zdrojů financování dopravní infrastruktury. V toto ohledu vláda instruovala Úřad pro národní ekonomický rozvoj, aby snížili restrikce na určité investiční oblasti, které v současné době mají omezenou participaci zahraničního subjektu. Tyto oblasti zahrnují zakázky pro stavbu a opravu státem vlastněné infrastruktury. V celkovém měřítku administrativa prezidenta Duterteho dále plánuje vyčlenit 7 % celkového HDP jako součást socioekonomického plánu navýšení rozpočtu na infrastrukturu v rámci zrychlení implementace projektů veřejného a soukromého sektoru. Nalezené místních partnerů v rámci velkých konglomerátů může představovat šanci pro české exportéry atraktivní projekty především v oblastech dodávek elektromechanických prvků kolejové dopravy či konzultačních služeb.

Energetický průmysl

Energetika je jednou z priorit místní vlády a do sektoru směřují rozsáhlé státní investice. Uhelné elek- trárny jsou největším zdrojem energie, který přesahuje 40 % celkového energetického mixu.  Nicméně podíl uhlí na energetickém mixu se předpokládá až 56 % do roku 2020 a v roce 2030 až 80 %. Stav  infra- struktury i výrobních kapacit přitom stále není dobrý, což nahrává rostoucím cenám na trhu a významu místních vlád v rámci státní energetické politiky. Filipíny jsou zemí s jednou z nejvyšších cen elektrické energie a trpí velkou mezerou v oblasti instalace nových zdrojů. Realizace energetických projektů definovaných do roku 2030 zahrnuje celkové investiční náklady ve výši 2,80 bilionů filipínských peso. Většina identifikovaných projektů v oblasti obnovitelných zdrojů je v současné době v přípravném stádiu a odhadované investice jsou založeny na nákladech na různé činnosti od počátečních konzultacích až po realizace projektů. Administrativa současného prezidenta je připravena opustit předchozí strukturu energetického mixu a prosadit skladbu 70-20-10 společně s opuštěním kvót pro využití specifických technologií. V kategorii environmentální udržitelnosti patří Filipíny ke světové špičce. Filipínská energetika má vysokou závislost na obnovitelných zdrojích jako jsou vodní, geotermální, sluneční a větrná. Filipín se řadí z hlediska energetického kapitálu mezi nejdražší země světa, konkrétně v Asii se jedná o nejdražší elektřinu vedle Japonska a Hong Kongu. Právě oblast energetiky a především obnovitelných zdrojů patří k nejperspektivnějším možnostem pro český export i investice v podobě dodávek komponent elektráren, elektromechanické zařízení a služby, geotermální technologií či studií proveditelnosti.

Obranný průmysl

Filipíny v  současné  době potřebují především modernizovat svou   leteckou a  námořní kapacitu v Jihočínském moři.  Dle ministerstva pro  správu a rozpočet jsou  prostředky na  AFP rozděleny do třech hlavních kategorií. Armáda (pozemní vojsko) obdržela 57,4 mld. PHP, 21 mld. PHP bylo alokováno filipín- skému námořnictvu a 18,9 mld. dostalo letectvo.
Dle nového legislativního rámce bude modernizace AFP probíhat v patnáctiletém období až do roku
2028. Dle předběžných informací z rozhovorů AFP se  současnou vládou patří mezi  zvažované nákupy nadzvukové letectvo, helikoptéry, fregaty, raketové systémy, radary a modernizace vojenských základen. Zároveň by mělo  dojít k modernizaci osobního vybavení příslušníků AFP v podobě útočných pušek a pro- středků osobní ochrany (např. neprůstřelné vesty). Dále  by mělo  dojít  k posílení kapacit námořnictva v podobě nákupu moderních ponorek.

Sklářský a keramický průmysl

České firmy ve sklářském průmyslu mají na Filipínách výborné jméno již od 30. let. . Další uplatnění sklářských produktů je možné v rychle rostoucím farmaceutickém průmyslu společně s dekorativními produkty ze skla, které jsou  stále více žádané vzhledem k rostoucí a bohatnoucí střední třídě. V rámci stavebního rozkvětu také roste poptávka po rozměrných sklářských instalacích jak pro soukromé rezidence, tak i nově budované hotely a kasina. Pro české exportéry ze sklářského a keramického průmyslu je stěžejní navázat kontakty s architektonickými kancelářemi, které se podílejí na stavbě nových objektů, které mohou potencionálně využít individuálních světelných instalací. I přestože čeští výrobci mají na Filipínách kvalitní jméno, tak dlouhodobě čelí regionálnímu importu především z Číny. Marginální část potencionálních projektů mohou také tvořit revitalizace honosných světelných instalací, kterým se často dostává neprofesionální péče.

Stavební průmysl

Současná vláda se zavázala alokovat 7 % HDP na  infrastrukturu a poskytnout ekologická řešení ve fili- pínských městech, kde  především automobilová doprava způsobuje obrovské znečištění.Ve 3. čtvrtletí 2018 uvedl Filipínský statistický úřad růst sektoru stavebního průmyslu o 16,1% jak ve státních, tak i v soukromých projektech. V rámci zásadních velkých infrastrukturálních projektů se snaží filipínská vláda dohnat soukromý sektor. Veřejné zakázky v oblasti stavebnictví navýšily svůj podíl o 32% v roce 2018. Dle vyjádření Národního úřadu pro ekonomický rozvoj byla jedním z faktorů zvyšující se inflace v roce 2018 nedostatek dodávek. Z tohoto důvodu vláda považuje vybudování infrastruktury za klíčový faktor ke zlepšení produktivity a mobility mezi regiony. V současnosti je klasifikováno 75 infrastrukturálních projektů s vysokou mírou důležitosti v rámci vládního programu „Build, build, build.“.  Jedním z největších projektů je fáze 1projektu vlakové dopravy na Mindanau zahrnující budování přes 100km neelektrifikových kolejí.

Vodohospodářský a odpadní průmysl 

Filipínský vodohospodářský trh očekává stabilní růst 5 % ročně dalších 5 let společně se zvýšenou poptáv- kou po kvalitnějších sanitačních technologiích. Celkový stav odpadového hospodářství vyžaduje moder- nizaci a vláda do oboru směřuje značné investice. Se 100  mil. obyvatel rostou nároky i v oblasti urbani- zace. Filipíny se každoročně potýkají s rozsáhlými záplavami a snaží se omezit jejich ničivost budováním zadržovacích nádrží a regulováním toků. Souvisejícími tématy v tomto ohledu jsou pak i zdroje pitné vody a čištění odpadních vod. Funkční projekty české provenience v těchto oblastech fungují na Filipínách již z minulosti. Poptávka po kvalitních vodních zdrojích i nadále stoupá s předpokládanou domácí spotřebou. Probíhající efekty klimatických změn a časté přírodní katastrofy vyžadují zlepšení vodního hospodářství a sofistikovaná protipovodňová opatření. V současné době trpí Filipíny vysokou závislostí na dovezených technologiích především v oblasti čistíren odpadních vod a s tím spojených technologiích.  V tomto oboru mohou české firmy uspět především ve spolupráci se soukromým sektorem na základě subdodávek technologických řešení splňující evropské standardy , jenž jsou často považovány za adekvátní  aspekt  v rámci konkurenčního boje  a mohou tak kompenzovat  nižší ceny regionálních dodavatelů.

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Na Filipínách téměř 100  % zdravotnického zařízení pochází z dovozu a místní produkce je limitována pouze náhradními díly a jednorázovými produkty (rukavice, jehly, injekce). V zemi pokračuje růst střední třídy a demografický vývoj nahrává stavbě nových nemocnic a vybavování těch starých. Špička sektoru (velké nemocnice v Manile) je přitom na úrovní srovnatelné s ČR. Na Filipínách je přes 1 800 registrova- ných nemocnic z toho téměř 60 % v soukromém vlastnictví. Filipínský farmaceutický sektor očekává růst na 198,9 miliard filipínských peso do roku 2022 ze své současné hodnoty 162 miliard peso. Nyní jsou Filipíny stále čtvrtým největším farmaceutickým trhem v regionu ASEAN. Dlouhodobé dochází k navyšování finančních zdrojů pro zdravotnictví, kdy v roce 2018 Ministerstvo zdravotnictví obdrželo 107,2 miliard peso, tedy o 11, 4% více než v roce předchozím. Tento krok je v souladu s dlouhodobě očekávaných zavedením státem řízeného centrálního zdravotnictví. V případě přechodu na tento systém bude nutné zavést centrálně monitorovaný systém nemocí a veřejných zdrojů. V tomto ohledu se očekává navýšení prostředků do IT infrastruktury a analýzy a sběru dat. Zdravotnický průmysl je v dlouhodobém měřítku považován za rychle rostoucí, nicméně značně závisející na spolupráci státního a soukromého sektoru k adaptaci zdravotnických inovací a digitálních řešení.

Nadále pokračují i investice největších soukromých filipínských konglomerátů do sektoru zdravotnictví.

Zemědělský a potravinářský průmysl

I přes značný ekonomický rozvoj Filipín v posledních letech sektor zemědělství do značné míry stagno- val. Filipínský statistický úřad zaznamenal pokles o 0,83% v objemu zemědělství v 3, čtvrtletí 2018. Mezi jednotlivými sektory došlo k největšímu poklesu v rámci plodin a rybolovu. Na druhou stranu zemědělství dosáhlo produkce 409 miliard filipínského peso, tedy nárůst o 6,82%, nežli v roce 2017. Nízká produktivita zemědělství měla dále vliv na výrobní sektor vzhledem v omezení dodávek surovin. V následujících letech se předpokládá investice kolem 63,5 milionu USD na podporu malých a středních zemědělských podniků. V tomto ohledu se jedná zejména o oblasti Visayas a Mindanao. Program by se měl především soustředit na farmáře zabývající se kakaem, kávou, kokosovými ořechy a zpracováním ovoce a ořechů. V roce 2018 také došlo k dohodě mezi Ministerstvem obchodu a průmyslu a Ministerstvem zemědělství na implementaci cen a cenových stropů na vybrané zemědělské produkty. Jedná se především o rýži a cukr, kde bude zaručena maloobchodní cena na 38 peso za kilo rýže a 50 peso  za kilo cukru. Na některých ostrovech začal proces mechanizace, kde mohou čeští výrobci a dodavatelé uspět v rámci dodávek kombajnů, traktorů, technologií na digitalizaci farmářských provozů.
. Geograficky je z hlediska zemědělské pro- dukce nejvýznamnější oblastí druhý největší ostrov Mindanao. Zavedení preferenčního rámce GSP+ na  začátku roku 2015  otevřelo evropský trh filipínským výrobcům, kterým se  tak nabídla příležitost k exportu výrobků s vysokou přidanou hodnotou, a zároveň GSP+ představuje příležitost, jak výrazně navýšit hodnoty pěstovaných plodin.Nejvýznamnější vývozní položkou jsou  i nadále syrovátka a další výrobky z mléka, které tvoří přes
55 % celkového vývozu. Nicméně existuje značný potenciál klíčových zemědělských a potravinářských produktů, a to především mléčných výrobků, nápojů, pekařské a cukrářské výroby, rostlinných produktů a živočišné výroby.

Příležitosti pro rozvojovou spolupráci

Kategorie vyspělosti země: LMIC

Sektor zemědělství

Zemědělství potřebuje investice, které se vláda snaží podporovat. Potenciál skýtá také agroturistika. K podpoře zemědělství slouží např. Philippine Rural Development Project s rozpočtem více než půl miliardy USD. V jeho rámci Mindanao Rural Development Program (MRDP) Phase II podporuje zemědělství a obecně rozvoj venkovských oblastí v jižních Filipínách – program měl za cíl zvýšit příjem benefitujících domácností o 20 % a povedlo se docílit úctyhodných 36 %. Cílem projektů je zvýšit příjmy venkova, zemědělské a rybářské produktivity a zlepšit přístup na trh v celé zemi. V rámci projektu vznikají nástroje pro informační a komunikační technologie, směrem k modernímu, a vůči klimatu odolnému sektoru zemědělství a rybolovu.

Sektor vodohospodářství

Filipíny pracují na zlepšení distribuce a kvality pitné vody, na jejím čištění a institucionalizaci integrovaného řízení vodních zdrojů. Za poslední dvě dekády prošly Filipíny velkým pokrokem v distribuci vody a rozšířily též kanalizace a čističky odpadních vod. Klesla cena vody, ztráty při distribuci i průjmy způsobené nekvalitní vodou. Na zlepšení zavlažování se podílí Participatory Irrigation Development Project, který podporuje zlepšování 58 závlahových systémů v celé zemi. Od začátku roku 2011 k dnešnímu dni projekt zrenovoval a modernizoval zavlažovací infrastrukturu na 85 000 hektarech půdy sloužící více než 160 000 zemědělcům a jejich rodinám.

Sektor vzdělávání

Vláda se snaží vylepšit primárně základní vzdělání, speciálně pro znevýhodněné děti. K tomu slouží i  Learning, Equity and Accountability Program Support s alokovanou částkou 300 mil. USD. Projekt také podporuje snahy o znovuoživení profesního rozvoje učitelů, a poskytují rozsáhlé školení v oblasti jazyků v raném věku, čtenářské a matematické gramotnosti pro všechny ředitele a alespoň jednoho učitele v každé cílové oblasti. Projekt také pomáhá rozvíjet monitoring výkonu učitelů.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Přehled veletrhů a výstav    

Tue, 04 - Thu, 06 Jun 2019
Philippines International Beauty Show (philbeauty)
(Trade Show; Fashion & Beauty)
SMX Convention Center, Pasay City

Thu, 06 - Sat, 08 Jun 2019
Graphic Expo
(Trade Show; IT & Technology)
SMX Convention Center, Pasay City

Thu, 13 - Sat, 15 Jun 2019
IFSEC Philippines
(Trade Show; Business Services; Security & Defense)
SMX Convention Center, Pasay City

Wed, 12 - Sun, 16 Jun 2019
Manila Food & Beverage Expo (MAFBEX)
(Trade Show; Food & Beverages)
World Trade Center Metro Manila, Pasay City

Tue, 18 - Thu, 20 Jun 2019
Marine Philippines (PHILMARINE)
(Trade Show; Logistics & Transportation)
SMX Convention Center, Pasay City
Offshore Philippines
(Trade Show; Logistics & Transportation)
SMX Convention Center, Pasay City
Oil & Gas Philippines
(Trade Show; Power & Energy)
SMX Convention Center, Pasay City
Shipbuild Philippines
(Trade Show; Logistics & Transportation)
SMX Convention Center, Pasay City
Naval Defense Philippines
(Conference; Security & Defense)
SMX Convention Center, Pasay City
Corporate Giveaways Buyer Show
(Trade Show; Business Services)
SMX Convention Center, Pasay City

Sat, 22 - Sun, 23 Jun 2019
Manila Mini Maker Faire
(Trade Show; Arts & Crafts)
The Mind Museum, Taguig City

Sun, 23 - Tue, 25 Jun 2019
Wire & Cable Show
(Trade Show; Electric & Electronics; Industrial Engineering)
SMX Convention Center, Pasay City

Wed, 26 - Fri, 28 Jun 2019
Livestock Philippines
(Trade Show; Agricultural & Forestry; Industrial Engineering)
World Trade Center Metro Manila, Pasay City
Feed Expo Philippines Pasay (Feeds Expo Philippines)
(Trade Show; Agricultural & Forestry; Industrial Engineering)
World Trade Center Metro Manila, Pasay City
PhilMeat Expo and Forum
(Trade Show; Packing & Packaging; Food & Beverages)
World Trade Center Metro Manila, Pasay City
Aquaculture Philippines (AP)
(Trade Show; Business Services; Food & Beverages)
World Trade Center Metro Manila, Pasay City

Thu, 27 - Fri, 28 Jun 2019
Green Smart City Philippines
(Trade Show; Building & Construction; IT & Technology)
SMX Convention Center, Pasay City
Highway Infrastructure Philippines (HIP)
(Trade Show; Building & Construction; Travel & Tourism)
SMX Convention Center, Pasay City
Rail Infra Tech Philippines (RIT)
(Trade Show; Industrial Engineering; Logistics & Transportation)
SMX Convention Center, Pasay City
City Infrastructure Philippines (CIP)
(Trade Show; Building & Construction)
SMX Convention Center, Pasay City

Thu, 27 - Fri, 28 Jun 2019
Trenchless Philippines
(Trade Show; Industrial Engineering; Environment & Waste)
SMX Convention Center, Pasay City


Thu, 27 - Fri, 28 Jun 2019
Logistics Infrastructure Philippines (LIP)
(Trade Show; Industrial Engineering; Logistics & Transportation)
SMX Convention Center, Pasay City
Airport Infrastructure Philippines (AIP)
(Trade Show; Industrial Engineering; Logistics & Transportation)
SMX Convention Center, Pasay City
Water Infrastructure Philippines (WIP)
(Trade Show; Industrial Engineering; Environment & Waste)
SMX Convention Center, Pasay City

Thu, 27 Jun 2019
SM Home Fair
SMX Convention Center, Pasay City

Wed, 10 - Fri, 12 Jul 2019
Philippine Gaming Expo (PGExpo)
(Trade Show; Hospitality; Entertainment & Media)
World Trade Center Metro Manila, Pasay City
Philippine Attraction Expo (PAExpo)
(Trade Show; Hospitality; Entertainment & Media)
World Trade Center Metro Manila, Pasay City

Fri, 19 - Sun, 21 Jul 2019
Entrepreneur & Franchise Expo
(Trade Show; Business Services)
Megatrade Hall, Mandaluyong

Wed, 24 - Fri, 26 Jul 2019
International Auto Parts Accessories and Service and Repair Equipment Exhibition (PhilAuto)
(Trade Show; Auto & Automotive)
SMX Convention Center, Pasay City
Philippines Bus and Truck Show
(Trade Show; Auto & Automotive)
SMX Convention Center, Pasay City
Cold Chain Expo
(Trade Show; Logistics & Transportation; Food & Beverages)
SMX Convention Center, Pasay City

Fri, 26 - Sun, 28 Jul 2019
Travel & Lifestyle Expo-Sale (TLE)
(Trade Show; Travel & Tourism)
Megatrade Hall, Mandaluyong

Sat, 27 - Sun, 28 Jul 2019
Weddings And Debut Expo
(Trade Show; Apparel & Clothing; Fashion & Beauty)
Cultural Center of the Philippines, Pasay City

Fri, 02 - Sun, 04 Aug 2019
AsiaPop Comicon Manila
(Trade Show; Entertainment & Media)
SMX Convention Center, Pasay City

Wed, 07 - Sat, 10 Aug 2019
World Food Expo (WOFEX)
(Trade Show; Food & Beverages)
SMX Convention Center, Pasay City
World Food Expo Manila (WOFEX Food Bazaar)
(Trade Show; Food & Beverages)
World Trade Center Metro Manila, Pasay City

Thu, 15 - Sat, 17 Aug 2019
Transport & Logistics Philippines
(Trade Show; Logistics & Transportation)
World Trade Center Metro Manila, Pasay City
Systems Integration Philippines
(Trade Show; Telecommunication; IT & Technology)
SMX Convention Center, Pasay City
SIGN & MEDIA WORLD
(Trade Show; IT & Technology)
SMX Convention Center, Pasay City

Thu, 22 - Sat, 24 Aug 2019
Philippines International Chemicals, Agrochemicals, Pharmchem, Dyechem Expo (The Philippines Chem)
(Trade Show; Industrial Engineering)
World Trade Center Metro Manila, Pasay City

Wed, 28 - Sat, 31 Aug 2019
Philippine Die & Mould Machineries and Equipment Exhibition (PDMEX)
(Trade Show; Packing & Packaging; Industrial Engineering)
World Trade Center Metro Manila, Pasay City
Philweld
(Trade Show; Industrial Engineering)
World Trade Center Metro Manila, Pasay City

Wed, 28 - Sat, 31 Aug 2019
Philplas
(Trade Show; Industrial Engineering)
World Trade Center Metro Manila, Pasay City

Sat, 31 Aug - Sun, 01 Sep 2019
The Best of Anime
(Trade Show; Entertainment & Media)
SMX Convention Center, Pasay City

Tue, 03 - Thu, 05 Sep 2019
Medical Philippines Expo & Lab Philippines (Phil Lab)
(Trade Show; Medical & Pharma)
SMX Convention Center, Pasay City

Thu, 05 - Sun, 08 Sep 2019
Food & Drinks Asia (FD Asia)
(Trade Show; Food & Beverages)
World Trade Center Metro Manila, Pasay City

Fri, 06 - Sun, 08 Sep 2019
Real Estate Expo Manila (REEM)
(Trade Show; Building & Construction)
SMX Convention Center, Pasay City

Sat, 07 - Sun, 08 Sep 2019
Wedding Expo Philippines (WEP)
(Trade Show; Apparel & Clothing; Fashion & Beauty)
SMX Convention Center, Pasay City

Wed, 11 - Sat, 14 Sep 2019
Asia Food Expo (AFEX)
(Trade Show; Packing & Packages; Food & Beverages)
World Trade Center Metro Manila, Pasay City
Wed, 11 - Sun, 15 Sep 2019
Manila International Book Fair (MIBF)
(Trade Show; Education & Training)
SMX Convention Center, Pasay City

Wed, 18 - Fri, 20 Sep 2019
CEITEX MANILA
(Trade Show; Electric & Electronics; IT & Technology)
SMX Convention Center, Pasay City

Thu, 19 - Sat, 21 Sep 2019
Beauty & Wellness Manila
(Trade Show; Wellness, Health & Fitness)
SMX Convention Center, Pasay City

Wed, 25 - Thu, 26 Sep 2019
Seamless Philippines (Seamless PH)
(Trade Show; Banking & Finance; IT & Technology)
SMX Convention Center, Pasay City

Thu, 26 - Sun, 29 Sep 2019
World of Consumer Electronics Expo (WOCEE)
(Trade Show; Electric & Electronics)
World Trade Center Metro Manila, Pasay City
World of Safety and Security Expo (WOSAS)
(Trade Show; Security & Defense)
World Trade Center Metro Manila, Pasay City

Tue, 01 - Wed, 02 Oct 2019
Roads & Traffic Expo Philippines
(Trade Show; Logistics & Transportation)
SMX Convention Center, Pasay City

Thu, 03 - Sat, 05 Oct 2019
Agrilink Foodlink Aqualink
(Trade Show; Agriculture & Forestry; Packing & Packaging)
World Trade Center Metro Manila, Pasay City

Thu, 10 - Sat, 12 Oct 2019
Packprint Plas Philippines
(Trade Show; Packing & Packaging)
SMX Convention Center, Pasay City
Thu, 10 - Sat, 12 Oct 2019
Manufacturing Technology World
(Trade Show; Packing & Packaging; Industrial Engineering)
SMX Convention Center, Pasay City

Thu, 10 - Sat, 12 Oct 2019
AUTOMECHANIC PHILIPPINES
(Trade Show; Automotive Engineering-Systems & Components)
SMX Convention Center, Pasay City

Tue, 22 Oct 2019
Asia Expo Manila
(Trade Show; Education & Training)
Manila

Sat, 26 - Mon, 28 Oct 2019
AHPADA International Arts and Crafts Expo
(Trade Show; Arts & Crafts)
Philippine Trade Training Center, Pasay City

Thu, 07 - Sun, 10 Nov 2019
Philconstruct
(Trade Show; Building & Construction)
SMX Convention Center, Pasay City
Hvac R Philippines
(Trade Show; Industrial Engineering)
SMX Convention Center, Pasay City

Thu, 05 - Sun, 08 Dec 2019
Philippine Garment Industry & Fabric Expo
(Trade Show; Apparel & Clothing)
SMX Convention Center, Pasay City


 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: