Saúdská Arábie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V USD

  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD
2013 358 767 42. 107,0 14 873 86. 64,3 373 640 57. 104,2 343 894
2014 519 579 36. 144,8 32 077 77. 215,7 551 656 51. 147,6 487 502
2015 578 695 31. 111,4 42 211 73. 131,6 620 906 45. 112,6 536 484
2016 446 592 32. 77,2 71 176 74. 168,6 517 768 46. 83,4 375 416
2017 581 858 34. 130,3 133 996 59. 188,3 715 854 47. 138,3 447 862

V CZK

2013 7 019 272 42. 106,9 290 986 86. 64,2 7 310 258 57. 104,2 6 728 286
2014 10 779 195 36. 153,6 665 474 77. 228,7 11 444 669 51. 156,6 10 113 721
2015 14 235 903 31. 132,1 1 038 392 73. 156,0 15 274 295 45. 133,5 13 197 511
2016 10 907 925 32. 101,2 1 751 772 74. 263,2 12 659 697 46. 110,6 9 156 153
2017 13 553 853 34 95,2 3 264 118 59. 314,3 16 817 971 44. 110,1 10 289 735

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz (SITC3)
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota CZK(tis.)
781 Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 4 318 057
752 Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní 1 692 660
672 Ocel, železo v ingotech aj. odlitcích, polotovary 1 385 647
892 Tiskoviny 883 345
898 Nástroje hudební, díly, příslušenství, desky, pásky ap. 416 325
782 Vozidla motorová k dopravě zboží a pro účely speciální 351 100
772 Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj. 305 491
741 Zařízení k ohřevu a chlazení a jejich díly jn. 227 660
743 Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory ap. 204 071
658 Výrobky hotové z materiálů textilních jn. 196 270
598 Výrobky chemické různé jn. 170 025
Dovoz (SITC3)
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota CZK(tis.)
333 Oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) 1 854 415
575 Hmoty plastické ostatní v prvotních formách 545 074
571 Polymery etylénu v prvotní formě 431 639
582 Pláty, desky, blány, fólie a pásy z hmot plastických 260 842
266 Vlákna syntetická vhodná ke spřádání 84 495
747 Kohouty, ventily aj. armatury pro potrubí, kotle ap. 15 858
516 Chemikálie organické ostatní 10 874
684 Hliník 9 586
772 Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj. 6 910
057 Ovoce a ořechy (ne olejnaté) čerstvé, sušené 6 109

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Podle místních zákonů zahraničí společnost, která poskytuje na místním trhu služby (např. formou účasti na stavebních a montážních projektech) musí být v KSA přítomna formou majetkové účasti (pobočka mateřské firmy nebo joint-venture s místním partnerem). Bez získání tzv. Commercial Registration, se nesmí účastnit příslušných tendrů, které jsou navíc jen pro zvané subjekty prekvalifikované na tzv. vendor list.

Přítomnost na trhu formou majetkové účasti je finančně velmi nákladná a přináší s sebou i značná rizika (nezískání kontraktu, neplacení zákazníků, byrokratické překážky, atd.) I přesto se v posledních 5 letech několik českých firem odvážilo na saúdský trh touto cestou vstoupit (viz společné podniky jmenované v kap. 4.4).

Rozvíjí se úspěšně spolupráce ve zdravotnictví zejména při přenosu českého lázeňského know-how a poskytování zdravotního personálu pro místní nemocnice. V polovině roku 2009 byl dokončen společný projekt poskytování lázeňských služeb v SAK ve společném podniku Lázní Darkov a saúdského investora v oblasti Saihatu (nedaleko Dammamu) ve východní provincii. V roce 2010 bylo v Rijádu otevřeno české rehabilitační centrum, kde pracuje převážně český zdravotnický personál.

Ve stavebnictví dochází k přenosu služeb interierového designu, zejména v souvislosti s vybavením paláců a residencí českým sklem. V roce 2012 začaly realizovat na místním trhu své první zakázky v oblasti stavebnictví firmy Plynostav Arabian Ltd. (budova university) a Enteria (skladové budovy), které však s ohledem na ekonomické a podnikatelské podmínky v SAK ukončily své přímé angažmá .

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Předními a stabilními vývozci do KSA jsou společnosti Hyundai, Škoda Auto, FoxConn (počítačové komponenty), Mondi Pac. Paper (kraftový papír), Evraz Vítkovice Group (nádrže na ropu, ocelové konstrukce), ABB (rozvaděče, trafa), Siemens (komponenty rozvoden), Barum Continental (pneu), Alstom Power (kotle pro energetiku), Austin Powder (rozbušky), FEI Czech Republic (mikroskopy), Arcellor Mittal (trubky). Výrazným vývozcem je i firma Preciosa (zejména dekorativní osvětlení).

Převážnou část vývozu tvoří subdodávky českých výrobců vlastněných převážně nadnárodními korporacemi pro infrastrukturní a průmyslové kontrakty v KSA, které získaly místní pobočky jejich zahraničních nadnárodních mateřských společností. Řada těchto vývozů probíhá též přes třetí země (cca 20 %), zejména SAE, kde jsou sídla velkých stavebních firem operujících v rámci GCC. 

Z hlubší analýzy komoditní struktury vývozu v posledních letech a z rozhovorů s představiteli českých firem a jejich místními zástupci je však patrný i trend spočívající v pronikání na trh dalších českých subjektů a rozšiřování počtu českých vývozních komodit.

Přítomnost na trhu formou majetkové účasti je finančně velmi nákladná a přináší s sebou i značná rizika (nezískání kontraktu, neplacení zákazníků, byrokratické překážky, atd.). I přesto se v posledních 5 letech několik českých firem odvážilo na saúdský trh touto cestou vstoupit. V roce 2009 byl založen první smíšený saúdsko-český podnik v KSA - lázně Saudi Darkov (rehabilitační a lázeňské zařízení, které využívá české know-how a český personál). V roce 2010 byl založen smíšený podnik Plynostav Arabian Ltd. (partnerem na saúdské straně je princ Turkí bin Mešárí), roce 2011 byly založeny se stejným místním partnerem společnosti Enteria Arabian Ltd. a Optokon Arabian Ltd, v roce 2012 Secar Bohemia Arabian Ltd a 2013 Izopol Arabian for Manufacturing Ltd. (budoucí výroba sendvičových panelů pro rodinné domy). V roce 2013 získala registraci architektonická kancelář Atelier Simona (česko-libanonsko-saudský joint-venture). Optokon se následně osamostatnil a dnes podniká s jiným saúdským subjektem. Vlivem neuspokojivé ekonomické situace v SAK a následkem růstu nákladů (poplatky, saúdizace atd.) v posledních dvou letech však postupně české firmy vyklízejí v SAK své pozice.

S místními firmami spolupracují české marketingové a personální agentury nabízející kvalifikovanou pracovní sílu, zejména v oblasti zdravotnictví (zdravotní sestry, lékaři, fyzioterapeuti) - jako např. G5 Plus a EuroStaff.

V roce 2009 bylo v Saihatu (oblast Dammamu) ve Východní provincii otevřeno české lázeňské a rehabilitační centrum - Saudi Darkov. Jedná se o první českou investici v KSA (společnou investici Lázní Darkov a saúdské Saihat Society For Social Services). V roce 2010 bylo v Rijádu otevřeno další česko-saudské (jde nicméně plně o saúdskou investici, český prvek spočívá pouze v českém know-how a obsluhujícím personálu) zdravotnické zařízení - Czech Saudi Rehabilitation Center, které je zaměřené na léčení následků úrazů pohybového ústrojí. V roce 2013 byla otevřena jeho další část.

TATRA uzavřela v roce 2011 MoU s ministerstvem obrany na montáž vozidel v KSA. Součástí budoucí spolupráce je i pomoc při výstavbě nového závodu s kapacitou 500 vozů ročně na jednu směnu. Výstavba závodu v Kharji byla zahájena v 2017. V současné době byl již zaškolen personál na dodávkách CKD.

Začátkem roku vznikl společný podnik mezi saúdskou společností Al-Esnad a českou firmou Ray Service.

V roce 2011 došlo k přímé saúdské zahraničí investici v ČR, kterou je podnik na distribuci halal potravin saúdského podnikatele Ahmeda Al Taweela. Optokon pak ve spolupráci se saúdskými partnery vystavěl nový závod na výrobu optických kabelů v ČR.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • V březnu 2002, během návštěvy náměstka ministra průmyslu a obchodu V. Petříčka v SAK, byla podepsána Všeobecná dohoda mezi vládou České republiky a vládou Saúdskoarabského království. Tento první smluvní dokument v historii vzájemných vztahů vstoupil v platnost dne 20. 1. 2003.
  • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic byla podepsána v listopadu 2009 a vstoupila v platnost 13. 3. 2011.
  • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění byla podepsána při návštěvě saúdského ministra financí Ibrahima Al Assafa v Praze dne 23. 4. 2012 a po ratifikaci zákonnými orgány obou zemí vstoupila v platnost ke dni 1. 5. 2013.
  • V říjnu 2011 došlo k parafování Dohody o letecké přepravě. Podpis dohody se uskutečnil v prosinci 2016, nicméně dohoda doposud nevstoupila v účinnost.  

V jednotlivých resortech pak bylo uzavřeno postupně několik významných ujednání (memoranda o spolupráci), a to zejména v oblasti výzkumu, výcviku bezpečnostních složek a zdravotnictví. V současné době je rozjednaná dohoda v oblasti vysokého školství, memorandum o spolupráci v oblasti mládeže a sportu a memorandum o spolupráci v oblasti geologického výzkumu a musejních sbírek.

Na základě shora uvedené Všeobecné dohody se uskutečnilo v 06/2011 v Praze zasedání 1. smíšené komise na úrovni náměstků ministrů zahraničních věcí. Došlo k podepsání Agreed Minutes o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vysokého školství, vědy a výzkumu, bezpečnosti potravin, lázeňství a turistiky, oprav památek a obchodu a investic.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR a Saúdská Arábie si rozvojovou pomoc navzájem neposkytují.

Saúdská Arábie je jednou ze zemí, která je přímo zmiňována v dokumentech Evropského parlamentu jako příjemce rozvojové pomoci (Develeopment Cooperation and Economic Cooperation Instrument (DCECI) v plánech na léta 2007–2013. Byla zařazena mezi země, kde hodlá EU podporovat rozvoj spolupráce v oblasti ekonomické, obchodní, vědecké a vzdělávací a které jsou důležité pro EU z hlediska politického i obchodního.

Samotná Saúdská Arábie je však i poskytovatelem rozvojové pomoci a přispěvatelem do celé škály rozvojových fondů. Od roku 2000 do r. 2006 poskytlo SAK např. 307 mil. USD palestinské samosprávě, 230 mil. USD na rozvoj Afghánistánu, 1 mld. USD na garance a úvěry do Iráku atd. V roce 2012 přislíbila KSA pomoc Jemenu ve výši 3,25 mld. USD a Egyptu ve výši 4 mld. USD.

V rámci GCC se KSA bude rozhodující měrou podílet na tzv. stabilizačním programu pro Bahrajn a Omán ve výši 20 mld. USD, která má být rozložena do let 2011–2020.

Humanitární a rozvojová pomoc dosáhla v roce 2014 hodnoty 174,4 mld. USD. V letech 2005-2014 se tak SAK adí mezi 10 největších donorů na světě. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: