Slovinsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

27. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Ljubljani (Slovinsko)

Hospodářská spolupráce mezi ČR a Slovinskem je mimořádně dobrá. Relativně malé Slovinsko se řadí mezi významné hospodářské partnery ČR. Proinvestiční politika české vlády pozitivně zapůsobila na příliv slovinských investic do ČR, ale také SI se v posledních letech stalo zajímavým cílem pro CZ investory.

Možnosti pro zvýšení českého exportu jsou následující:

 • využít potenciál SI pro investiční projekty (např. v oblasti železniční infrastruktury) a rozvojové projekty slovinských firem
 • iniciovat užší spolupráci mezi profesními asociacemi s cílem prohloubit spolupráci mezi prioritními obory obou ekonomik
 • posílit spolupráci na firemní úrovni (fúze a akvizice, výrobní kooperace)
 • nabízet výzkumné a rozvojové kapacity na českých vysokých školách a v Akademii věd slovinským firmám

Jako perspektivní se jeví následující obory:

 • stavebnictví (pozemní, inženýrské stavby) a obzvlášť železniční infrastruktura
 • lesnictví a zpracování dřeva
 • automobilový průmysl
 • smart technologie, digitalizace
 • energetika s využitím OZE a energeticky účinných technologií
 • zemědělské a potravinářské výrobky (narůstá především poptávka po BIO/EKO produktech)
 • zemědělská technika
 • nanotechnologie a biotechnologie
 • cestovní ruch a gastronomie
 • zdravotnické prostředky a zařízení

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna České republiky a Slovinska v letech 2014-2018 (v tis. EUR)
 

2014

2015

 2016

2017

2018

Vývoz ČR

562 651

595 674

636 282 

752 369 837 073

Dovoz ČR

498 363

506 937

520 945 

 604 248 690 718

Obrat

1 061 014

1 102 611

 1 157 227

 1 356 617 1 527 791

Saldo

64 288

88 737

115 337 

 148 121 146 355

Zdroj: Český statistický úřad


Obrat  zahraničního  obchodu mezi  ČR a SI zaznamenával dlouhodobě růst, vypuknutí finanční a ekonomické krize ve druhé polovině 2008 však dynamiku vzájemného obchodu poměrně významně ovlivnilo, došlo k poklesu vývozu i dovozu. V letech 2010 - 2011 dochází k postupnému oživování vzájemné obchodní výměny a k celkovému růstu obratu nad 1 mld. EUR. V letech 2012 a 2013 došlo opět k poklesu vzájemné obchodní výměny v důsledku dění na partnerských trzích, zaznamenáváme však výrazný nárůst SI vývozu a snížení salda. Díky pozitivním trendům v obou ekonomikách a neočekávanému růstu HDP v SI přesáhla vzájemná obchodní výměna v roce 2014 opětovně 1 mld. EUR. Vzájemná obchodní výměna v roce 2018 dosáhla výše 1,527 milionů EUR. Oproti roku 2017 dosáhl celkový obrat zahraničního obchodu nárůst o 12,6 %, došlo k  meziročnímu růstu nejen českého vývozu o 11,3 %, také dovoz z SI zaznamenal nárůst o 14,3 %. Po roce 2014 zaznamenáváme také postupný nárůst salda.

Slovinský trh je v podstatě saturován a je silně kompetitivní. Pro výraznější růst obchodní výměny je nutné postupně přejít k vyšším formám spolupráce. Některé z možností jsou vzájemné kooperace, subdodávky, kapitálové účasti formou joint-ventures a strategická partnerství.


Další informace
:

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Podíl jednotlivých skupin zboží na celkovém vývozu ČR do Slovinska 2014 - 2018 (v tis. EUR)

SITC 1/Rok

2014

2015

 2016

2017

2018

0 Potraviny a živá zvířata

23 844

26 352

21 811 

34 642

41 963

1 Nápoje a tabák

4 484

4 064

 4 670

15 304

19 964

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

47 301

41 908

 34 622

43 422

56 607

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

5 221

3 631

 4 682

8 266

10 688

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

5 715

1 904

 100

53

47

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.

68 004

65 674

 68 573

66 877

70 310

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

128 565

138 865

 145 489

158 935

153 538

7 Stroje a dopravní prostředky

228 054

264 206

 301 448

355 993

405 851

8 Průmyslové spotřební zboží

51 811

49 721

 56 202

67 647

81 634

9 Komodity a předměty obchodu, j.n.

258

875

 1 074

1 228

1 437

Zdroj: Český statistický úřad


Ve zbožové struktuře vývozu ČR do Slovinska převládají stroje a dopravní prostředky, tržní výrobky, průmyslové a spotřební zboží, chemikálie.

V podrobnějším členění (SITC 2) za rok 2018 jsou to zejména:

 1. silniční vozidla,
 2. zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku,
 3. elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.jn.,
 4. železo a ocel,
 5. kovové výrobky, j.n.,
 6. stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n.,
 7. rudy kovů a kovový odpad,
 8. korek a dřevo,
 9. různé výrobky, j.n.,
 10. stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n.
Podíl jednotlivých skupin zboží na celkovém dovozu do ČR ze Slovinska 2014 - 2018 (v tis. EUR)

SITC 1/Rok

2014

2015

2016 

2017

2018

0 Potraviny a živá zvířata

6 493

5 493

6 942 

8 617

11 554

1 Nápoje a tabák

1 440

504

422 

871

937

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

4 152

4 911

 6 399

7 325

7 906

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

93

842

644 

40

1 349

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

147

161

 132

170

99

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.

151 104

134 149

 133 772

137 216

153 548

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

158 632

158 877

 147 032

179 286

209 639

7 Stroje a a dopravní prostředky

136 189

153 991

 170 687

213 585

233 709

8 Průmyslové spotřební zboží

43 009

48 059

 54 328

57 049

74 929

9 Komodity a předměty obchodu, j.n.

43

29

 30

877

124

Zdroj: Český statistický úřad


Ve zbožové struktuře dovozu do ČR ze Slovinska mají největší podíl stroje a dopravní prostředky, tržní výrobky, chemikálie a příbuzné výrobky.

V podrobnějším členění (SITC 2) za rok 2018 jsou to zejména:

 1. elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n.,
 2. léčiva a farmaceutické výrobky,
 3. neželezné kovy,
 4. silniční vozidla,
 5. kovové výrobky, j.n.,
 6. železo a ocel,
 7. různé výrobky, j.n.,
 8. nábytek a jeho díly,
 9. stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n.,
 10. stroje a zařízení k výrobě energie.

Další informace:

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna služeb mezi ČR a SI v letech 2014 - 2018 (v mil. CZK)       

 

2014

2015

 2016

2017

2018

Příjmy

1 791,2

2 788,6

1 746,8 

1 854,1

1 914,0

Výdaje

1 819,2

1 966,0

 1 049,8

939,1

973,9

Obrat

3 610,4

4 754,6

 2 796,6

2 793,2

2 887,9

Saldo

-28,0

822,6

 697,0

915

940,1

Zdroj: Česká národní banka

Po výrazném poklesu vzájemné výměny služeb mezi ČR a Slovinskem v roce 2016, byla v roce 2017 vzájemná výměna služeb meziročně téměř na stejné úrovni. V roce 2018 se obrat výměny služeb zvýšil oproti r. 2017 o 3,4 %, na straně příjmů došlo k nárůstu o 3,2 %, výdaje vzrostly o 3,7 %. Saldo vzájemné výměny v oblasti služeb zaznamenalo za rok 2018 přesah ve výši 940 milionů CZK.

Podrobnější strukturu vzájemného obchodu se službami znázorňuje následující přehled:   

Vybrané položky exportu a importu služeb mezi ČR a SI v r. 2018 (v mil. CZK)
 

Příjmy

Výdaje

Saldo

Doprava, z toho:

729,8

471,2

258,6

- námořní

2,9

26,8

-24,0

- letecká

4,5

3,5

1,0

- jiné druhy dopravy

710,4

440,1

270,3

Cestovní ruch, z toho:

338,4

153,7

184,7

- pracovní cesty

20,4

147,1

-126,7

- soukromé cesty

318,0

6,6

311,4

Stavební práce

1,6

1,9

-0,3

Pojišťovací služby a penzijní financování

21,8

14,8

7,0

Finanční služby

13,0

2,2

10,8

Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

74,6

74,1

0,6

Ostatní podnikatelské služby, z toho:

523,9

185,6

338,3

Odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení

395,5

395,5

308,4

Technické služby, služby související s obchodem a ostatní podnik. služby

127,7

98,4

29,3

Zdroj: Česká národní banka 


Nejvíce příjmů v roce 2018 pocházelo z poskytování dále uvedených služeb slovinským zákazníkům: doprava, ostatní podnikatelské služby a cestovní ruch. Na slovinském trhu služeb působí především firmy z oboru dopravy a logistiky (ČD, Šmidberský Pardubice, Vapas Hrušovany, Jan Špatenka a syn aj.), cestovního ruchu (Čedok, Kompas Holidays Praha, Globtour Třebíč, Relax Adriatic) a stavebnictví (OHL ŽS, a.s, Zakládání staveb, a.s., KB assembly s.r.o.), ačkoliv v roce 2016 došlo ve stavebním sektoru k výraznému útlumu činnosti z důvodu deficitu velkých inrastrukturních projektů. Na straně českých subjektů byl zaznamenán zájem o poskytování následujících služeb slovinským partnerům: právní, daňové a firemní poradenství; výzkum a vývoj, vzdělávání, reklamní činnost a marketing; technické poradenství. Úspěchy při odběru služeb má společnost Advanced Risk Management, s.r.o., která se zabývá správou rizik ve finančním a bankovním sektoru, v oblasti poskytování právních služeb působí společnost Peterka & Partners.

České subjekty dosud nenahlásily žádné překážky nebo diskriminační zacházení při poskytování služeb ve Slovinsku.

Perspektivní služby pro české firmy tvoří např. výzkum a vývoj pro slovinské firmy v oblastech informační technologie, výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, design. Perspektivu mají rovněž i ty služby, u kterých může být činnost prováděna mimo území Slovinska – jedná se o služby technických, inženýrských, projekčních a konstrukčních kanceláří apod. Perspektivní je rovněž spolupráce v oblasti cestovního ruchu a gastronomie.


Další informace
:

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vzájemné investice

1) CZ investice v SI

VIPAP Videm Krško

 • Jedná se o největší českou investici ve Slovinsku. Do papírny a celulózky VIPAP Videm Krško investovala v roce 1996 společnost ICEC Ostrava. Investici později převzala IPB, v r. 2003 získala 96,5 % akcií ČSOB (cca 3,5 % je zaměstnaneckých) a ty byly následně převedeny na ČKA (konsolidační agenturu). Koncem r. 2007 byl tento podíl převeden na Ministerstvo financí ČR.
 • MF ČR v současnosti usiluje o prodej  majetkové účasti České republiky ve společnosti Vipap Videm Krško d. d. (podíl ve výši 96,5% na základním kapitálu společnosti, tj. 1 814 007 kusů akcií).  V rámci již několika neúspěšných pokusů o prodej (2008, 2012, 2013, 2015) projevila zájem o CZ výrobce řada potenciálních investorů a několik podalo indikativní nabídku. Žádný z nich však nepředložil závaznou nabídku, která by splňovala kritéria tendru. Společnost Vipap byla nabídnuta r. 2013 k odprodeji také SI vládě, která však nabídku odmítla z důvodu nedostatku finančních prostředků a pozměněné strategii o spravování a privatizaci kapitálových investic státu. V roce 2013 poskytl český stát papírně půjčky v hodnotě přes 300 milionů prostřednictvím společností Prisko a Imob, aby byla schopna plnit své závazky vůči dodavatelům. Společnost v posledních letech prodělává (ztráta € 5,7 milionů v roce 2016), věřitelé poukazují na problémy s likviditou, papírna se potýká také s provozními potížemi kvůli zastaralému vybavení. MF ČR proto s externími poradenskými firmami provedlo finanční restrukturalizaci společnosti Vipap s cílem optimalizace hospodaření a perspektivního rozvoje společnosti v dalších letech.
 • Na konci r. 2016 byla mezi majitelem (MFČR) a finančními věřiteli podepsána dohoda o společném prodeji společnosti Vipap, bankovních pohledávek (půjček) a restrukturalizaci dluhu s cílem najít strategického partnera. V březnu 2017 byla zveřejněna výzva k vyjádření zájmu o nákup většinového podílu (96,5 %) a převzetí pohledávek společnosti VIPAP. Poradenskou společností finanční operace  je slovinská pobočka Ernst & Young.
 • Další informace: www.vipap.si 

 Savatech d.o.o.

 • Jednou z významných českých investic byla také akvizice společnosti Savatech d.o.o., slovinského výrobce pneumatik pro motocykly, skútry, kultivátory a další zemědělskou techniku, kterou r. 2012 za 69,4 mil. € koupila česká společnost ČGS, a.s. (Česká gumárenská společnost). Obchodní skupinu ČGS však roku 2016 převzal švédský koncern Trelleborg a divize Savatech byla přejmenována na Trelleborg Slovenija d.o.o.

Rimske terme (TERME RESORT, d.o.o.)

 • Dne 28. 11. 2013 koupila lublaňská společnost Terme Resort za 8,5 mil. EUR ve veřejné dražbě lázně „Rimske terme“. Terme Resort je registrován pro činnost v oblasti zdraví a turismu, tvoří jí soukromý kapitál. Jediným akcionářem je Arsenij Plus, s.r.o. Karlovy Vary ruského podnikatele Valeryho Arakelova.
 • Další informace: www.rimske-terme.si

OHL ŽS a.s. – infrastrukturní a inženýrské projekty

 • Česká společnost OHL ŽS, a.s Brno realizovala v SI v období 2013 - 2016 pět stavebních zakázek na základě tendrů v konsorciu se slovinskou společností Gorenjska gradbena družba d.d. Dva projekty byly silniční (výstavba tunelu a silničního obchvatu u města Škofja Loka, tzv. Poljanski nasip, v celkové hodnotě € 22 mil.), dva projekty se týkaly čistíren odpadních vod a systému kanalizace (výstavba centrální čističky odpadních vod v Kranji, Bitnje-Šutna-Žabnica, v hodnotě € 50 mil.) a poslední projekt byl železniční (modernizace 20km úseku železnice v hodnotě cca € 25 mil., subdodávky dalších českých firem - AŽD Praha, Třinecké železárny). 
 • V roce 2016 se společnost OHL ŽS poprvé dostala do desítky nejúspěšnějších stavebních firem v SI.
 • Další informace: www.ohlzs.cz

Litostroj Power d.o.o.

 • Dne 25. 4. 2014 koupila česká společnost Energo-Pro a.s. za cenu € 21,4 mil. slovinský podnik Litostroj Power, člena skupiny Cimos.
 • SI společnost se v době prodeje potýkala s finančními problémy a ztrátou (€ 5,1 milionů v roce 2013 a 1,2 milionů v roce 2014), v českých rukou se jí však mimořádně daří. Následující finanční období uzavřela společnost již s netto ziskem zejména díky většímu počtu nových zakázek a většímu odbytu. Společnost LP je výrazně exportně orientovaná, cca 2/3 příjmů vytvoří na zahraničních trzích. Kromě tradičních trhů (Evropa, Severní Amerika, Kanada) se nyní orientuje také na asijské trhy (Irán, Malajsie, Filipíny, Indie), Střední a Jižní Ameriku.
 • Počátkem roku 2019 se společnost rozhodla pro reorganizaci a snížení počtu zaměstnanců o zhruba třetinu v důsledku snížení poptávky a negativních trendů v průmyslu, proto se bude společnost do budoucna soustředit na výrobu turbín a vybavení pro hydroelektrárny s vyšší přidanou hodnotou.
 • Další informace: www.litostrojpower.eu

Radenska d.d.

 • V březnu 2015 se společnost Radenska po dlouhém vyjednávacím procesu stala novým členem obchodní skupiny Kofola. Akcie společnosti Radenska kupovala Kofola postupně, do akvizice investovala celkem cca € 65 milionů (1,8 miliardy CZK). Skupina Kofola je spokojena s hospodářskými výsledky spol. Radenska, jejíž obrat meziročně konstatně roste. Kofola provedla také řadu strukturálních změn (např. rozšíření prodejního týmu a marketingu, zavedení standardu WCM – world class manufacturing do výroby) a investic (např. nové plnicí technologie v hodnotě € 1,2 milionů).
 • Skupina Kofola se prostřednictvím úspěšné společnosti Radenska šíří také na ostatní trhy bývalé Jugoslávie. V únoru 2016 koupila 3 tradiční chorvatské nápojové značky Inka, Nara a Voćko od společnosti Badel 1862 a v prosinci 2016 také společnost Studenac, která se zabývá výrobou minerálních vod a sirupů. Oživování tradičních lokálních značek představuje základní strategii skupiny Kofola, která i nadále hledá nové investiční a obchodní příležitosti ve státech Jadranského regionu.
 • Další informace: www.radenska.si

 Mr. Pet (Mimaja d.o.o.)

 • 49% podíl předního slovinského zverimexu se 13 prodejnami koupila obchodní společnost Plaček Group v roce 2015. SI maloobchodní řetězec se tak stal součástí bohatého portfolia úspěšné obchodní skupiny, která se zabývá výhradně velkoobchodem a maloobchodem chovatelských potřeb a do budoucna bude mít také přednostní právo na nákup zbylých obchodních podílů.
 • Další informace: https://www.mrpet.si/

 SAOP d.o.o.

 • V dubnu 2016 se SI společnost SAOP d.o.o. stala součástí obchodní skupiny Solitea a.s., holdingu patnácti středoevropských společností z oblasti IT se sídlem v Brně. Společnost SAOP se již od roku 1987 zabývá vývojem podnikových informačních systémů (ERP), dceřiné společnosti provozuje také v Chorvatsku, Srbsku a Turecku, v současnosti zaměstnává 100 pracovníků a její příjmy z prodeje meziročně rostou. Skupina Solitea je vlastníkem 24,07 % akcií společnosti SAOP d.o.o.
 • Další informace: http://www.saop.si/

  Paloma d.d.

 • Český finanční fond ECO-INVESTMENT, a.s. společně se slovenskou dceřinou společností Eco Invest, a.s. na konci února 2017 koupil 42,4% podíl slovinské společnosti Paloma d.d., která se zabývá výrobou hygienických papírových potřeb. V době této transakce vlastnila CZ-SK společnost již 57,2% SI společnosti, ECO-INVESTMENT se tak stal majoritním vlastníkem tradičního SI výrobce s podílem 99,6 %. CZ-SK společnost za svůj podíl zaplatila přes € 30 milionů, cena za akcii během první i druhé fáze akvizice činila 4,01 €. Do budoucna plánuje nový vlastník investovat do společnosti Paloma € 70 milionů a počet zaměstnanců zvýšit ze současných 700 na 900 osob.
 • Další informace: http://www.paloma.si/si/

 Garni hotel Bovec

 • V roce 2017 byl ve městě Bovec v severní části regionu Primorska otevřen nový Garni hotel, který je majetkem české společnosti WOOD-FOREST GROUP a.s. Stavbu v centru horského města, poškozenou zemětřesením, koupil ředitel české obchodní skupiny Jaroslav Rygl roku 2015 a nechal ji kompletně zrenovovat. Hotel nabízí 11 hotelových apartmá s kapacitou 48 osob.

Adria Airways Tehnika d.d.

 • Český fond Hartenberg Holding se v roce 2017 stal nepřímým vlastníkem společnosti Adria Airways Tehnika poté, co koupil 50% podíl polské společnosti Avia Prime, která vlastní společnost Linetech, v jejímž vlastnictví je od roku 2013 také slovinská společnost Adria Airways Tehnika. Zakladatel a spoluvlastník Hartenberg Holdingu Jozef Janov vidí v investici velký potenciál v důsledku dynamického růstu leteckého průmyslu.

 • Další informace: http://www.adriatehnika.com/

Arex d.o.o.
Zlati grič d.o.o.

 • Česká soukromá investiční skupina RSBC Private Equity CZ a.s. koupila v roce 2017 společnost Arex d.o.o., slovinského výrobce střeliva a zbraní. Společnost Arex má dlouhou obchodní tradici, je velmi úspěšná a výrazně proexportní, na domácím trhu patří mezi hlavní dodavatele Ministerstva obrany SI a Ministerstva vnitra SI. Investiční fond RSBC odkoupil společnost Arex v rámci své konzervativní investiční strategie.

 • Na území SI jde již o druhou investici tohoto českého investora, jelikož v loňském roce koupila skupina RSBC vinařství Zlati Grič.

 • Další informacehttp://www.zlati-gric.si/, http://www.arex.si

Ceneje.si
Mimovrste.si

 • Český investiční holding Sully System (PPF, Rockaway Capital a EC Investment) převzal v roce 2018 společnost Ceneje.si, internetový srovnávač cen zboží v e-obchodech, který kromě Slovinska působí také na chorvatském (Jeftinije.hr), srbském (Idealno.rs) a bosenském (Idealno.ba) trhu. Společnost je úspěšná a stabilní. Investice do oblasti e-Commerce je velmi výhodná, jelikož dle údajů Statistického úřadu SI vykazuje internetové nakupování za poslední tři roky růst 30 – 40 % ročně.
 • Společnost Sully Systém je od r. 2016 také vlastníkem největšího slovinského internetového obchodu Mimovrste.si, který získala po převzetí nizozemské společnosti Netretail Holding, respektive Mall Group.

 • Další informace: https://www.mimovrste.com/ https://www.ceneje.si/

2) SI investice v ČR

Krka ČR s.r.o.

 • Farmaceutická společnost s významným podílem na trzích ve střední a východní Evropě s pobočkou v Praze. 
 • Další informace: www.krka.cz/cz

Kovintrade s.r.o.

 • Obchodní společnost, obchodující s ocelí, je činná v oblasti metalurgie, regionální sklad metalurgie a logistické centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí a centrální sklad v Chrudimi.
 • Další informace: www.kovintrade.cz/web

Trimo Czech Republic

 • Firma vyrábějící lehké stavební panely se zvýšenou protipožární odolností, kanceláře v Praze a Novém Jičíně.
 • Další informace: www.trimo.cz

Gorenje spol s.r.o. (Mora Moravia)

 • Člen skupiny Gorenje je největším českým výrobcem sporáků a vestavěných spotřebičů varné techniky. Mora Moravia ve spolupráci se Slovinskými železnicemi a přístavem Koper zřídila ve Středočeském kraji vlastní kontejnerové překladiště.
 • Další informace: www.mora.cz

Tesla Jihlava, s.r.o.

 • Slovinská společnost Kolektor Group d.o.o. koupila v roce 2017 německý holding Conttek Group, jehož součástí je také společnost Tesla Jihlava, s.r.o., která se zabývá vývojem a výrobou elektromechanických prvků pro automobilový průmysl a elektrotechnický průmysl. Továrna Tesla je první výrobní kapacitou úspěšného slovinského holdingu v České republice. Skupina Kolektor působí zejména v oblasti automobilového, elektroenergetického průmyslu a inženýringu. Výrobní závody má kromě SI a ČR také v Bosně, Srbsku, Koreji, Číně a Mexiku.

 • Další informace: http://www.teslaji.cz/ 

Kompletní přehled SI investic v ČR se nachází na portálu Izvozno okno, ke stažení zde.

Největší vývozci a dovozci

České a slovinské společnosti prodávají své výrobky a služby většinou prostřednictvím místního obchodního zastoupení (autorizovaný dovozce, distributor apod.)

Největší CZ vývozci do SI:

Škoda Auto a.s., Novem Car Interior Design k.s., Stora Enso Wood Products s.r.o.,Faurecia Automotive Czech Republic, s.r.o., Carbounion Bohemia Group s.r.o., Mondi Packaging Paper Štětí a.s., Sladovny Soufflet  ČR a.s., Biocel Paskov a.s., KYB Manufacturing Czech s.r.o., TOS Varnsdorf a.s., Bonatrans Group a.s., Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Synthos Kralupy a.s., Intertrade CS a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., Ekon spol. s r.o.,  ArvinMeritor  LVS  Liberec a.s., D Plast-Eftec a.s., Continental Automotive Czech Republic s.r.o.,  Valeo Autoklimatizace k.s.,  Moravia Steel a.s., S.n.o.p. CZ a.s. Písek, Alliance UniChem CZ s.r.o., Gehe Pharma Praha s.r.o., Henkel ČR Praha s.r.o., Pharmos Ostrava  a.s., Profimet s.r.o., Alveus CZ s.r.o., Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech s.r.o., JTEKT Automotive Czech Plzeň s.r.o., Veyance Technologies Czech s.r.o., Gorenje Praha s.r.o., Sandoz Praha s.r.o., Model Obaly a.s., Kovintrade Praha s.r.o., Phoenix lékárenský velkoobchod Praha a.s., Johnson Controls International s r.o., CHEDO s r.o., WOCO STV s.r.o., Metal Trade Comax a.s., Sava Trade s.r.o. Praha, Siemens Elektromotory s.r.o., Brose CZ s.r.o., Alltub Central Europe a.s., Mora Moravia s.r.o., Slovenija Trade s.r.o., Plzeňský Prazdroj a.s., Budějovický Budvar n.p., Pivovary Staropramen a.s., Rodinný pivovar BERNARD a.s., Racio s.r.o., Česká zbrojovka a.s., Procter & Gamble – Rakona, s.r.o., ZETOR TRACTORS a.s., Universe Agency s.r.o., Linet s.r.o., Laski s.r.o., Modern Roofing Systems a.s., Verner a.s., Atmos a.s., Viadrus a.s., KM Beta a.s. , AKNEL Group a.s., NERKON s.r.o., EMCO s.r.o., Úsovsko a.s., TRIMILL a.s., PILOUS s.r.o., Jindřich Valenta - Concept, Advanced Risk Management, s.r.o., KB assembly s.r.o., JUTA a.s., Karsit Holding s.r.o., Vari a.s. aj.

Zdroj: Seznam je orientační a vychází ze sběru dat na ZÚ, statistický úřad v rámci Zákona o ochraně osobních údajů nezveřejňuje jména exportérů a importérů.

Největší SI dovozci do ČR:

Krka d.d. (Novo mesto), Gorenje d.d. (Velenje), Kovintrade d.d. (Celje), Trimo d.d. (Trebnje), Lek d.d. (Ljubljana), JUB d.o.o. (Dol pri Ljubljani), Studio Moderna d.o.o. (Zagorje ob Savi), Ilirija d.d. (Ljubljana), Boxmark Leather d.o.o. (Kidričevo), Impol d.d. (Slovenska Bistrica), Talum d.d. (Kidričevo), Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. (Kranj), Henkel Slovenija d.o.o. (Maribor), Revoz  d.d. (Novo mesto), Sandoz d.d. (Ljubljana), Gold Club d.o.o. (Sežana), Helios Domžale d.d., Vipap Videm Krško d.d., Količevo Karton d.o.o. (Domžale), TPV d.d. (Novo mesto), Kolektor Group d.o.o. (Idrija), Cinkarna Celje d.d.; OMV Slovenija d.o.o. (Koper), Veyance Technologies Europe d.o.o. (Kranj), Pipistrel d.o.o. (Ajdovščina), Istrabenz d.d. (Koper), Merkur Group d.d., Dinocolor d.o.o. (Vojnik), Kompas d.d. (Ljubljana), Relax Turizem d.o.o. (Dravograd), HSE d.o.o., Paloma d.d. (Sladki vrh), Hella Saturnus Slovenija d.o.o. (Ljubljana), Johnson Controls-NTU d.o.o. (Slovenj Gradec) aj.

Zdroj: Izvozno okno 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základna mezi oběma zeměmi je dána jednotným trhem EU.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR ani Slovinsko si vzhledem k dosažené ekonomické úrovni neposkytují navzájem žádnou rozvojovou pomoc.


Slovinsko není příjemcem rozvojové pomoci od roku 2004, kdy bylo přeřazeno Světovou bankou ze skupiny rozvojových do skupiny vyspělých zemí. Slovinsko se tak stalo čistým poskytovatelem rozvojové pomoci. Slovinsko patří mezi tzv. nové členské země EU, které v přepočtu na 1 obyvatele vynakládají velké množství finančních prostředků na zahraniční rozvojovou pomoc.


Slovinsko poskytuje chudým zemím v rámci ODA (Official Development Agency) a v rámci bilaterálních dohod cca 40 mil. EUR ročně (z toho 80 % prostřednictvím multilaterálních organizací), což představuje cca 0,15 % HDP země. Větší roli má také do budoucna sehrávat partnerství veřejného a soukromého sektoru. Rozvojovou pomoc Slovinsko poskytuje na základě bilaterálních dohod zejména zemím JVE: Srbsku, Černé Hoře, Bosně a Hercegovině, Makedonii/FYROM, Albánii a Kosovu. Pomoc se soustřeďuje na oblast pomoci při řízení státní správy, řízení a plánování zemědělství, infrastruktury a životního prostředí, pomoc zemím JVE při vstupu do EU aj. prostřednictvím Centra pro mezinárodní rozvoj a spolupráci, aktuální projekty jsou k dispozici na tomto odkazu

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: