Laboratorní vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel) - podmínky pro získání povolení

1. 4. 2014 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

V dokumentu naleznete podmínky pro udělení povolení a další informace o povolovacím řízení k výkonu odborné činnosti laboratorní vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce.

zpět na dokument „Laboratorní vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel)“

Podmínky udělení povolení

 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • odborná způsobilost k výkonu příslušné činnosti – tj. veterinární lékaři, a jiné osoby než soukromý veterinární lékař, tj. soukromý veterinární technik, osoba odborně způsobilá podle § 59a odst. 1 písm. b) až e) veterinárního zákona a osoba, která absolvovala speciální odbornou průpravu, složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti.
 • podmínka vykonávat činnost v prostředí a za veterinárních a hygienických podmínek, které odpovídají podle vyjádření příslušné krajské veterinární správy druhu a rozsahu příslušné činnosti. Krajská veterinární správa splnění této podmínky osobně posoudí na místě.

Náležitosti žádosti

Žádost obsahuje:

1.     jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu, pobytu nebo bydliště a datum narození žadatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu, sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky a identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu, jakož i jména, příjmení, trvalý pobyt, pobyt nebo bydliště a data narození osob, které jsou jejím statutárním orgánem a odborným zástupcem,

2.     způsobilost k právním úkonům

3.     bezúhonnost,

4.     požadovaný druh a rozsah činnosti.

Fyzické osoby k žádosti přikládají:

 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 6 měsíců
 • doklady odborné způsobilosti

Právnické osoby k žádosti přikládají:

 • výpisy z evidence Rejstříku trestů osob, které jsou jejím statutárním orgánem a odborným zástupcem
 • doklady o odborné způsobilosti odborného zástupce

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Povolení – správní rozhodnutí

Příslušný úřad

 • Krajská veterinární správa

Kontrolní a dozorové orgány

 • Krajská veterinární správa

Postup udělení povolení

 • Žádost posoudí a schválí krajská veterinární správa. V případě nutnosti provádí v průběhu rozhodování místní šetření.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 30 dní od podání žádosti

Poplatky

 • 2000,- Kč (položka 73 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb.)

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti není omezena


Právní úprava

 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

Existující komunitární úprava

 • Nařízení Komise č. 2075/2005

K žádosti se přikládají doklady odborné způsobilosti.

Podává-li žádost právnická osoba, přikládá tytéž doklady, které se týkají odborného zástupce a výpis z rejstříku trestů statutárního zástupce.

Další informace o povolovacím řízení

Krajská veterinární správa vydá rozhodnutí o povolení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na dokument „Laboratorní vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel)“

Tisknout Vaše hodnocení: