Kategorie SDG

Hlavní informace

Banka poskytující státem podpořené financování související s vývozem z České republiky, a to formou krátkodobých i dlouhodobých úvěrů a produktů Trade Finance.

Teritoriálně se ČEB zaměřuje především na podporu exportu do rizikovějších teritorií (dle klasifikace OECD), kam komerční banky nabízí jen omezené možnosti financování. Současně se ale jedná o teritoria s velkým potenciálem a rychle rostoucí ekonomikou.

Příjemcem financování může být tuzemský vývozce, výrobce a investor nebo zahraniční odběratel, případně banka vývozce, výrobce, odběratele či investora.

Banka poskytuje financování všem vývozcům českého zboží, služeb a investic bez rozdílu jejich velikosti, právní formy a objemu financovaného vývozu.

Financování je poskytováno v souladu se Zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování se stání podporou.  ČEB podléhá pravidlům Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a návazné právní úpravě (MiFID II).

Produkty financování spojené s vývozem zboží a služeb a investic v zahraničí a produkty Trade Finance.

ČEB jako specializovaná banka ve vlastnictví státu poskytuje státní podporu vývozu z České republiky prostřednictvím bankovních produktů a doplňuje tak nabídku komerčních bankovních institucí.

Klient plní základní kritéria stanovená ČEB pro možnost poskytnutí státem podpořeného financování a pojištění.

Mezi základní podmínky financování patří mj. bezproblémová kreditní historie subjektů (vývozce, dovozce, ručitel), minimální 50% podíl hodnoty dodávek s původem v České republice, dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodě, předložení smlouvy o vývozu, atd.

Financování je poskytováno formou předexportního, odběratelského a dodavatelského úvěru a také úvěru na investice v zahraničí. Dále jsou poskytovány produkty jako bankovní záruka, dokumentární akreditiv a odkup pohledávky z exportního kontraktu vč. odkupu pohledávky z dokumentárního akreditivu.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování se stání podporou

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz
Web: www.mfcr.cz

Poslední kontrola k 12.01.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme