Hlavní informace

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný rejstřík, který zajišťuje maximální publicitu insolvenčního řízení a slouží k doručování písemností.

Publicita insolvenčního řízení je zajišťována prostřednictvím insolvenčního rejstříku, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Jde o elektronický informační systém veřejné správy dostupný online. Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný (s výjimkou některých údajů) a každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj kopie a výpisy.

Základní úlohou insolvenčního rejstříku je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím rejstříku jsou zveřejňována rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech, podání, která se vkládají do soudního spisu, a další informace, pokud tak stanoví insolvenční zákon nebo o tom rozhodne insolvenční soud.

Kromě informační funkce má insolvenční rejstřík zásadní význam při doručování písemností, je totiž nástrojem pro doručování většiny soudních rozhodnutí a jiných písemností. V insolvenčním rejstříku se zahájení insolvenčního řízení oznamuje vyhláškou obecně do dvou hodin od podání návrhu (resp. do dvou hodin v rámci pracovní doby soudu). V případě spojení insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení činí lhůta ke zveřejnění 3 pracovní dny.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 419 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme