Hlavní informace

Podklady nutné pro úspěšné přemístění sídla společnosti do České republiky.

Podkladem pro zápis změny sídla společnosti do České republiky je osvědčení vydané notářem. Notář vydá osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku při přemístění sídla do České republiky jen je-li mu:

a) předložena veřejná listina vydaná příslušným orgánem státu, v němž má zahraniční právnická osoba sídlo, případně jehož právním řádem se řídí její vnitřní právní poměry, prokazující, že zahraniční právnická osoba splnila požadavky vyžadované právním řádem tohoto státu k přemístění sídla do České republiky,

b) předloženo zakladatelské právní jednání, jehož obsah splňuje požadavky českého práva při změně právní formy, a

c) předložen posudek znalce nebo jiná způsobilá písemnost osvědčující, že jmění zahraniční právnické osoby odpovídá alespoň výši základního kapitálu uvedeného v zakladatelském dokumentu, jestliže bude zahraniční právnická osoba měnit svou formu na společnost s ručením omezeným, akciovou společnost nebo družstvo.

Detaily ohledně písemností, které je osoba zúčastněná na přeshraničním přemístění povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku, upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti (č. 415/2011 Sb.).

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 384d zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme