Hlavní informace

Statutární orgán odpovídá věřitelům za škodu způsobenou opožděným podáním dlužnického insolvenčního návrhu.

Statutární orgán (zákonný zástupce, likvidátor) dlužníka, kterému vznikla povinnost podat na sebe insolvenční návrh, odpovídá věřiteli za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti. Škoda nebo jiná újma v rozdílu mezi v insolvenčním řízení zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem k uspokojení a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky obdržel.

Statutární orgán (zákonný zástupce, likvidátor) se odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu zprostí, jen prokáže-li, že porušení povinnosti podat insolvenční návrh nemělo vliv na rozsah částky určené k uspokojení pohledávky přihlášené věřitelem v insolvenčním řízení, nebo že tuto povinnost nesplnila vzhledem ke skutečnostem, které nastaly nezávisle na její vůli a které nemohla odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 98 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme