Hlavní informace

Operační program Životní prostředí umožňuje financovat projekty na ochranu a zlepšování životního prostředí z evropských strukturálních fondů.

Operační program Životní prostředí (OPŽP) umožňuje financovat projekty na ochranu a zlepšování životního prostředí z evropských strukturálních fondů.

Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí a zprostředkující subjekty jsou Státní fond životního prostředí České republiky a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (pro příjem a hodnocení žádostí souvisejících s ochranou a péčí o přírodu a krajinu).

CO JE CÍLEM OPŽP

 • ochrana a zajištění kvalitního životního prostředí,
 • podpora efektivního využívání zdrojů,
 • eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí,
 • zmírňování dopadů změny klimatu.

Z ČEHO JE OPŽP FINANCOVÁN

 • ze strukturálních fondů Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODPPOŘE POSKYTOVANÉ Z OPŽP

Na co je podpora poskytována

V období 2014–2020 lze získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí:

 • zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
 • zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
 • odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
 • ochrana a péče o přírodu a krajinu,
 • energetické úspory.

 Jaká forma podpory je poskytována

 • dotace,
 • finanční nástroje návratného charakteru.

 Kdo může podporu získat

 • veřejný sektor,
 • podnikatelé,
 • fyzické osoby nepodnikající.

O podporu z OPŽP lze žádat v rámci vyhlášených výzev pro předkládání žádostí.

Jednotlivé výzvy definují oblast podporovaných opatření, okruh žadatelů, harmonogram a způsob příjmu žádostí a další upřesňující podmínky.

aktuální výzvy

JAK POŽÁDAT O PODPORU Z OPŽP

prostřednictvím internetového portálu Informační systém koncového příjemce (IS KP14+)

postup, jak podat žádost o podporu z OPŽP

KDE LZE NALÉZT PODROBNÉ INFORMACE O OPŽP

www.opzp.cz

JAK A KDE SE ZEPTAT (KONTAKTY)

telefonicky:   800 260 500 ( po–pá,  7.30–16.00 )

písemně:      dotazy@sfzp.cz

osobně:        na krajských pracovištích SFŽP ČR (po předchozí telefonické domluvě)

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Poslední kontrola k 30.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme