Hlavní informace

Lhůty a další základní informace o procesu přezkumu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neprodleně veřejně oznámí zahájení řízení o povolení a stanoví lhůtu pro podání námitek proti tomuto spojení.  Po zahájení řízení Úřad nejprve posoudí, zda spojení podléhá jeho povolení. Pokud dospěje k závěru, že nepodléhá, vydá o tom do 30 dnů od zahájení řízení rozhodnutí.

V případech, kdy spojení podléhá povolení Úřadu, ale nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá taktéž ve lhůtě 30 dnů rozhodnutí, kterým spojení povolí. Zjistí-li naopak Úřad, že spojení vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že jím vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, písemně to v téže lhůtě oznámí účastníkům řízení a sdělí, že pokračuje v řízení. Nevydá-li Úřad ve lhůtě 30 dnů rozhodnutí o návrhu na povolení spojení nebo nesdělí-li písemně účastníkům řízení, že pokračuje v řízení, platí fikce, že uplynutím této lhůty Úřad spojení povolil.

Sdělí-li Úřad účastníkům, že pokračuje v řízení o návrhu na povolení spojení, je povinen vydat rozhodnutí do 5 měsíců od zahájení řízení. Pokud rozhodnutí v této lhůtě nevydá, platí, že uplynutím lhůty spojení povolil. Pokud nicméně Úřad účastníka řízení písemně vyzve, aby uvedl další skutečnosti nezbytné pro vydání rozhodnutí o povolení spojení nebo aby o takových skutečnostech předložil další důkazy, lhůta po dobu mezi doručením takové výzvy a dnem splnění povinnosti účastníkem neběží.

Řízení se také přerušuje, pokud Úřad požádá Evropskou komisi, aby spojení posoudila sama. Pokud Komise rozhodne, že takové spojení sama posoudí, řízení o povolení spojení zastaví.

Pokud Úřad zjistí, že spojení bylo uskutečněno v rozporu s pravomocným rozhodnutím Úřadu, rozhodne o opatřeních nezbytných k obnově účinné soutěže na relevantním trhu. Za tím účelem Úřad zejména uloží soutěžitelům povinnost prodat soutěžitele nebo jeho část, nad nímž získali možnost kontroly, anebo povinnost zrušit smlouvu, na jejímž základě ke spojení došlo, případně provést jiná přiměřená opatření, která jsou nezbytná k obnově účinné soutěže na relevantním trhu. Úřad může takové rozhodnutí vydat i tehdy, pokud zjistí, že bylo uskutečněno spojení, aniž byl podán návrh na zahájení řízení.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 16 zákona č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme