Hlavní informace

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla.

Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily za cenu včetně daně topné oleje, které byly jimi prokazatelně použity pro výrobu tepla a které byly prokazatelně označkovány a obarveny podle části páté, pokud jsou předmětem značkování a barvení vybraných minerálních olejů. Tzv. červená nafta.

Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily za cenu včetně daně topné oleje.

Topné oleje byly jimi prokazatelně použity pro výrobu tepla.

Topné oleje byly prokazatelně označkovány a obarveny podle části páté, pokud jsou předmětem značkování a barvení vybraných minerálních olejů. Tzv. červená nafta.

Daňové zvýhodnění pro právnické osoby a fyzické osoby, které použily zdaněné topné oleje pro výrobu tepla.

Vrácením části spotřební daně zaplacené v ceně nakoupených topných olejů získávají klienti zpětně benefit ve formě levnějšího topného oleje pro výrobu tepla.

Žádat o vrácení části spotřební daně z minerálních olejů (červená nafta) není povinnost.

Jedná se o možnost, kterou mohou klienti používající pro výrobu tepla topné oleje získat zpět část zaplacené spotřební daně obsažené v nakoupených topných olejích.

Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby topných olejů pro výrobu tepla.

Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé.

Službu lze řešit elektronicky, osobně nebo poštou.

Je třeba využít inteligentní formuláře na webu celní správy, mít zřízenou datovou schránku, nebo vlastnit elektronický podpis.

Nárok na vrácení daně se uplatňuje u místně příslušného celního úřadu.

Pro uplatnění nároku na vrácení daně lze využít inteligentní formuláře dostupné na webových stránkách celní správy:

Podáním daňového přiznání prostřednictvím elektronického formuláře (přes datovou schránku nebo email s elektronickým podpisem) je u místně celního úřadu zahájeno daňové řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí o přiznání/nepřiznání nároku na vrácení daně.

Přiznaný nárok – část zaplacené spotřební daně je klientovi zaslána na daný bankovní účet.

Službu řešit elektronicky přes datovou schránku.

Služba není zpoplatněna.

Podat daňové přiznání na stanoveném formuláři: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Prokázat nákup topného oleje za cenu včetně spotřební daně – doložit doklady o prodeji
(o nákupu) topných olejů.

Prokázat spotřebu pro stanovený účel – doložit evidence o skutečné spotřebě.

Službu lez řešit osobně na podatelně místně příslušného celního úřadu nebo poštou na adresu místně příslušného celního úřadu.

Daň se vrací ve výši daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených topných olejů nebo která odpovídá výši daně připadající na topné oleje vyrobené nebo přijaté v režimu podmíněného osvobození od daně, snížené o 660 Kč/1000 litrů.

Celní úřady při vracení daně postupují dle daňového řádu.

Proti rozhodnutí celního úřadu se lze odvolat (pokud zákon nestanoví jinak) – případně využít všech opravných prostředků dle daňového řádu.

Při nedodržení pravidel nebude nárok na vrácení daně přiznán (spotřební daně nebude vrácena).

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz
Web: www.mfcr.cz

Poslední kontrola k 14.01.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme