Agentura práce – podmínky pro získání povolení

V dokumentu naleznete podmínky získání povolení, další informace o povolovacím řízení k výkonu činnosti agentury práce a náležitosti žádosti.zpět na dokument „Agentura práce – povolení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Podmínkou udělení povolení u fyzické osoby je:

 • Věk nejméně 18 let
 • Bezúhonnost, kdy se za bezúhonnou považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku.
 • Odborná způsobilost, přičemž za odborně způsobilou se označuje fyzická osoba, která má
 • ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno

nebo

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři a nejméně pětiletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno
 • bydliště na území ČR a pokud takové bydliště nemá, uvedení doručovací adresy na území ČR

V případě udělení povolení právnickým osobám pak platí, že fyzická osoba, která plní funkci odpovědného zástupce musí splňovat stejné požadavky, jako fyzická osoba žádající o povolení. Fyzická osoba může být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby a nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování jako fyzická osoba.

Náležitosti žádosti

Fyzická osoba v žádosti uvede

 1. identifikační údaje
 2. místo a předmět podnikání
 3. formu zprostředkování pro kterou je povolení žádáno
 4. druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno
 5. územní obvod, ve kterém hodlá zprostředkování zaměstnání provádět

K žádosti se dále přikládá:

 1. potvrzení o bezúhonnosti zahraniční fyzické osoby
 2. doklad o odborné způsobilosti
 3. adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět

Žádost právnické osoby obsahuje

 1. identifikační údaje
 2. předmět podnikání
 3. formu zprostředkování, pro kterou je povolení žádáno
 4. druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno
 5. územní obvod, ve kterém hodlá zprostředkování zaměstnání provádět
 6. identifikační údaje odpovědného zástupce

K žádosti se přikládá:

 1. potvrzení o bezúhonnosti odpovědného zástupce, má-li jím být zahraniční fyzická osoba, a doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce
 2. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce
 3. adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Nejpozději v den zahájení této činnosti na území České republiky musí osoby usazené v jiném členském státě písemně oznámit ministerstvu stejné údaje, jako v předchozím bodě, tedy údaje které tvoří náležitost žádosti. Tyto osoby navíc ministerstvu oznámí dobu, po kterou budou činnost vykonávat.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Povolení – správní rozhodnutí

Příslušný úřad

 • Úřad práce ČR

Kontrolní a dozorové orgány

 • Úřad práce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

Postup udělení povolení

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí udělí povolení na základě písemné žádosti. K žádosti se vyjadřuje také ministerstvo vnitra, které může doporučit či nedoporučí její udělení.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 30 dnů, v obzvláště složitých případech lze prodloužit až na 60.

Poplatky a pojištění

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se za vydání každého povolení ke zprostředkování zaměstnání hradí správní poplatek podle položky 9 písm. d) až f) části I sazebníku uvedeného v příloze výše uvedeného zákona, a to úhradou na účet Úřadu práce České republiky nebo úhradou formou kolkové známky (kolkových známek – pouze u správního poplatku ve výši 5.000,- Kč).

Výše správních poplatků uvedených v části I přílohy, v položce 9 písm. d) až f) činí:

d) vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky – 10.000 Kč,
e) vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí – 10.000 Kč,
f) vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky – 5.000 Kč.

Při placení správního poplatku ve výši 5.000 Kč formou kolkové známky (kolkovými známkami), je nutné nalepit spodní díl kolkové známky bez oddělení horního dílu na písemnou výzvu Úřadu práce k zaplacení správního poplatku a tuto výzvu zaslat zpět Úřadu práce.

Fyzické či právnické osoby vykonávající zprostředkovatelskou činnost dle ust. §14 odst. 1) písm. b) výše uvedeného zákona jsou povinny se dle ust. §58a tohoto zákona pojistit do dvou měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí.

Doba platnosti povolení

 • na dobu neurčitou podle § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • na dobu 3 let podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

 • Ano

Vznik oprávnění uplynutím lhůty

 • Na toto řízení je uplatňován vznik oprávnění uplynutím lhůty

Právní úprava

 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Související právní předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

zpět na dokument „Agentura práce – povolení krok za krokem“

Doporučujeme