Agentura práce – povolení krok za krokem

Činností zprostředkování zaměstnání rozumíme vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, zaměstnávání osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, který práci přiděluje a dohlíží na její provedení a poradenskou a informační činnost.Výkon této činnosti povoluje Úřad práce České republiky na základě písemné žádosti. K té se vyjadřuje i Ministerstvo vnitra.

Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu

K žádosti musí fyzická osoba připojit také:

  • výpis z rejstříku trestů České republiky a doklad, potvrzující bezúhonnost zahraniční fyzické osoby ve státě, jehož je zahraniční fyzická osoba občanem,
  • doklady o odborné způsobilosti žadatele, přičemž za odborně způsobilou je považována osoba, která má ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, nebo osoba, která má ukončené středoškolské vzdělání a nejméně pětiletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno. Praxe se v tomto případě dokazuje písemným potvrzením zaměstnavatele.
  • adresy svých pracovišť, která budou zprostředkování zaměstnání provádět

Právnická osoba k žádosti připojuje:

  • výpis z Obchodního rejstříku. O ten lze požádat na každém kontaktním místě veřejné správy(tzv. CZECH POINT)
  • výpis z rejstříku trestů České republiky a doklad, potvrzující bezúhonnost odpovědného zástupce – zahraniční fyzické osoby ve státě, jehož je zahraniční fyzická osoba občanem,
  • doklady o odborné způsobilosti odpovědného zástupce, přičemž zde platí stejné požadavky odborné způsobilosti jako u fyzické osoby
  • písemné prohlášení odpovědného zástupce o jeho souhlasu s ustanovením do funkce odpovědného zástupce
  • adresy svých pracovišť, která budou zprostředkování zaměstnání provádět.

Další informace o povolovacím řízení

Úřad vydá povolení do 30 dnů. Tuto lhůtu může ve složitých případech prodloužit na 60 dnů.

Po splnění výše uvedených náležitostí a po zaplacení správního poplatku je rozhodnutím vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme