Uznávání odborných kvalifikací

11. 5. 2011 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Kapitoly článku

Dokument se zabývá systémem vzájemného uznávání odborných kvalifikací v členských zemích EU, EHP a ve Švýcarsku. Uvedena je stručná charakteristika obecného systému vzájemného uznávání, dále je specifikováno, co musí splňovat státní příslušník ČR, pokud chce vykonávat regulované zaměstnání v uvedených státech, co musí splňovat žadatel v Česku, pokud svou kvalifikaci získal v zahraničí. V závěru jsou pak shrnuty oborové (sektorové) směrnice, které se vztahují na činnost OSVČ a zaměstnanců.

Uznávání odborných kvalifikací mezi jednotlivými členskými státy EU, Norskem, Islandem a Švýcarskem je základním předpokladem toho, aby v praxi fungoval volný pohyb osob. Aby se totiž občané EU mohli flexibilně pohybovat po celoevropském pracovním trhu, je třeba, aby jim úřady uznávaly kvalifikaci nabytou v jiných státech. Kvalifikací přitom máme na mysli nejen vzdělání, ale také faktické vykonávání určité činnosti nebo splnění některých dalších požadavků.

Uznání kvalifikace je nezbytné pro výkon těch povolání, u kterých národní předpisy vyžadují splnění určitých podmínek. Pokud chcete takovou činnost vykonávat v jiném státě EU, budete potřebovat, aby Vaše česká kvalifikace byla osvědčena českým uznávacím orgánem a následně uznána v zahraničí. Stejně tak si v ČR můžete nechat uznat kvalifikaci ze zahraničí.

Kdy žádat o uznání kvalifikace

Uznání kvalifikace není zapotřebí ve všech případech podnikání v EU. Pokud například firma vysílá své pracovníky vykonat zakázku do zahraničí (tzv. vysílání pracovníků) nebo OSVČ jede jednorázově či příležitostně poskytnout služby za hranice, uznání kvalifikace není třeba. Je však většinou nutné ohlásit takovýto dočasný výkon činnosti ohlásit příslušnému orgánu.

Uznat kvalifikaci je nutné v případě, že se chcete v jiné členské zemi určité činnosti věnovat soustavněji a dlouhodoběji (např. pokud se necháte zaměstnat nebo pokud si chcete zřídit živnost či firmu). Nicméně ne pro všechny činnosti budete potřebovat uznání kvalifikace.

Regulované profese

Proto je ze všeho nejdříve nutné, abyste zjistili, zda činnost, kterou hodláte v cizině vykonávat, patří mezi tzv. regulované profese. Regulovaná profese je takové povolání nebo činnost, pro jehož výkon jsou v daném členském státě předepsány právními předpisy požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (kvalifikační požadavky, případně bezúhonnost, zdravotní způsobilost a další). Tuto informaci získáte z internetové databáze regulovaných profesí. Údaje z této databáze však berte spíše jako orientační. Pokud budete chtít stoprocentní jistotu, obraťte se přímo na kontaktní místo pro uznávání kvalifikací v tom členském státě, kam se chystáte vyrazit.

Systém uznávání kvalifikací funguje nejen v rámci EU, ale i v Norsku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Žádat může ten, kdo získal svou kvalifikaci na území jakéhokoliv členského státu EU nebo výše zmíněných 4 států nečlenských.

Postup při uznávání kvalifikace

Nejlepší je spojit se s kontaktím místem pro zemi, ve které chcete kvalifikaci uznat. To Vám poradí, na koho přesně a s jakými dokumenty se obrátit. Uznávacími orgány jsou totiž různé instituce, podle oboru činnosti, kterou chcete vykonávat. V každém případě budete muset předložit doklad o odborné kvalifikaci. To znamená v prvé řadě doklad o vzdělání a odborné přípravě. Z něj musí být zřejmý stupeň dosaženého vzdělání a musí z něj vyplývat délka a obsah vzdělání a přípravy, který prokazuje. Dále bude nejspíše třeba předložit doklad o výkonu předmětné činnosti, který by měl obsahovat zejména údaje o délce, obsahu a formě výkonu předmětné činnosti.

Doklady o odborné kvalifikaci a jiné způsobilosti uchazeče se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii pouze v těch případech, kdy není možné pravost jejich kopií ověřit prostřednictvím administrativní spolupráce. U dokladů o odborné způsobilosti může být požadován překlad do úředního jazyka daného státu. Detailní informace poskytnou kontaktní místa.

Uznávací orgán je povinen o žádosti rozhodnout co nejrychleji, nejpozději však do tří měsíců ode dne předložení úplné žádosti. Uznávací orgán vydá rozhodnutí, kterým uzná odbornou kvalifikaci, nebo požaduje od žadatele před uznáním odborné kvalifikace splnění kompenzačních opatření (absolvování adaptačního období nebo složení rozdílové zkoušky), nebo zamítne žádost o uznání odborné kvalifikace. Proti rozhodnutí musí existovat možnost odvolání.

Výjimky z obecného systému

Výše popsané představuje tzv. obecný systém uznávání kvalifikací. Pro některé činnosti však existují zvláštní pravidla. Jedná se o profesi architekta, lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry, porodní asistentky a veterinárního lékaře. Společným rysem těchto povolání je harmonizace minimálního obsahu studia, která umožňuje prakticky automatické vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a dokladů o vzdělání. Ve většině případů se však toto automatické uznávání vztahuje až na ty, kdo započali svá studia po vstupu ČR do EU, tedy v akademickém roce 2004/2005. Speciální úptava existuje také u profese advokáta a auditora.

Kontaktní místo v ČR a užitečné dokumenty

Pokud máte k celému systému nějaké dotazy, prosím obraťte se na Centrum pro uznávání odborných kvalifikací, které je zřízeno při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor dalšího vzdělávání
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
tel.: 234 811 376, 234 811 579
e-mail: qualifications@msmt.cz
web: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznani-odborne-kvalifikace

Podrobnější informace získáte také z následujících publikací:

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek