Uznávání odborných kvalifikacíPostup při uznávání kvalifikace

Nejlepší je spojit se s kontaktím místem pro zemi, ve které chcete kvalifikaci uznat. To Vám poradí, na koho přesně a s jakými dokumenty se obrátit. Uznávacími orgány jsou totiž různé instituce, podle oboru činnosti, kterou chcete vykonávat. V každém případě budete muset předložit doklad o odborné kvalifikaci. To znamená v prvé řadě doklad o vzdělání a odborné přípravě. Z něj musí být zřejmý stupeň dosaženého vzdělání a musí z něj vyplývat délka a obsah vzdělání a přípravy, který prokazuje. Dále bude nejspíše třeba předložit doklad o výkonu předmětné činnosti, který by měl obsahovat zejména údaje o délce, obsahu a formě výkonu předmětné činnosti.

Doklady o odborné kvalifikaci a jiné způsobilosti uchazeče se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii pouze v těch případech, kdy není možné pravost jejich kopií ověřit prostřednictvím administrativní spolupráce. U dokladů o odborné způsobilosti může být požadován překlad do úředního jazyka daného státu. Detailní informace poskytnou kontaktní místa.

Uznávací orgán je povinen o žádosti rozhodnout co nejrychleji, nejpozději však do tří měsíců ode dne předložení úplné žádosti. Uznávací orgán vydá rozhodnutí, kterým uzná odbornou kvalifikaci, nebo požaduje od žadatele před uznáním odborné kvalifikace splnění kompenzačních opatření (absolvování adaptačního období nebo složení rozdílové zkoušky), nebo zamítne žádost o uznání odborné kvalifikace. Proti rozhodnutí musí existovat možnost odvolání.