Uznávání odborných kvalifikací

Dokument se zabývá systémem vzájemného uznávání odborných kvalifikací v členských zemích EU, EHP a ve Švýcarsku. Uvedena je stručná charakteristika obecného systému vzájemného uznávání, dále je specifikováno, co musí splňovat státní příslušník ČR, pokud chce vykonávat regulované zaměstnání v uvedených státech, co musí splňovat žadatel v Česku, pokud svou kvalifikaci získal v zahraničí. V závěru jsou pak shrnuty oborové (sektorové) směrnice, které se vztahují na činnost OSVČ a zaměstnanců.Uznávání odborných kvalifikací mezi jednotlivými členskými státy EU, Norskem, Islandem a Švýcarskem je základním předpokladem toho, aby v praxi fungoval volný pohyb osob. Aby se totiž občané EU mohli flexibilně pohybovat po celoevropském pracovním trhu, je třeba, aby jim úřady uznávaly kvalifikaci nabytou v jiných státech. Kvalifikací přitom máme na mysli nejen vzdělání, ale také faktické vykonávání určité činnosti nebo splnění některých dalších požadavků.

Uznání kvalifikace je nezbytné pro výkon těch povolání, u kterých národní předpisy vyžadují splnění určitých podmínek. Pokud chcete takovou činnost vykonávat v jiném státě EU, budete potřebovat, aby Vaše česká kvalifikace byla osvědčena českým uznávacím orgánem a následně uznána v zahraničí. Stejně tak si v ČR můžete nechat uznat kvalifikaci ze zahraničí.

Kdy žádat o uznání kvalifikace

Uznání kvalifikace není zapotřebí ve všech případech podnikání v EU. Pokud například firma vysílá své pracovníky vykonat zakázku do zahraničí (tzv. vysílání pracovníků) nebo OSVČ jede jednorázově či příležitostně poskytnout služby za hranice, uznání kvalifikace není třeba. Je však většinou nutné ohlásit takovýto dočasný výkon činnosti ohlásit příslušnému orgánu.

Uznat kvalifikaci je nutné v případě, že se chcete v jiné členské zemi určité činnosti věnovat soustavněji a dlouhodoběji (např. pokud se necháte zaměstnat nebo pokud si chcete zřídit živnost či firmu). Nicméně ne pro všechny činnosti budete potřebovat uznání kvalifikace.

Doporučujeme