Další vzdělávání pedagogických pracovníků a akreditace vzdělávacího programu

Tato činnost spočívá v poskytování dalšího vzdělávání pedagogickým pracovníkům.

Zájemce o výkon této činnosti musí nejprve získat oprávnění ke vzdělávací činnosti. Tím je typicky živnostenské oprávnění. Dále je třeba se zaregistrovat v elektronické databázi ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na jeho webových stránkách je po registraci třeba vyplnit dva elektronické formuláře. Ty je krom elektronického odeslání, u kterého není vyžadován elektronický podpis, třeba vytisknout a fyzicky přiložit k žádosti. Spolu se žádostí o akreditaci instituce je třeba vždy podat také žádost o akreditaci vzdělávacího programu.

V případě prvožádosti je nutné dodržet celý postup. Pokud již akreditovaná vzdělávací instituce požaduje pouze akreditaci dalšího vzdělávacího programu, nemusí se znovu registrovat, a podává pouze žádost o akreditaci vzdělávacího programu.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Ohlášení živnosti volné
 2. Registrace v databázi Ministerstva školství
 3. Vyplnění základních údajů v elektronických formulářích
 4. Žádost o akreditaci vzdělávací instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a o akreditaci vzdělávacího programu

1) Ohlášení živnosti volné

V případě, že poskytovatelem není podnikatelský subjekt, není nutné mít živnostenské oprávnění. V takovém případě pokračujte od dalšího bodu.

Forma podání

Živnostenské oprávnění, vzniká dnem ohlášení

2) Registrace v databázi Ministerstva školství

Prvožadatelé se musejí nejprve zaregistrovat v databázi ministerstva školství. V případě dalších žádostí již tato registrace není potřeba.

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

3) Vyplnění základních údajů v elektronických formulářích

Tyto formuláře je krom elektronického odeslání také třeba vytisknout a přiložit k žádosti (viz následující bod)

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

4) Žádost o akreditaci vzdělávací instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a o akreditaci vzdělávacího programu

 • Žádost není formalizovaná, musí být podepsána statutárním zástupcem vzdělávacího zařízení, v případě vysoké školy možno i děkanem pořádající fakulty
 • Podmínky pro udělení akreditace a náležitosti žádosti
 • Další informace o povolovacím řízení
 • v případě, že žadatelem je již akreditovaná vzdělávací instituce, podává žádost pouze o akreditaci vzdělávacího programu a přikládá k ní pouze vzdělávací program se všemi přílohami
 • žádost nemá stanovenou závaznou formu. Musí být podepsána statutárním zástupcem vzdělávacího zařízení, u VŠ možno i děkanem pořádající fakulty

K žádosti se přikládá (pouze prvožadatelé)

 • oprávnění ke vzdělávací činnosti , kterým je živnostenské oprávnění, zakládací listina, stanovy o.p.s. a podobně.
 • přehled o personálním, technickém a materiálním vybavení žadatele.
 • přehled o dosavadní činnosti žadatele

a (všichni žadatelé)

 • popis vzdělávacího programu o jehož akreditaci se žádá
  Součástí tohoto vzdělávacího programu jsou:
  • tabulky „Základní informace o vzdělávacím zařízení“ a „Seznam vzdělávacích akcí předkládaných k akreditaci“, včetně potvrzení o úspěšném odeslání na MŠMT, datu a časovém údaji odeslání (viz bod 3)
  • formulář „popis jednotlivých vzdělávacích akcí
  • ke každé vzdělávací akci tabulka kalkulace nákladů
  • další dokumenty dle uvážení žadatele, které mohou doložit jeho zkušenost, erudici a serióznost.

Ministerstvo vydá akreditaci do 120 dnů od podání žádosti.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme