Auditor – povolení krok za krokem

Auditorskými službami se rozumí ověřování řádných a mimořádných, případně mezitímních účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv, přezkoumání hospodaření podle jiného právního předpisu, ověřování účetních záznamů, pokud tak stanoví jiný právní předpis ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů a ověřování jiných ekonomických informací prováděné podle auditorských standardů v rozsahu stanoveném smlouvou.

Postup pro získání oprávnění:

Občan České republiky

Aby se občan České republiky mohl stát auditorem, musí si nejprve podat žádost o zápis do seznamu asistentů auditora a vykonat tříletou povinnou praxi jako asistent auditora. Během této praxe musí žadatel splnit předepsaný počet zkoušek. Aby žadatel mohl začít skládat zkoušky, musí podat žádost o zápis do zkouškového systému. Po splnění těchto podmínek si žadatel podá žádost o zápis do seznamu auditorů. Komora jej vyzve ke složení slibu a zapíše ho do seznamu auditorů. V den složení slibu získá auditor autorizaci.

1) Písemná žádost o zápis do seznamu asistentů auditora (vedeného Komorou auditorů ČR)

 • Pouze jedna věta, že žadatel žádá o zapsání do seznamu asistentů auditora – není v elektronické podobě, žadatel ji musí podepsanou poslat poštou.

Přikládá se:

 • kopie pracovní smlouvy s uvedením pozice asistenta auditora dokládající pracovní poměr u auditora či auditorské společnosti a s uvedením týdenního pracovního úvazku, (délka týdenního pracovního úvazku není omezena, ale pro splnění praxe asistenta auditora se délka pracovní doby přepočítává na pracovní úvazek 35 hodin týdně po dobu tří let),
 • úředně ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu,
 • u cizích státních příslušníků výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce doložený v originále nebo ověřené kopii vydaný mateřskou zemí a z ČR (v návaznosti na zákon č. 18/2004 Sb.),
 • vyplněný dotazník asistenta auditora (Dotaznik-pro-asistenty-auditora_2009-dle-z.c.93_2009-Sb-2.doc, 48kB)
 • doklad o zaplacení příspěvku na činnost 2900 Kč, který se platí ročně (žádost o zápis podaná do 30.6.), po 30.6. – polovina (žádost o zápis podaná od 1.7.) 1450 Kč
 • Poplatek se hradí na účet Komory auditorů: číslo účtu KA ČR – 87039-011/0100, k.s. 0308, v.s. 33.

Komora auditorů zapíše žadatele do seznamu asistentů auditora.

Po zapsání do seznamu asistentů auditora musí asistent

 • vykonávat minimálně 3 roky praxi asistenta (pro splnění praxe se přepočítává pracovní úvazek na nejméně 35 hodin týdně po dobu tří let)
 • složit 12 dílčích písemných zkoušek, zkoušky může žadatel začít skládat po zapsání do zkouškového systému a to i v době, kdy není zaspán v seznamu asistentů auditora,
 • žadatel sám sleduje plnění podmínek nutných pro zápis do seznamu auditorů – v závislosti na splněných zkouškách a praxi – a sám se rozhodne, kdy podá žádost o zápis do seznamu auditorů.

Další informace o Podmínkách pro zapsání do seznamu auditorů a náležitostech žádosti

Další informace o povolovacím řízení

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

2) Žádost do zkouškového systému

Uchazeč o složení auditorské zkoušky doloží:

 • Žádost o vykonání auditorské zkoušky
 • Notářsky ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, dodatku k diplomu nebo jiný obdobný doklad osvědčující úspěšné ukončení vysokoškolského programu v zahraničí
 • Výpis z trestního rejstříku, který si Komora sama vyžádá podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů)

KAČR vyrozumí uchazeče do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vykonání auditorské zkoušky o tom, zda jeho žádost byla přijata či odmítnuta

3) Žádost o zápis do seznamu auditorů

Tato žádost nemá předepsaný formulář, je nutné ji zaslat podepsanou poštou.

přikládá se:

 • úředně ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, pokud již tuto podmínku nesplnil při podání žádosti o zápis do seznamu asistentů auditora,
 • potvrzený Přehled fází odborné praxe asistenta auditora (dle Směrnice pro odbornou praxi asistenta auditora),,
 • vyplněný dotazník auditora,
 • potvrzení o tom, že nemá nedoplatek na daních nebo odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách a penále, včetně nákladů řízení, které vybírají vymáhají územní finanční orgány podle zvláštního právního předpisu (týká se to i osob, které jsou pouze zaměstnanci firem),
 • nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění (týká se to i osob, které jsou pouze zaměstnanci firem),
 • nemá nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (týká se to i osob, které jsou pouze zaměstnanci firem),
 • čestné prohlášení, že má dobrou pověst,
 • doklad o zaplacení příspěvku na činnost Komory ve výši 2900 Kč při zápisu do 30.6.běžného roku, 1450 Kč při zápisu od 1.7. běžného roku. Příspěvek nehradí asistenti auditora, kteří mají tento poplatek zaplacen na příslušné obdobní již jako asistenti auditora (číslo účtu KAČR – 87039011/0100, k.s. 0308, v.s. 31).

Komora po přezkoumání všech náležitostí zapíše auditora do seznamu. Komora auditorů je povinna umožnit nejdéle do 30 dnů ode dne splnění poslední podmínky, složení slibu.

4) Složení slibu

Autorizace se uděluje ke dni složení předepsaného slibu. Auditor obdrží oprávnění auditora.

5) Členský příspěvek

 • Auditor je povinen každoročně nejpozději do 31.1. uhradit fixní příspěvek na činnost Komory (není vyzýván Komorou, je to jeho povinnost dle Příspěvkového řádu).

6) Pojištění

 • Je povinné, není zajišťováno hromadně, není ani stanovena fixní částka – do výše rizika.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Auditor – občan EU

V případě, že se jedná o občana Evropské unie, který chce v České republice poskytovat služby auditora, má dvě následující možnosti:

 1. Může zde provádět auditorskou činnost příležitostně, tedy může poskytovat své služby pouze přeshraničně, aniž by musel získat oprávnění v České republice. V tomto případě nesmí provádět povinný audit.
 2. Může zde provádět auditorskou činnost se stejnými právy a povinnostmi jako auditor – občan ČR, tedy i s možností právdění povinného auditu, musí si požádat o české oprávnění.

Osoba provádějící auditorskou činnost příležitostně

V případě přeshraničního poskytování služeb si zahraniční podnikatel oznámí před zahájením své auditorské činnosti písemně Komoře svůj záměr vykonávat tuto činnost na území ČR a požádá o uznání kvalifikace ze svého domovského státu, přičemž bude posléze zaregistrován v Komoře auditorů ČR.

Žádost o uznání kvalifikace

přikládá se:

 • průkaz totožnosti
 • druh auditorské činnosti, kterou hodlá provádět, místo výkonu auditorské činnosti a předpokládanou dobu výkonu auditorské  činnosti; adresa pro doručování písemností v ČR,
 • výpis z rejstříků trestů, popř. čestné prohlášení
 • oprávnění z jiného členského státu
 • zaplacení fixního příspěvku
 • pojistná smlouva

Hostující auditor v žádosti indikuje na jak dlouho dobu chce být zaregistrován, je to však na správním uvážení – délka registrace se posuzuje i podle délky platnosti doložené pojistné smlouvy.

Úřad KAČR ověří zda žadateli nebyla pozastavena činnost

Úřad KAČR vydá rozhodnutí o registraci a zaregistruje příležitostného auditora do registru auditorů

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Osoba z jiného členského státu EU, která chce na území ČR provádět povinný audit

V případě, že se chce zahraniční auditor usadit v ČR, požádá nejprve o uznání kvalifikace ze svého domovského státu a poté požádá o vykonání rozdílové zkoušky. Po vykonání rozdílové zkoušky a splnění dalších podmínek dle zákona o auditorech je auditor zapsán do seznamu auditorů.

1) Žádost o uznání kvalifikace

přikládá se:

 • průkaz totožnosti
 • výpis z rejstříků trestů z domovského státu, popř. čestné prohlášení
 • oprávnění k provádění auditorské činnosti z jiného členského státu
 • zaplacení fixního příspěvku
 • pojistná smlouva

2) Žádost o vykonání rozdílové zkoušky

 • 6 písemných zkoušek
 • podmínka praxe – KAČR si vyžádá od partnerského orgánu v zahraničí potvrzení o splnění praxe

Komora zapíše auditora z jiného členského státu EU do seznamu.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu.

 

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

Formuláře uvedené v návodu:

 • Dotazník pro odbornou praxi asistenta auditora
 • Dotazník auditora o údajích vedených KAČR v seznamu auditorů
 • Žádost o vykonání auditorské zkoušky
 

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme