Autorizovaná metrologická střediska – postup k zahájení krok za krokem

Činnost spočívá v ověřování stanovených měřidel nebo v certifikaci referenčních materiálů. Ověřením se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Certifikací se potvrzuje hodnota jedné nebo více vlastností materiálu nebo látky.

Tyto činnosti jsou upraveny zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii , ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Je nezbytné, aby žadatel o autorizaci přiložil k žádosti certifikáty personální způsobilosti osob, které budou činnost vykonávat, které vydávají akreditované orgány pro certifikaci personálu a také osvědčení o způsobilosti k ověřování stanovených měřidel, které vydává Český metrologický institut. Pro účely autorizace  může být využito zjištění prokázané při akreditaci. Tuto provádí Český institut pro akreditaci, o.p.s. Před podáním žádosti se doporučuje absolvovat vstupní pohovor s pracovníky Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, který provádí autorizaci k výkonu této činnosti.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Žádost o vydání certifikátu personální způsobilosti / Žádost o vydání osvědčení o metrologické, technické, personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel
 2. Žádost o autorizaci

1) Žádost o vydání certifikátu personální způsobilosti

 • Tímto certifikátem musí disponovat osoby, které budou fyzicky vykonávat činnost ověřování stanovených měřidel a certifikaci referenčních materiálů. Není tedy nezbytně nutné, aby jím disponoval sám žadatel. Ten může požádat o vydání certifikátu pro své zaměstnance.
 • Certifikaci provádějí akreditované orgány pro certifikaci personálu, jejichž seznam je možné nalézt na stránkách Českého institutu pro akreditaci, tel. + 420 221 004 501. V tomto případě provádí certifikace i Český metrologický institut.
 • Na vydání certifikátu není zákonem stanovena lhůta

1) Žádost o vydání osvědčení o metrologické, technické, personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel

K žádosti se přikládá:

 • výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského oprávnění
 • kopie zápisu ze vstupního pohovoru se zájemcem o autorizaci na Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví. ( viz bod 1)

Na vydání osvědčení není stanovena lhůta.

 

2)Žádost o autorizaci

 • Žádost se podává na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví
 • Náležitosti žádosti jsou stanoveny vyhláškou č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů. Žádost nemá stanovenu formální úpravu.
 • Podrobnější informace naleznete v zásadách autorizace

K žádosti se přikládají

 • certifikáty personální způsobilosti zaměstnanců zajišťujících metrologickou činnost
 • osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování měřidel
 • doklad, že žadatel nemá finanční nebo jiné zájmy, které by mohly ovlivnit výsledky metrologické činnosti, která je předmětem autorizace. V případě autorizace k následnému ověřování stanovených měřidel ověřovaných na místě používání a zároveň určených pro stanovení množství při přímém prodeji veřejnosti nesmí být autorizovaný subjekt uživatelem, výrobcem, opravcem, dovozcem ani distributorem těchto měřidel.
 • výpis z obchodního rejstříku. Ten je možné získat na každém kontaktním místě veřejné správy (tzv. Czechpoint)

Úřad vydá rozhodnutí o autorizaci ve lhůtě stanovené správním řádem

Po nabytí právní moci rozhodnutí o autorizace lze vykonávat činnosti ověřování stanovených měřidel nebo certifikaci refenčních materiálů

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme