Činnost autorizovaného technika ve výstavbě – autorizace krok za krokem

Autorizací se rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě. Vybranými činnostmi ve výstavbě jsou projektová činnost ve výstavbě a odborné vedení provádění stavby nebo její změny. Autorizovaný technik tedy může např. provádět stavebně technické průzkumy, vést realizaci stavby, provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby, řídit příslušné odborné stavební a montážní práce apod.

Postup pro získání oprávnění:

A: Občan České republiky

Zájemce o autorizaci musí nejprve podat žádost České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě žádost o udělení autorizace. V případě, že žádost splňuje všechny náležitosti, je žadatel připuštěn do 6 měsíců od obdržení žádosti ke zkoušce odborné způsobilosti. Pokud žadatel úspěšně složí zkoušku, obdrží do 1 měsíce výzvu ke složení předepsaného slibu. Ke dni složení slibu mu je udělena autorizace a je zapsán do seznamu autorizovaných techniků a je mu vydáno osvědčení o autorizaci. Dále obdrží od České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě certifikát o pojištění.

1) Žádost o udělení autorizace

Přikládá se:

 1. Originál a kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 2. Doklady o vykonané odborné praxe
 3. Výpis z trestního rejstříku
 4. Soupis vybraných projektů, realizovaných staveb, vydaných odborných statí a publikací, přijatelných patentů
 5. Potvrzení o účasti na pracích uvedených v písmenu d)
 6. Popis dosavadní odborné činnosti
 7. Potvrzení odborné činnosti uvedené v písmenu f)
 8. Doklad o plné způsobilosti k právním úkonům
 9. Kopie dokladu o změně příjmení

Další informace o povolovacím řízení

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě připustí uchazeče ke zkoušce odborné způsobilost do 6 měsíců od obdržení písemné žádosti.

2) Složení zkoušky odborné způsobilosti

 • poplatek za složení zkoušky odborné způsobilosti činí 500 Kč
 • Dále je uchazeč povinen nejpozději do dne, kdy složí slib, uhradí členský poplatek První rok činí poplatek 6.000 Kč, poté se platí 3.000 Kč ročně. Poplatek je splatný vždy do 31.3. příslušného roku. V tomto poplatku je zahrnuto i povinné pojištění.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě zašle uchazeči do 1 měsíce od složení zkoušky pozvánku ke složení předepsaného slibu.

3) Složení slibu

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

 • Autorizace se uděluje ke dni složení předepsaného slibu.
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě zapíše osobu, které byla udělena autorizace, do seznamu autorizovaných osob a vydá této osobě osvědčení o autorizaci (spolu s razítkem).
 • Dále autorizovaný technik obdrží certifikát o pojištění

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

B: Občan členského státu Evropské unie

v případě občana členského státu Evropské unie rozeznáváme dva režimy:

 • hostující osoba – osoba, která poskytuje služby přeshraničně – autorizace je omezena pouze na 1 rok
 • usazená osoba – osoba, která má stejnou autorizaci jako občan České republiky

Hostující osoba

Oznámení osoby, která hodlá na území České republiky vykonávat činnost jako osoba hostující

 • Žádost se podává České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Žádost má předepsaný tiskopis, v tiskopise jsou uvedeny i povinné přílohy
 • Žadatel musí především doložit potvrzení od orgánu, který mu vydal oprávnění, že v době podání žádosti mu nebylo odejmuto oprávnění nebo nebyla jeho činnost pozastavena
 • Pokud je žadatel z členského státu, který činnost autorizovaných techniků nereguluje, musí doložit potvrzení o výkonu této činnosti za posledních 10 let.
 • Spolu s podáním žádosti musí být uhrazen poplatek 2.000 Kč
 • Žádost nelze vzhledem k přílohám podat elektronicky České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě zapíše osobu, které byla udělena autorizace, do seznamu autorizovaných osob a vydá této osobě osvědčení o autorizaci (bez razítka).

Autorizace je časově omezena na 1 rok, po uplynutí 1 roku je nezbytné znovu požádat o autorizaci

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Usazená osoba

1) Žádost o uznání odborné kvalifikace

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dopisem vyzve žadatele aby si vybral, zda:

 • chce vykonat zkoušku odborné způsobilosti
 • chce vykonávat činnost inženýra v tzv. „adaptačním období“

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

a) Adaptační období
 • trvá dva roky a v tomto období žadatel vykonává činnost v oboru a specializaci uvedené v žádosti pod dohledem odborného garanta.
 • Odborný garant je člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vlastnící osvědčení o autorizaci v oboru a specializaci, ve kterém po dobu adaptačního období bude žadatel vykonávat odbornou činnost. Osobu odborného garanta navrhuje žadatel, schvaluje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Po skončení adaptačního období odborný garant předloží České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě hodnocení průběhu adaptačního období s jednoznačným závěrem, umožňujícím České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě rozhodnout o uznání odborné kvalifikace žadatele a jeho registraci jako osoby usazené v České republice.
b) Zkouška způsobilosti
 • žadatel prokáže, že se dobře orientuje v prostředí českého práva a v technických předpisech souvisejících s oborem a specializací jeho budoucího působení. Rozsah a obsah zkoušky způsobilosti je určen v publikaci „Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.“

2) Složení zkoušky odborné způsobilosti nebo uplynutí adaptačního období

 • žadatel je povinen uhradit členský poplatek ve výši 3.000 Kč

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě zašle uchazeči pozvánku ke složení předepsaného slibu.

3) Složení slibu

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

 • Autorizace se uděluje ke dni složení předepsaného slibu.
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě zapíše osobu, které byla udělena autorizace, do seznamu autorizovaných osob a vydá této osobě osvědčení o autorizaci (spolu s razítkem). Autorizace je vydávána na dobu neurčitou.
 • Lhůta pro autorizaci je 60 dní od podání žádosti o uznání kvalifikace.

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme