Brazílie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

Aktuální Mapa oborových příležitostí pro Brazílii je k dispozici na portálu BusinessInfo, a to jak v PDF tak i v interaktivní podobě

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

▶ Automobilový průmysl

Brazílie je automobilová velmoc. V roce 2019 se produkce tohoto odvětví zvýšila o 2,3 %, když bylo v BFR vyrobeno 3.712.736 automobilů. Globální automobilky působící v BFR již patří mezi tradiční odběratele českých dodavatelských firem, nicméně vzhledem k nástupu nových modelových řad a postupnému rozšiřování výrobního portfolia domácích výrobců tento obor jednoznačně patří mezi perspektivní z hlediska českého exportu i do budoucna. Českým exportérům z oblasti automotive, kteří jsou schopni dosahovat vysoké technologické úrovně, může poskytnout nové příležitosti vládní plán Rota 2020, v jehož rámci budou poskytovány pobídky i zahraničním firmám, které budou schopny přinést do BFR inovace.

▶ Civilní letecký průmysl

Vedle produkce klasických dopravních letadel (Embraer) je dvousetmiliónová Brazílie dlouhodobě rozsáhlým trhem, pokud jde o vrtulníky a ultralehká letadla. V roce 2019 bude dále pokračovat kooperace mezi brazilskou firmou Embraer a firmou Aero Vodochody Aerospace a.s. Aero dodává brazilskému podniku díly pro výrobu vojenského letounu KC-390. Tato strategická spolupráce vytváří pozitivní referenci pro uplatnění dalších výrobků českého leteckého průmyslu v Brazílii.

▶ Elektrotechnika

Příležitosti v tomto odvětví úzce souvisejí s rozšiřováním brazilských energetických kapacit, které jsou založeny především na obnovitelných zdrojích energie. Další významnou oblastí je budování transmisních sítí a další infrastruktury. V souvislosti s výše zmíněným novým kurzem brazilské vlády směrem k modernizaci ekonomiky by se měly objevit nové příležitosti v oblasti elektroniky, robotizace a dalších oborů úzce propojených s výzkumem a vědou.

▶ Energetický průmysl

Z hlediska energetického mixu země vyrábí 43,5 % energie z obnovitelných zdrojů. Pokud jde o elektrickou energii, obnovitelné zdroje energie se na její výrobě podílejí z 81,7 %, přičemž 61,5 % je generováno ve vodních elektrárnách. Dynamický rozvoj zaznamenávají větrné elektrárny, jejichž podíl na výrobě elektrické energie činí 5,4 %. Vzhledem k přílišné závislosti výroby elektrické energie na OZE (zejména na vodních elektrárnách) sílí tendence k diverzifikaci energetického mixu země směrem k tradičním zdrojům. Trvá poptávka Brazílie po turbínách klasického cyklu i po záložních zdrojích energie.

▶ Chemický průmysl

Přestože má Brazílie rozsáhlý a relativně vyspělý chemický průmysl, existuje řada komodit, které se v zemi nevyrábí nebo je jejich výrobní kapacita omezená. V posledních letech roste dovoz chemických přípravků na ochranu rostlin, čisticích prostředků a barviv.

▶ ICT

V zemi má přístup k internetu více než 108 mil. lidí nad 10 let věku. Velký rozmach zaznamenává připojení k internetu pomocí chytrých telefonů. Z hlediska příležitostí pro české vývojáře jsou zajímavé oblasti budování, správy a zabezpečení sítí, bezpečnostní aplikace a rozličný software včetně aplikací a her pro chytré mobilní telefony. Rostou příležitosti pro nabídku inovačních software.

▶ Kovozpracovatelský průmysl

Obráběcí stroje české provenience mají v Brazílii historicky velice dobré jméno, a i nadále jsou velmi žádané.

▶ Obranný průmysl

V posledních letech dochází k posilování spolupráce v oblasti vojenských a obranných technologií, nově např. i v oblasti prostředků protichemické ochrany. Výhodou je, že rozpočty bezpečnostních složek na nákup a obnovu vybavení jsou jen minimálně postihovány vládními rozpočtovými škrty. Potenciál existuje zejména v oblasti pokročilé elektroniky, pozemní i letecké techniky a ručních zbraní. V roce 2019 se uskutečnila jednání předních českých firem z oblasti obranného průmyslu, která mají potenciál vyústit v kooperační výroby v BFR. Nové příležitosti by se měly objevit v roce 2020 v civilním sektoru v souvislosti se záměry nové brazilské vlády uvolnit předpisy k držení krátkých planých zbraní pro obyvatele. Nová vláda hodlá rovněž modernizovat techniku ozbrojených sil federace.

▶ Plasty a gumárenský průmysl

Příležitosti se soustředí především na oblast rozvinutého automobilového průmyslu, jde zejména o dodávky pneumatik a plastových výlisků a součástí pro motorová vozidla.

▶ Sklářský a keramický průmysl

České sklo má v Brazílii vynikající pověst. Existuje významná skupina koupěschopného obyvatelstva se zájmem o tradiční české křišťálové sklo, designové výrobky, lustry apod. Příležitostí mohou být také dodávky skleněných prvků pro stavební průmysl.

▶ Stavební průmysl

V souvislosti s očekávaným hospodářským oživením a znovu nastartováním dlouhodobě pozastavených infrastrukturních projektů se nabízejí zajímavé možnosti, pokud jde o dodávky široké škály stavebních materiálů.

▶ Strojírenský průmysl

V souvislosti s rozmachem minipivovarů v posledních přibližně 10 letech, kdy i přes vleklou hospodářskou krizi narostl jejich počet desetinásobně, jsou velké možnosti v oblasti dodávek souvisejících strojů a zařízení. V návaznosti na ekonomické oživení lze nyní očekávat další exportní příležitosti v tomto segmentu. Zájem o české technologie a zařízení projevuje rovněž brazilské zemědělství.

 

▶ Textilní a obuvnický průmysl

Brazilský export kůží dosahuje pravidelně roční hodnoty přes 2 mld. USD. V návazných oborech – kožedělném a obuvnickém průmyslu včetně souvisejícího strojního vybavení – působí na 10 tis. podniků, které zaměstnávají na 500 tis. lidí a jejichž roční obrat přesahuje 20 mld. USD. Očekává se další rozmach zmíněných odvětví.

 

▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Ekologické aspekty odpadového hospodářství nabyly v posledních dekádách na významu, související projekty jsou hojně podporovány na federální, státní i municipální úrovni. V souvislosti s očekávaným hospodářským oživením lze očekávat jejich další rozmach. Poptávány jsou zejména technologie na čištění vod, využití městského odpadu i systémy předcházení přírodním katastrofám.

▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

V Brazílii existuje na 293 tis. zdravotnických zařízení, z toho je 6 700 nemocnic (70 % z nich soukromých), která disponují 497 tis. lůžky. České firmy již úspěšně dodávají vybavení pro soukromé i státní nemocnice v BFR. Tyto příležitosti by se měly dále zvýšit v průběhu roku 2020, kdy se předpokládá, že vláda BFR přistoupí k Mezivládní dohodě o vládních zakázkách v rámci WTO (GPA). To by mělo otevřít cestu k lukrativním státním zakázkám pro zdravotnictví v celé BFR.

 

▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

 

Agrokomplex zodpovídá za 23% brazilského HDP. Dlouhodobě patří k významným dovozním komoditám do Brazílie sušené mléko, syrovátka a máslo. Země také v posledních letech zaznamenává nebývalý rozmach, pokud jde o výrobu a spotřebu piva. Vedle zavedených „globálních“ značek se stále více prosazují i menší regionální pivovary a minipivovary, které se od tradičních značek cíleně odlišují, a přestože má jejich produkce mnohdy charakter luxusního zboží, daří se jim velmi dobře získávat zákazníky. Během roku 2019 se objevily poptávky po dodávkách technologií z ČR v zájmu modernizace brazilského agrokomplexu. Existují příležitosti zejména v technologiích pro chov skotu, prasat a drůbeže (včetně návazných oborů).

 

 

 

 

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Automobilový průmysl

HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

HS 8415 – Stroje přístroje klimatizační

HS 841330 – Čerpadla hmot pohon,mazadel pro píst.motory

Civilní letecký průmysl

HS 8801 – Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání

HS 8802 – Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě

HS 8803 – Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802

Elektrotechnika

HS 8530 – El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy

HS 8536 – El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. ‹ 1 000 V

HS 8548 – Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a el. akumulátorů ap. jinde neuvedené

Energetický průmysl

HS 8402 – Parní kotle zvané „na přehřátou vodu“

HS 8501 – Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

Chemický průmysl

HS 2621 – Ost. strusky a popely, popel z mořských řas a zbytky ze spalování komunálního odpadu

HS 4002019 – Kaučuk butadien-styren(SBR),karbox(XSBR)-ost

ICT

CPA 61.10 – Služby související s pevnými telekom. sítěmi

CPA 62.03 – Správa počítačového vybavení

CPA 63.11 – Zpracování dat, hosting a související služby

Kovozpracovatelský průmysl

HS 8456 – Stroje obráběcí pomocí laserů ultrazvuku ap.

HS 8458 – Soustruhy pro obrábění kovů

HS 8459 – Obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování ap., ne soustruhy

Obranný průmysl

HS 3822 – Směsi diagnostické, laboratorní reagencie

HS 6306 – Plachty nepromokavé lodní, stínící ap., stany aj.

HS 8421 – Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů

Obranný průmysl

HS 9020 – Ost. dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí

HS 9302 – Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

HS 9304 – Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307

Plasty a gumárenský průmysl

HS 3901 – Polymery ethylenu v primárních formách

HS 4011 – Nové pneumatiky z kaučuku

Sklářský a keramický průmysl

HS 7013 – Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely

HS 701328 – Sklo nápojové kalíškové na nožce, ne ze sklokeramiky,ost.

HS 7016 – Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice, obkládačky a ost. výrobky z lisovaného skla

Stavební průmysl

HS 3925 – Stavební výrobky z plastů, jinde neuved.

HS 7227 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ost. legované oceli

HS 7309 – Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu › 300 l

HS 7326 – Ost. výrobky ze železa, oceli

HS 8311 – Dráty, pruty, trubky, aj. k pájení, svařování nebo nanášení kovů

Strojírenský průmysl

HS 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

HS842951 – Nakladače lopatové čelní

Textilní a obuvnický průmysl

HS 8453 – Stroje pro přípravu, vyčiňování a zpracování kůží pro výrobu, opravy obuvi aj. výrobků

HS 8421 – Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů

HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

HS 9021 – Ortopedické pomůcky a přístroje, berle, chirurgické pásy aj.

HS 3003 – Léky neodměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.

HS 961900 – Hygienické vložky a tampony, dětské pleny a podobné hygienické výrobky, z jakéhokoliv materiálu

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0402 – Mléko a smetana, zahuštěné nebo slazené

HS 0404 – Syrovátka; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též slazené

HS 0511 – Býčí sperma

HS 1003 – Ječmen

HS 1210 – Chmelové šištice, čerstvé, sušené ap.; lupulin

HS 1107 – Slad, též pražený

HS 1109 – Pšeničný lepek, též sušený

HS 2203 – Pivo ze sladu

 

 

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Hlavní proexportní akce v roce 2019

 

Únor 2019: vědecká delegace z ČR navštívila Brasília a státy Bahia a Santa Catarina

 

Duben 2019: Díky úspěšné prezentaci, kterou uskutečnil ZÚ Brasília v dubnu 2019 se posílily kontakty českých firem z oblasti obranné a bezpečnostní zejména o ozbrojenými silami BFR. V jednání je široké spektrum zakázek – od zbraní, přes součásti výzbroje až po různé druhy software a vakcíny pro koně a psy.

 

Srpen 2019: Projekt ekonomické diplomacie – incomingová mise ze státu Paraná s cílem nákupu technologií pro zemědělství

 

V roce 2020 byly všechny akce předběžně zrušeny kvůli pandemii COVID-19.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem