Charakteristika hlavních skupin rizikRizika manažerská

Do rizik harmonogramu byla zařazena rizika přímo způsobující časové zpoždění projektu:

  • Špatný časový odhad činností na projektu – problémy se projevují zejména v etapě návrhu produktu (zpracování projektu, konstrukční úpravy) nebo času potřebného na zkoušky a testování.
  • Omezené kapacity v oblasti vývoje, přípravy výroby, vlastní výroby, uvádění do provozu, a to na straně přímého dodavatele, ale i subdodavatelů a v některých případech i u zákazníka, jehož kapacity jsou pro provedení projektu nezbytné.

Tato rizika se projevují v jednotlivých projektech většinou ve vzájemné vazbě – zejména při nedostatku kapacit a vzniku zpoždění je nutné volit priority mezi projekty, čímž projekty s nižší prioritou často značně trpí. Výsledkem je nesplnění smluvních termínů, na něž se obvykle váží smluvní pokuty, nebo také náhrady škod za pozdní plnění – například ušlý zisk při pozdním uvedení elektrárny či tratě městské dopravy do provozu apod.

Klíčovým pro úspěch projektu je vždy dobře sestavený projektový tým. Rizikem jsou zejména odchody členů týmu v průběhu řešení projektu nebo jejich nedostatečná kvalifikace či kapacita, vliv mohou mít i organizační změny v podniku.

Důležité a často zanedbávané jsou problémy v oblastech komunikace:

  • Problémy v interní komunikaci – špatný přenos informací, pozdě sdělené problémy.
  • Problémy v komunikaci se zahraničním zákazníkem – špatný přenos informací, ale například i nedostatečná znalost světových jazyků u zákazníka, podobně i u dalších partnerů v projektu a dodavatelů, nebo nutnost překladů z málo používaných jazyků (maďarština, litevština).

Obtížně se pracuje s riziky lidského faktoru, který může projektu pomoci (vůdčí osobnost dokáže strhnout celý tým), ale častěji je zdrojem lidských chyb nebo příčinou subjektivních (neobjektivních) hodnocení rizik. Důležitá je v tomto ohledu zkušenost a proces učení a je možné se zlepšovat po tzv. učící křivce (learning curve). Příspěvkem k omezení rizik daných lidským faktorem je i systematické vzdělávání studentů a jejich příprava na reálné působení v praxi, ať již v podnicích, nebo v jiných organizacích.

K rizikům v organizaci a komunikaci poznamenejme, že patří i k největším příležitostem v managementu projektů, protože jejich potenciál při správném využití je velmi výrazný.

Další manažerská rizika zahrnují postupy managementu projektu, jako speciální skupina bylo zařazeno riziko (příležitost) využít zkušeností a poučení získaných při řešení projektu.

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme