Činnost autorizovaného architekta – oprávnění krok za krokem

Architekt provádí odborné činností ve výstavbě. Vybranými činnostmi ve výstavbě jsou projektová činnost ve výstavbě a odborné vedení provádění stavby nebo její změny. Autorizovaný architekt může získat autorizaci pro obory architektura, územního plánování nebo krajinářské architektury a specializaci územní systémy ekologické stability (ÚSES).

Postup pro získání oprávnění:

A: Občan České republiky

Zájemce o autorizace musí nejprve podat žádost o udělení autorizace České komoře architektů. V případě, že žádost splňuje všechny náležitosti, je žadatel do 6 měsíců připuštěn ke zkoušce odborné způsobilosti. Pokud žadatel úspěšně složí zkoušku, obdrží do 1 měsíce výzvu ke složení předepsaného slibu. Ke dni složení slibu je mu udělena autorizace a je zapsán do seznamu autorizovaných architektů. Také je mu vydáno osvědčení o autorizaci a autorizační razítko. Dále obdrží od České komory architektů výzvu k zaplacení profesního poplatku a profesního pojištění.

Postup pro získání oprávnění:

1) Žádost o udělení autorizace

 • Žádost se podává České komoře architektů
 • Žádost má předepsaný tiskopis. Ten je nezbytné zakoupit v České komoře architektů za 2.700,-Kč. Zakoupením tiskopisu se zároveň hradí i náklady na autorizační řízení

K žádosti se přikládá:

 1. Diplom + popř. osvědčení o státní závěrečné zkoušce (kopie dokladů o dosažení požadovaného odborného vzdělání na uznávaném typu školy a v předepsané délce, obvykle vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a magisterský, popřípadě bakalářský diplom)
 2. Strukturovaný profesní životopis + soupis prací, Dobrozdání autorizovaného architekta, (popř. průkaz o vykonané odborné praxi pod dohledem),
 3. výpis z trestního rejstříku, který není starší tří měsíců,
 4. doklad o zaplacení autorizačního poplatku – správní poplatek ve výši 500 Kč může být uhrazen převodem z účtu, na poště, nebo v České komoře architektů.

Česká komora architektů připustí uchazeče ke zkoušce odborné způsobilost do 6 měsíců od obdržení písemné žádosti.

2) Složení zkoušky odborné způsobilosti

Česká komora architektů zašle uchazeči do 1 měsíce od rozhodnutí autorizační rady dopis o úspěšném složení zkoušky spolu s výzvou ke složení předepsaného slibu.

3) Složení slibu

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

 • Autorizace se uděluje ke dni složení předepsaného slibu.
 • Česká komora architektů zapíše osobu, které byla udělena autorizace, do seznamu autorizovaných osob a vydá této osobě osvědčení o autorizaci a autorizační razítko.

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

 • Česká komora architektů zašle autorizovanému architektovi výzvu k uhrazení profesního poplatku a profesního pojištění. Obojí se platí jednou ročně. Profesní poplatek v současnosti činí 6.000,-Kč a profesní pojištění 1.140,-Kč. Česká komora architektů zašle autorizovanému architektovi každý rok dvě složenky, jejichž prostřednictvím uhradí profesní poplatek i pojištění na další rok – výši poplatků Česká komora architektů nesděluje – je povinností autorizovaného architekta si zjistit aktuální výši. Česká komora architektů zajišťuje profesní pojištění hromadně, autorizovaný architekt však může toto pojištění odmítnout a splnění povinnosti doložit jinou pojišťovací smlouvou.

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

4) Uhrazení profesního poplatku a sjednání profesního pojištění.

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

B: Občan Evropské unie

V případě, kdy občan EU poskytuje služby na území České republiky přeshraničně , je autoritzace omezena pouze na jeden rok. Takovéhoto architekta považujeme za hostující osobu. Pokud je občan členského státu EU na území České republiky usazen, tedy zde má například organizační složku, hovoříme o usazené osobě.

Občan EU, který je hostující osobou

1. Žádost o zaslání formuláře „oznámení o výkonu povolání a žádost o provedení registrace“

 • Žádost nemá předepsanou formu

Česká komora architektů zašle formulář zdarma nebo je zdarma ke stažení na www.cka.cc v anglické části.

2. Oznámení o výkonu povolání a žádost o provedení registrace

 • Oznámení není v elektronické podobě.
 • Oznámení se zasílá České komoře architektů.
 • Podrobné informace jsou obsaženy v uznávacím registračním řádu

K oznámení se přikládá:

 1. osvědčení o splnění formální kvalifikace (diplom) ne starší než 12 měsíců (uznávací registrační řád – §9)
 2. doklad o vykonané odborné praxi v předepsané délce v případě oznámení se žádostí o registraci pro obor „pozemní stavby“, který nesmí být starší 12 měsíců
 3. výpis z rejstříků trestů, popř. jeho obdoba či čestné prohlášení
 4. osvědčení vydané příslušným orgánem země usazení (povolení k výkonu činnosti architekta)
 5. doklad o pojištění sjednaném ve státě usazení
 6. doklad o zaplacení správního poplatku – v současné době činí správní poplatek 2.000,-Kč

ČKA architekta zapíše na 1 rok do seznamu autorizovaných architektů

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Občan EU, který je usazenou osobou

1) Žádost o zaslání formuláře „žádost o registraci“

 • Žádost nemá žádné náležitosti, jde pouze o vyžádání si formuláře od České komory architektů

ČKA zašle formulář (zdarma)

2) Žádost o registraci

 • není v elektronické podobě, jedná se o stejný formulář jako u hostující osoby (bod 2), pouze má jiný název a je nutné navíc vyplnit adresu působiště na území České republiky
 • Žádost se podává České komoře architektů
 • Podrobné informace jsou obsaženy v uznávacím registračním řádu

přikládá se:

 1. osvědčení o splnění formální kvalifikace (diplom) ne starší než 12 měsíců (uznávací registrační řád – §9)
 2. doklad o vykonané odborné praxi v předepsané délce v případě oznámení se žádostí o registraci pro obor „architektura“, který nesmí být starší 12 měsíců
 3. výpis z rejstříků trestů, popř. jeho obdoba či čestné prohlášení
 4. osvědčení vydané příslušným orgánem země usazení (povolení k výkonu činnosti architekta)
 5. doklad o pojištění sjednaném ve státě usazení
 6. doklad o zaplacení správního poplatku – v současné době činí správní poplatek 2.000,-Kč

Česká komora architektů pošle architektovi dopis s výzvou ke splnění předepsaného slibu

3) Složení slibu

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

 • Autorizace se uděluje ke dni složení předepsaného slibu.
 • Česká komora architektů zapíše osobu, které byla udělena autorizace, do seznamu autorizovaných osob a vydá této osobě osvědčení o autorizaci a autorizační razítko.

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

 • Česká komora architektů zašle autorizovanému architektovi výzvu k uhrazení profesního poplatku a profesního pojištění. Platí se jednou ročně. Profesní poplatek v současnosti činí 6.000,-Kč a profesní pojištění 1.140,-Kč. Česká komora architektů zašle autorizovanému architektovi každý rok dvě složenky, jejichž prostřednictvím uhradí profesní poplatek i pojištění na další rok – výši poplatků Česká komora architektů nesděluje – je povinností autorizovaného architekta si zjistit aktuální výši. Česká komora architektů zajišťuje profesní pojištění hromadně, autorizovaný architekt však může toto pojištění odmítnout a splnění povinnosti doložit jinou pojišťovací smlouvou.

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

4) Uhrazení profesního poplatku a sjednání profesního pojištění.

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

Doporučujeme