Činnost nucených správců a likvidátorů – oprávnění krok za krokem

Jedná se o činnost nucených správců obchodníka s cennými papíry, který není bankou, investiční společnosti, investičního fondu, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře. Dále se jedná o činnost osob, které mohou být jmenovány likvidátorem investiční společnosti, fondu kolektivního investování s právní osobností a hlavního administrátora a osob, které mohou být jmenovány nuceným správcem investiční společnosti, která obhospodařuje fond kolektivního investování nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, a fondu kolektivního investování s právní osobností. , respektive o činnost likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu.Také  se jedná o činnost správců a likvidátorů pojišťoven.

Činnost nuceného správce je delegovaným výkonem státní správy. Nucený správce či likvidátor musí být zapsán do seznamu nucených správců a likvidátorů vedeném Českou národní bankou.

 1. Žádost o zápis do seznamu nucených správců obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře
 2. Žádost o zápis do seznamu osob, které mohou být jmenovány likvidátorem investiční společnosti, fondu kolektivního investování s právní osobností a hlavního administrátora a  osob, které mohou být jmenovány nuceným správcem investiční společnosti, která obhospodařuje fond kolektivního investování nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, a fondu kolektivního investování s právní osobností
 3. Žádost o zápis do seznamu správců a likvidátorů pojišťoven

Žádost o zápis do seznamu nucených správců obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře

Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení splnění podmínek. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky.

K žádosti se přikládají následující přílohy:

 1. životopis obsahující
  1. údaje o vzdělání, tj.
   • název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly,
   • přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných titulů,
  2. údaje o odborné praxi, tj.
   • informace o druhu odborné praxe,
   • uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána,
   • označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti,
   • vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,
   • souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,
 2. originál dokladu o bezúhonnosti žadatele, tj. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců.

Podmínky – Do seznamu nucených správců a likvidátorů zapíše Česká národní banka osobu, která o to požádá, je plně způsobilá k právním úkonům, odborně způsobilá a důvěryhodná a nebyla v posledních 5 letech z tohoto seznamu vyškrtnuta.

Zahraniční osobu zapíše Česká národní banka do seznamu za předpokladu, že má oprávnění jiného členského státu Evropské unie působit jako nucený správce nebo likvidátor.

Žádost o zápis do seznamu osob, které mohou být jmenovány likvidátorem investiční společnosti, fondu kolektivního investování s právní osobností a hlavního administrátora a  osob, které mohou být jmenovány nuceným správcem investiční společnosti, která obhospodařuje fond kolektivního investování nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, a fondu kolektivního investování s právní osobností

Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení splnění podmínek. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

K žádosti se přikládají následující přílohy:

 1. životopis obsahující
  1. údaje o vzdělání, tj.
  • název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program a jeho zaměření, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly,
  • přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných titulů,údaje o odborné praxi, tj.

         2. informace o druhu odborné praxe,

 • uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána,
 • označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti, včetně rozsahu pravomocí a odpovědnosti
 • vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,
 • souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,

 2.  originál dokladu o bezúhonnosti žadatele, tj. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců.

Podmínky – Do seznamu nucených správců a likvidátorů Česká národní banka zapíše na jeho žádost člověka, který dosáhl věku 18 let, který nemá omezenu svéprávnost, u nějž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání, který je důvěryhodný, který je odborně způsobilý a který nebyl v posledních 5 letech z tohoto nebo podobného seznamu vymazán; to neplatí v případě výmazu na vlastní žádost., je plně způsobilá k právním úkonům, odborně způsobilá a důvěryhodná a nebyla v posledních 5 letech z tohoto seznamu vyškrtnuta.

Česká národní banka zapíše zahraniční osobu do seznamů podle odstavce 1 pouze za předpokladu, že má oprávnění příslušného orgánu jiného členského státu působit jako likvidátor nebo nucený správce.

Přijetí žádostí o zápis likvidátora nebo nuceného správce Českou národní bankou je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 2000,- Kč, který je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to položkou 65 9j) Sazebníku.

Žádost o zápis do seznamu správců a likvidátorů pojišťoven

Česká národní banka vede seznam likvidátorů a správců, ze kterého jmenuje správce a na návrh správce jeho zástupce. Do tohoto seznamu Česká národní banka zapíše osobu, která o to požádá, je-li plně způsobilá k právním úkonům, splňuje-li podmínky důvěryhodnosti a má-li vysokoškolské ekonomické nebo právnické vzdělání a odpovídající praxi, nebo občana jiného členského státu, který se prokáže oprávněním vydaným příslušným orgánem jiného členského státu tuto činnost vykonávat.

Rozsah údajů a dokladů, které je zájemce o zápis povinen předložit v žádosti o zápis stanoví vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví.

K žádosti o zápis do seznamu správců nebo do seznamu likvidátorů se předkládají údaje o žadateli, kterými jsou jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručování, datum a místo narození (stát, okres, obec), pohlaví a státní občanství a doklady o bezúhonnosti, dosaženém vzdělání a praxi žadatele.

 1. Dokladem o bezúhonnosti občana České republiky a zahraniční fyzické osoby, která se v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíce v České republice, je výpis z Rejstříku trestů podle zákona upravujícího Rejstřík trestů 12)(dále jen „výpis z Rejstříku trestů“). Zahraniční fyzická osoba dokládá bezúhonnost odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i státy, ve kterých se v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíce. Občan České republiky, který se v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, zdržoval nepřetržitě po dobu více než 3 měsíce v zahraničí, dokládá svoji bezúhonnost také odpovídajícími doklady vydanými státem, ve kterém se v uvedené době zdržoval. Jestliže stát podle odstavce 2 nevydává doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů, považuje se za rovnocenný doklad o bezúhonnosti této fyzické osoby doklad vydaný příslušným soudem nebo správním úřadem státu, jehož je fyzická osoba občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, osoba zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíce. Nevydává-li ani takový doklad, považuje se za rovnocenný doklad čestné prohlášení, ne starší 3 měsíců, učiněné fyzickou osobou před příslušným soudem nebo správním úřadem anebo před notářem státu, jehož je fyzická osoba občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, osoba zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíce.
 2. Jako doklad o dosaženém vzdělání posuzované fyzické osoby se předkládá vysokoškolský diplom spolu s vysvědčením o státní zkoušce, vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy, vysvědčení o maturitní zkoušce nebo jiný obdobný doklad vydaný příslušnou vzdělávací institucí nebo jiný písemný podklad, který věrohodným způsobem dokládá:
  1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce,
  2. řádné ukončení studijního programu,
  3. dobu trvání studijního programu a jeho náplň.
 3. Jako doklad o dosavadních zkušenostech nebo o výkonu funkce posuzované fyzické osoby se předkládá čestné prohlášení zejména s údaji o všech vykonávaných zaměstnáních s popisem vykonávaných činností a funkcí, o všech podnikatelských aktivitách, jiných samostatně výdělečných činnostech, členstvích v orgánech jiných právnických osob a členstvích v profesních sdruženích, komorách nebo asociacích.

Další informace o podmínkách pro zápis do seznamu nucených správců a další informace o povolovacím řízení

Žadatele, který splňuje zákonem stanovené podmínky, zapíše Česká národní banka do seznamu nucených správců a likvidátorů.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme