Činnost prováděna hornickým způsobem

Činností prováděnou hornickým způsobem rozumíme dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu; těžbu písku v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků.Dále pak podzemní sanační práce; práce na zpřístupnění jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb; vrtání vrtů s délkou nad 30 metrů; jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v podzemí; práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 metrů krychlových horniny.

Zájemce o provozování činnosti prováděné hornickým způsobem musí nejprve získat osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby, které mu bude po úspěšném složení zkoušky vydáno Českým báňským úřadem, případně příslušným Obvodním báňským úřadem. Následně zájemce zažádá o udělení oprávnění k provozování činnosti příslušný Obvodní báňský úřad.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Žádost o vydání osvědčení odborné způsobilosti odpovědné osoby
 2. Žádost o udělení oprávnění

1) Žádost o vydání osvědčení odborné způsobilosti odpovědné osoby

 • Žádost se podává na Českém báňském úřadě v případě Závodního dolu, Hlavního důlního měřiče, Hodnotitele rizik ukládání odpadů, Technického vedoucího odstřelu a Ředitelů hlavních báňských záchranných stanic, v ostatních případech na příslušném Obvodním báňském úřadě.
 • Žádost nemá zákonem předepsaný formulář.

K žádosti je nutné doložit:

 1. doklad o dosaženém vzdělání
 2. doklad o dosavadní praxi
 3. dokumentaci prací, na nichž se odpovědná osoba podílela
 4. doklad o zaplacení správního poplatku 1.000,- Kč.

Žadatel skládá zkoušku odborné způsobilosti před Komisí u orgánů báňské správy.

Po složení zkoušky může žadateli požádat o udělení oprávnění k provozování činnosti.

2) Žádost o udělení oprávnění

 • Žádost se podává na příslušném Obvodním báňském úřadě.
 • Žádost nemá zákonem předepsaný formulář.
 • Je nutné k ní přiložit osvědčení odborné způsobilosti odpovědné osoby (viz předchozí bod), doklad o právní existenci žadatele (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, zakladatelské dokumenty, apod.) a doklad o zaplacení správního poplatku 1.000,- Kč.

Základní informace o získání oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem

Úřad udělí oprávnění do 30 dnů

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

Doporučujeme