Činnost taxislužby – postup k zahájení krok za krokem

Činností taxislužby rozumíme nabízení nebo vykonávání přepravních služeb, kterými se zařizuje přeprava osob a jejich zavazadel osobními vozidly s obsaditelností nejvýše devíti osob včetně řidiče.

Zájemce o provozování taxislužby musí nejprve získat osvědčení o odborné způsobilosti, které mu bude po úspěšném složení zkoušky vydáno dopravním úřadem. Toto osvědčení je nezbytným předpokladem k získání koncesní listiny. Držitel koncesní listiny pak musí místně příslušnému úřadu oznámit, která vozidla bude používat ke své činnosti a které osoby budou vykonávat funkci řidičů. Osoba, která bude fyzicky vykonávat činnost řidiče vozidla taxislužby dále musí složit zkoušku z místopisu, ovládání taxametru a dalších částí, a to bez ohledu na to, jestli je či není provozovatelem taxislužby. K této zkoušce se již přihlašuje sama, nikoliv prostřednictvím provozovatele.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Žádost o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
 2. Žádost o vydání koncese
 3. Oznámení vozidel a osob vykonávajících funkci řidiče
 4. Žádost o vykonání zkoušky z místopisu, ovládání taxametru a dalších částí
 5. Splnění náležitostí pro provozování taxislužby

1) Žádost o vykonání zkoušky odborné způsobilosti

 • Žádost se podává na dopravní úřad. Pro taxislužbu je dopravním úřadem v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve statutárních městech magistráty těchto měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
 • Žádost nemá zákonem předepsaný formulář ani náležitosti.
 • Termíny konání zkoušek a další podrobnosti je možné zjistit dotazem u příslušného úřadu

Po složení zkoušky je žadateli vydáno osvědčení

2) Žádost o vydání koncese

 1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
 2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
 3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání
 4. Žádost se podává výhradně formou tzv. jednotného registračního formuláře a je nutné k ní přiložit osvědčení o odborné způsobilosti (viz předchozí bod).

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy žádosti

Úřad udělí koncesi do 30 dnů

3) Oznámení vozidel a osob vykonávajících funkci řidiče

 • Toto oznámení se podává na dopravní úřad, kterým je v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve statutárních městech magistráty těchto měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
 • Oznámení nemá zákonem stanovený formulář. Podmínky pro získání průkazu a náležitostí žádosti
 • Úřad přidělí evidenční číslo vozidla automaticky do 7 dnů. V případě vydání průkazu způsobilosti úřad postupuje dle správního řádu. Další informace o povolovacím řízení.

Předmětem oznámení jsou:

a) vozidla, kterými bude činnost provozována

 • K oznámení vozidla je nutné připojit velký technický průkaz

Do 7 dnů přidělí úřad evidenčního číslo

b) osoby, které budou vykonávat funkci řidiče vozidla taxislužby

 • K oznámení se přikládá foto ve stejném formátu, jako na doklad totožnosti a výpis z karty řidiče. Žádosti o výpis z evidenční karty řidiče se podávají na příslušném odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR, který řidiči vydal jeho řidičský průkaz

Do 30 dnů úřad vydá průkaz způsobilosti

 

4) Žádost o vykonání zkoušky z místopisu, ovládání taxametru a dalších částí

 • Tuto žádost podává osobně osoba, která bude vykonávat činnost řidiče.
 • Žádost je nutno podat u příslušného dopravního úřadu, kterým je v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve statutárních městech magistráty těchto měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
 • Žádost nemá zákonem předepsaný formulář ani náležitosti.
 • Termíny konání zkoušek a další podrobnosti je možné zjistit dotazem u příslušného úřadu

Po složení zkoušky je žadateli vydáno osvědčení

5) Splnění náležitostí pro provozování taxislužby

 • Splnění bodů 1 až 3 budoucím provozovatelem taxislužby
 • Splnění bodu 4 řidičem či řidiči

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Služby

Doporučujeme