Některé činnosti v oblasti zbraní a střeliva – koncese krok za krokem

Činnost spočívá ve vývoji a výrobě zbraní, opravách a úpravách zbraní, zejména v odstraňování závad zbraní a měnění jejich vlastností podle objednávky. Součástí oprávnění je i provádění údržby, montáže a seřizování zbraní, jejich přeprava do určeného místa. Dále pak nákup, prodej a půjčování zbraní, jejich skladování, uchovávání a řádné opatrování zbraní převzatých do úschovy. Znehodnocování a ničení zbraní. Totéž se týká i střeliva.

Žádost o vydání koncese

Žádost se podává:

 1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
 2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
 3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy žádosti

Další specifika/přílohy žádosti

K žádosti se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Tou se v tomto případě rozumí:

pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní:

 1. vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie a 3 roky praxe v oboru, nebo
 2. vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na technické vědy nebo technologie a 3 roky praxe v oboru, nebo
 3. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením a 3 roky praxe v oboru, nebo
 4. střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání puškař nebo nástrojař a 3 roky praxe v oboru, nebo
 5. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru;

pro nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva:

 1. vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a 1 rok praxe v oboru, nebo
 2. vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a 2 roky praxe v oboru, nebo
 3. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením a 2 roky praxe v oboru, nebo
 4. střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání prodavač se specializací na zbraně a střelivo nebo v příbuzném oboru a 3 roky praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, nebo
 5. střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání puškař nebo nástrojař a 3 roky praxe v oboru a nebo 1 rok praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, nebo
 6. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru;

pro výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení střeliva:

 1. odborná způsobilost stanovená pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní, oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a věk nejméně 21 let;

pro vývoj střeliva:

 1. vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie, studijní obor teorie a technologie výbušnin a 3 roky praxe v oboru

pro nabývání výbušnin a výbušných předmětů a provádění činností s nimi musí podnikatel nebo odpovědný zástupce podnikatele splňovat odbornou způsobilost stanovenou pro obor výzkum, vývoj, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, a to přiměřeně rozsahu živnostenského oprávnění pro vývoj, výrobu, ničení, zneškodňování, střeliva.

Podnikatel a členové statutárního orgánu dále musí doložit svou spolehlivost.

Spolehlivost se v tomto případě prokazuje lustračním osvědčením podle zákona 451/1991 Sb. Toto osvědčení na žádost vydává ministerstvo vnitra České republiky. Lustrační osvědčení osvědčuje, zda lustrovaná osoba byla či nebyla v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989:

 • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti
 • evidována v materiálech StB jako spolupracovník

Tato povinnost se nevztahuje na občany, narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení.

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme