ČR a Fond zemí západního Balkánu (EBRD)

ČR se v souladu se zahraničně-politickými prioritami aktivně podílí na činnosti Fondu zemí západního Balkánu: WBF – Western Balkans Fund. Fond byl při při Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD) zřízen v roce 2006, přičemž ČR patří mezi jeho zakladatele. (viz usnesení vlády č. 1260 ze dne 1. listopadu 2006).Zaměření a účel Fondu

Fond realokuje zdroje darované převážně členskými státy EU Albánii, Bosně a Hercegovině, Makedonii, Černé Hoře a Srbsku (včetně Kosova). Účelem Fondu je přeměna jejich tržní ekonomiky posílením investičních možností s důrazem na soukromý sektor, rozvoj infrastruktury, snížení nezaměstnanosti, zlepšení přístupu k základním službám (čistá voda, spolehlivá dodávka elektrické energie, bezpečná doprava). Cílem je zmenšit rozdíly mezi zeměmi západního Balkánu a jejich vyspělejšími sousedy, přispět ke stabilitě regionu a jeho zařazení do evropských struktur.

Příspěvky

V současné době se na donorských aktivitách Fondu podílí cca 15 zemí – akcionářů EBRD. ČR přispěla v roce 2006 částkou 500 000 EUR, v roce 2007 1 mil. EUR a v roce 2008 opět 500 000 EUR. Celkový dosavadní příspěvek ČR tedy činí 2 mil. EUR. Jedná se o nevázaný fond, přičemž o vložené prostředky se v rámci výběrových řízení mohou ucházet také české subjekty. Celkové prostředky Fondu činí cca 25 mil. EUR.

Graduace ČR z operací EBRD – kontext

Donorské aktivity České republiky v rámci EBRD je potřeba chápat v širším kontextu graduace ČR z operací banky. Česká republika koncem roku 2007 jako první (a dosud jediná) z nových členských zemí EU graduovala z operací EBRD. Rok 2008 byl tudíž pro ČR prvním rokem v pozici čistě donorské země. Prioritou ČR je potvrdit toto precedentní postavení a zařadit se mezi vyspělé donory aktivně participující na činnosti Banky, a to i s ohledem na CZ PRES a zahraničně-politické priority ČR.

Příspěvky do zmíněného fondu jsou mezinárodně vykazatelné jako ODA (official development assistance) oficiální rozvojová pomoc.

 

Doporučujeme