CzechLink. Projekt kapitálových účastí

Projekt je určen pro české podniky, které hledají strategického nebo investičního partnera. Projekt podporuje akvizice stávajících společností a vznik Joint Venture partnerství. Hlavním cílem projektu je usnadnit českým podnikům kontakt se zahraničními investory, kapitálově posílit podnikatelské subjekty a zvýšit příliv zahraničních investic do České republiky.

Projekt je určen pro:

  • Malé, střední i velké podniky ze zpracovatelského průmyslu, s minimálně 5ti letou historií a sídlem v ČR
  • Společnosti, na jejíž majetek nebyl prohlášen konkurz či povoleno vyrovnání, nebo vůči níž nebylo zahájeno insolvenční řízení

Jak zažádat o zařazení do projektu:

  • Seznámit se s podmínkami projektu
  • Odeslat vyplněnou závaznou přihlášku
  • Podepsat smlouvu o účasti v projektu

CzechInvest v rámci projektu nabízí:

  • Aktivní vyhledávání zahraničních investorů
  • Vypracování prospektu vaší společnosti
  • Zařazení vaší společnosti do systému nabídek joint-venture a akvizičních cílů

Vyhledávání zahraničních investorů

Agentura CzechInvest aktivně vyhledává zahraniční investory prostřednictvím celosvětové sítě zahraničních zástupců a sektorových specialistů, kteří zajišťují každodenní kontakt s investory. Za účelem propagace projektu CzechLink jsou organizovány pravidelné tematické semináře a individuální schůzky s významnými investory. Vaše společnost bude nabízena vhodným investorům s již konkrétním investičním záměrem a v případě zájmu bude zorganizováno jednání.

Prospekt

Standardizovaný materiál v anglickém jazyce, který poskytne potencionálnímu investorovi kvalifikované informace při jednání o kapitálovém vstupu. Zdrojová data pro tvorbu prospektu zajistí hodnotící tým CzechInvestu v součinnosti se zástupci společnosti v místě podniku. Pro zobrazení finančního stavu vychází hodnotící tým z rozvahy a účetní závěrky za období posledních 5ti let. Data jsou zpracována v mezinárodně srozumitelné podobě dle metodiky CzechInvestu. Přehledná grafická úprava prospektu podává investorovi komplexní informaci o ekonomické situaci vašeho podniku a jeho postavení na trhu. Tento materiál nenahrazuje hloubkovou analýzu společnosti (due dilligence).

Systém nabídek JV a akvizičních cílů

Po odeslání závazné přihlášky je český podnik veden v systému nabídek JV a akvizičních cílů a to po dobu 1 roku. Jde o databázi aktuálně nabízených firem. Všeobecná informace o aktuálním počtu evidovaných firem v projektu je taktéž přístupná na stránkách CzechInvestu, v několika jazykových mutacích. Podává přehled o tom, kolik je v daném sektoru společností se zájmem o kapitálový vstup a jaká je jejich velikost. Dle konkrétního investičního záměru budou z databáze vybírány vhodné společnosti investorům. Po podepsání písemné dohody o mlčenlivosti bude investorovi předán prospekt společnosti a po následném odsouhlasení obou zúčastněných stran zorganizována schůzka v místě českého podniku.

CzechLink

Účast v projektu je zdarma.

Kontakt:

Pro bližší informace se obraťte na oddělení rozvoje dodavatelů:

Tel.: +420 296 342 674, czechlink@czechinvest.org

Více informací naleznete na stránkách agentury CzechInvest.

• Oblasti podnikání: Investiční celky

Doporučujeme