Daň silniční

Dokument osvětluje, kdo je poplatníkem silniční daně, termín a další náležitosti podání daňového příznání. Přináší též sazby silniční daně za zdaňovací období roku 2022.

Dává také k dispozici aktuální tiskopisy včetně přiznání k dani silniční a podrobných pokynů, jakým způsobem postupovat při vyplňování daňového přiznání.

Další informace, tiskopisy:

Problematiku silniční daně upravuje zákon Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“).

Předmět daně (§ 2)

(1) Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo.

(2) Zdanitelným vozidlem se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice.

(3) Zdanitelným vozidlem není silniční vozidlo

 • a) s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 • b) kategorie N podkategorie
  • vozidlo zvláštního určení nebo
  • terénní vozidlo zvláštního určení nebo
 • c) kategorie O s kódem druhu karoserie DA.

(4) Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.

(5) Pro účely daně silniční se kategorií zdanitelného vozidla a jeho kódem druhu karoserie rozumí kategorie a kód druhu karoserie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel2).

(6) Na vozidlo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel2), které nemá v žádném technickém dokladu k vozidlu uvedenu kategorii vozidla tvořenou kombinací písmene a číslice nebo kód druhu karoserie podle tohoto přímo použitelného předpisu, se hledí jako na silniční vozidlo, které má v technickém průkazu uvedenu kategorii vozidla nebo kód druhu karoserie, které nejblíže odpovídají vymezení podle tohoto přímo použitelného předpisu.

Zpět na začátek

Osvobození od daně (§ 3)

(1) Od daně silniční se osvobozuje zdanitelné vozidlo

 • a) vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy zapsaným v technickém průkazu vozidla,
 • b) určené jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k podnikání,
 • c) kategorie O, pokud je poplatníkem dílčí daně za něj poplatník dílčí daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD, nebo
 • d) poplatníka dílčí daně za toto vozidlo, pokud je tímto poplatníkem
  • 1. diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost,
  • 2. poskytovatel zdravotních služeb, báňská záchranná služba nebo horská záchranná služba, je-li v technickém průkazu vozidla označeno jako sanitní nebo záchranářské,
  • 3. Český červený kříž, a to v rozsahu osvobození podle zákona upravujícího Český červený kříž, nebo
  • 4. vlastník pozemní komunikace, správce pozemní komunikace nebo jimi pověřená osoba, je-li používáno výlučně k zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace.

(2) Zdanitelné vozidlo je od daně silniční osvobozeno v kalendářním měsíci, ve kterém byly splněny podmínky pro osvobození od daně ve všech dnech, kdy byly u tohoto zdanitelného vozidla naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.

Zpět na začátek

Poplatníci daně (§ 4)

(1) Poplatníkem daně silniční je ten, kdo

 • je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
 • užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

(2) Poplatníkem daně silniční je rovněž

 • a) osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,
 • b) organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

(3) Je-li u téhož vozidla poplatníků více, daň platí společně a nerozdílně.

(4) Stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí se považuje za organizační složku podle odstavce 2 písm. c).

Zpět na začátek

Výše daně pro zdanitelná vozidla (§ 5)

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB

Počet nápravNejvětší povolená hmotnost v tunách
nejméně
Největší povolená hmotnost v tunách
méně než
Výše daně v Kč
2 120
 1213800
 13142300
 14153200
 15 7200
3 150
 15171400
 17192900
 19213800
 21235800
 23 9000
4 a více 230
 23253800
 2527600
 27299400
 29 14000

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD

Počet nápravNejvětší povolená hmotnost jízdní soupravy (v t)
nejméně
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy (v t)
méně než
Výše daně v Kč
2 160
 1618400
 1820900
 20222 000
 22232 600
 23254 600
 25288 000
 28318 700
 313312 100
 33 18 400
3 a více 360
 363811 800
 384016 300
 40 24 200

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O

Největší povolená hmotnost v tunách
nejméně
Největší povolená hmotnost v tunách
méně než
Výše daně v Kč
 120
12 3600

Zpět na začátek

Sazby daně (§ 6)

(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu motoru:

Zdvihový objem motoruSazba daně
do 800 cm31 200 Kč
nad 800 cm3 do 1 250 cm31 800 Kč
nad 1 250 cm3 do 1 500 cm32 400 Kč
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm33 000 Kč
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm33 600 Kč
nad 3 000 cm34 200 Kč

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí při počtu náprav hmotnosti:

Počet nápravHmotnostSazba daně
1 nápravado 1 tuny1 800 Kč
nad 1 t do 2 t2 700 Kč
nad 2 t do 3,5 t3 900 Kč
nad 3,5 t do 5 t4 500 Kč
nad 5 t do 6,5 t5 200 Kč
nad 6,5 t do 8 t6 300 Kč
nad 8 t7 200 Kč
2 nápravydo 1 tuny1 800 Kč
nad 1 t do 2 t2 400 Kč
nad 2 t do 3,5 t3 600 Kč
nad 3,5 t do 5 t4 100 Kč
nad 5 t do 6,5 t4 500 Kč
nad 6,5 t do 8 t5 400 Kč
nad 8 t do 9,5 t6 300 Kč
nad 9,5 t do 11 t7 200 Kč
nad 11 t do 12 t8 100 Kč
nad 12 t do 13 t9 500 Kč
nad 13 t do 14 t11 000 Kč
nad 14 t do 15 t12 400 Kč
nad 15 t do 18 t17 800 Kč
nad 18 t do 21 t21 800 Kč
nad 21 t do 24 t26 300 Kč
nad 24 t do 27 t30 400 Kč
nad 27 t34 700 Kč
3 nápravydo 1 t1 800 Kč
nad 1 t do 3,5 t2 400 Kč
nad 3,5 t do 6 t2 700 Kč
nad 6 t do 8,5 t4 500 Kč
nad 8,5 t do 11 t5 400 Kč
nad 11 t do 13 t6 300 Kč
nad 13 t do 15 t7 900 Kč
nad 15 t do 17 t9 900 Kč
nad 17 t do 19 t11 900 Kč
nad 19 t do 21 t13 100 Kč
nad 21 t do 23 t16 000 Kč
nad 23 t do 26 t20 500 Kč
nad 26 t do 31 t27 500 Kč
nad 31 t do 36 t32 600 Kč
nad 36 t37 800 Kč
4 nápravy a více nápravdo 18 t6 300 Kč
nad 18 t do 21 t7 900 Kč
nad 21 t do 23 t10 600 Kč
nad 23 t do 25 t13 300 Kč
nad 25 t do 27 t16 700 Kč
nad 27 t do 29 t21 200 Kč
nad 29 t do 32 t28 000 Kč
nad 32 t do 36 t29 500 Kč
nad 36 t33 100 Kč

(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu.

(4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.

(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou používána pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.

(6) Sazba daně podle odstavců 1 a 2 se u vozidel snižuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto a podle odstavce 5. Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.

(7) U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně podle odstavce 6 potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.

(8) U vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 25 %.

(9) Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o 100 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud:

 • a) jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,
 • b) jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo
 • c) se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž
  • 1. plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo
  • 2. plynou příjmy ze samostatné činnosti.

(10) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 48 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun, za podmínek uvedených v odstavci 9. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 6.

Zpět na začátek

Sleva na dani (§ 12)

(1) Kombinovanou dopravou se pro účely tohoto zákona rozumí přeprava zboží v jedné a téže přepravní jednotce (ve velkém kontejneru, výměnné nástavbě, odvalovacím kontejneru) nebo v nákladním automobilu, přívěsu, návěsu s tahačem i bez tahače, při které se využije též železniční nebo vnitrozemská vodní doprava, pokud úsek po železnici nebo vnitrozemské vodní cestě přesahuje vzdálenost 100 kilometrů vzdušnou čarou a pokud její počáteční nebo konečný úsek tvoří přeprava po pozemní komunikaci

 • a) mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a nejbližší železniční stanicí vhodnou k překládce nebo překladištěm kombinované dopravy, nebo
 • b)mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a vnitrozemským přístavem, jestliže nepřesahuje vzdálenost 150 kilometrů vzdušnou čarou.

(2) U vozidla používaného výlučně k přepravě v počátečním nebo konečném úseku kombinované dopravy činí sleva na dani 100 % výše daně pro toto vozidlo.

(3) U zdanitelného vozidla, které uskuteční v kombinované dopravě ve zdaňovacím období

 • více než 120 jízd, činí sleva 90 % výše daně pro toto vozidlo,
 • od 91 do 120 jízd činí sleva 75 % výše daně pro toto vozidlo,
 • od 61 do 90 jízd činí sleva 50 % výše daně pro toto vozidlo,
 • od 31 do 60 jízd činí sleva 25 % výše daně pro toto vozidlo.

Je-li vzdálenost ujetá územím České republiky delší než 250 kilometrů, započítává se pro účely slevy na dani taková jízda jako dvě jízdy.

(4) Slevu na dani uplatní poplatník v daňovém přiznání.

Výpočet daně (§ 12a)

(1) Daň silniční se vypočte jako součet dílčích daní za jednotlivá zdanitelná vozidla.

(2) Dílčí daň za jednotlivé zdanitelné vozidlo se vypočte jako rozdíl

 • a) výše daně pro toto zdanitelné vozidlo, případně snížená o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo není předmětem daně nebo je od této daně osvobozeno, a
 • b) uplatněné slevy na dani za toto zdanitelné vozidlo.

Zpět na začátek

Zdaňovací období (§ 13)

Zdaňovacím obdobím daně silniční je kalendářní rok.

Zpět na začátek

Daňové přiznání (§ 15)

(1) Poplatník je povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.

(2) V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo,

 • a) za které je dílčí daň vyšší než 0 Kč,
 • b) za které se uplatňuje sleva na dani nebo
 • c) které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.

(3) V daňovém přiznání se neuvádí zdanitelné vozidlo osvobozené podle § 3 odst. 1 písm. d) bodu 1.

Zpět na začátek

Záznamní povinnost (§ 16)

Poplatník uplatňující slevu na dani silniční je povinen uchovávat přepravní doklady s potvrzenými údaji překladiště kombinované dopravy, případně nakládací a vykládací železniční stanice vhodné k překládce nebo vnitrozemského přístavu.

Zpět na začátek

Limit pro předepsání a placení daně (§ 16a)

Činí-li daň silniční méně než 100 Kč, daň se nepředepíše a neplatí.

Zpět na začátek

Ustanovení zmocňovací a zrušovací

§ 17

Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu7b)

 • a) provést úpravu výše daně silniční,
 • b) zcela nebo částečně osvobodit od daně zdanitelné vozidlo používané k zajištění akcí v rámci vyhlášeného stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.

Zpět na začátek

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme