Daň silniční

Dokument osvětluje, kdo je poplatníkem silniční daně, termín a další náležitosti podání daňového příznání. Přináší též sazby silniční daně za zdaňovací období roku 2011. Dává také k dispozici aktuální tiskopisy včetně přiznání k dani silniční a podrobných pokynů, jakým způsobem postupovat při vyplňování daňového přiznání.

Vybraná ustanovení zákona o dani silniční

Další informace, tiskopisy a legislativa

Předmět daně (§ 2)

Předmětem daně silniční (dále jen „daň“) jsou silniční motorová vozidla 1) a jejich přípojná vozidla 1) (dále jen „vozidla“) registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání 1a) nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti 1a) (dále jen „podnikání“) nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu. 1b) Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.

Předmětem daně nejsou:

 • speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, 1c) jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu, 1c)
 • vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka. 2)

Osvobození od daně (§ 3)

Od daně jsou osvobozena:

 1. vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L a jejich přípojná vozidla,
 2. vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,
 3. vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,
 4. vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany,  vozidla bezpečnostních sborů2a), obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla poskytovatele zdravotních služeb a vozidla důlní a horské záchranné služby nevybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (sanitní, záchranářská),
 5. vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla – značkovače silnic a vozidla správců komunikací 3d) nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací, 3d) s výjimkou osobních automobilů,
 6. vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která:
  • mají elektrický pohon,
  • mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,
  • používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo
  • jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85.
 7. vozidla požární ochrany používaná jednotkou hasičského záchranného sboru podniku podle zákona upravujícího požární ochranu vybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu vozidla,

 8. vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud nejsou používána k podnikání.

zpět na začátek

Poplatníci daně (§ 4)

Poplatníkem daně silniční je fyzická nebo právnická osoba, která:

 • je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
 • užívá vozidlo v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.

Poplatníkem daně silniční je rovněž:

 • zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci 4a) za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
 • osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba 4b),
 • organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Je-li u téhož vozidla poplatníků více, daň platí společně a nerozdílně.

Stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí se považuje za organizační složku podle odstavce 2 písm. c).

Základ daně (§ 5)

Základem daně je:

 1. zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon,
 2. součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů,
 3. největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

zpět na začátek

Sazby daně (§ 6)

1. Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu motoru:

Sazby daně silniční pro osobní automobily
Zdvihový objem motoru Sazba daně
do 800 cm3 1 200 Kč
nad 800 cm3 do 1 250 cm3 1 800 Kč
nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3 2 400 Kč
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 3 000 Kč
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 3 600 Kč
nad 3 000 cm3 4 200 Kč

2. Roční sazba daně ze základu daně podle §5 písm. b) zákona o dani silniční (součet největších povolených hmotností na nápravu – povolených zatížení náprav v tunách a počet náprav u návěsů) a podle § 5 písm. c) zákona o dani silniční (největší povolená – celková – hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel, tj. u autobusů, nákladních vozidel, tahačů, přívěsů atd.), činí při počtu náprav a hmotnosti:

Sazby daně silniční dle počtu náprav a hmotnosti
Počet náprav Hmotnost Sazba daně
1 náprava do 1 tuny 1 800 Kč
nad 1 t do 2 t 2 700 Kč
nad 2 t do 3,5 t 3 900 Kč
nad 3,5 t do 5 t 4 500 Kč
nad 5 t do 6,5 t 5 200 Kč
nad 6,5 t do 8 t 6 300 Kč
nad 8 t 7 200 Kč
2 nápravy do 1 tuny 1 800 Kč
nad 1 t do 2 t 2 400 Kč
nad 2 t do 3,5 t 3 600 Kč
nad 3,5 t do 5 t 4 100 Kč
nad 5 t do 6,5 t 4 500 Kč
nad 6,5 t do 8 t 5 400 Kč
nad 8 t do 9,5 t 6 300 Kč
nad 9,5 t do 11 t 7 200 Kč
nad 11 t do 12 t 8 100 Kč
nad 12 t do 13 t 9 500 Kč
nad 13 t do 14 t 11 000 Kč
nad 14 t do 15 t 12 400 Kč
nad 15 t do 18 t 17 800 Kč
nad 18 t do 21 t 21 800 Kč
nad 21 t do 24 t 26 300 Kč
nad 24 t do 27 t 30 400 Kč
nad 27 t 34 700 Kč
3 nápravy do 1 t 1 800 Kč
nad 1 t do 3,5 t 2 400 Kč
nad 3,5 t do 6 t 2 700 Kč
nad 6 t do 8,5 t 4 500 Kč
nad 8,5 t do 11 t 5 400 Kč
nad 11 t do 13 t 6 300 Kč
nad 13 t do 15 t 7 900 Kč
nad 15 t do 17 t 9 900 Kč
nad 17 t do 19 t 11 900 Kč
nad 19 t do 21 t 13 100 Kč
nad 21 t do 23 t 16 000 Kč
nad 23 t do 26 t 20 500 Kč
nad 26 t do 31 t 27 500 Kč
nad 31 t do 36 t 32 600 Kč
nad 36 t 37 800 Kč
4 nápravy a více náprav do 18 t 6 300 Kč
nad 18 t do 21 t 7 900 Kč
nad 21 t do 23 t 10 600 Kč
nad 23 t do 25 t 13 300 Kč
nad 25 t do 27 t 16 700 Kč
nad 27 t do 29 t 21 200 Kč
nad 29 t do 32 t 28 000 Kč
nad 32 t do 36 t 29 500 Kč
nad 36 t 33 100 Kč

Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů v technických dokladech k vozidlu.

V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.

Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel uvedených v § 2 odst. 1, která jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle Standardní klasifikace produkce ČSÚ, kód 01.41.11. Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.

Sazba daně podle odstavců 1 a 2 se u vozidel snižuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto a předcházejícího odstavce. Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.

U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně podle předcházejícího odstavce potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.

U vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 paragrafu 6 zvyšuje o 25 %.

Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o 100 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud:

 • jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,
 • jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo
 • se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž

  1. plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo
  2. plynou příjmy ze samostatné činnosti.

Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 48 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun, za podmínek uvedených v odstavci 9. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 6.

Další podstatné informace k sazbám daně silniční, např. ke snížení sazeb při splnění emisních limitů (úroveň EURO 3, EURO 4, EURO 5) naleznete přímo v § 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Uplatnění snížení sazby daně silniční při splnění podmínek pro zařazení do některé z emisních úrovní EURO se děje na základě údajů uvedených v technickém průkazu vozidla. V některých technických průkazech v kolonce 16 „emise“ bývá zapsáno plnění limitů EURO formou příslušných konkrétních čísel předpisů OSN a směrnic Evropského společenství.

zpět na začátek

Vznik a zánik daňové povinnosti, splatnost, placení a zaokrouhlování daně a záloh na daň (§ 8)

Vznik daňové povinnosti

U vozidel vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti tuto povinnost zakládající. Poplatníci daně z těchto vozidel podávají daňové přiznání podle § 15 u místně příslušného správce daně.

Zánik daňové povinnosti

U vozidel uvedených v odstavci 1 zaniká daňová povinnost v kalendářním měsíci, v němž pominuly rozhodné skutečnosti tuto povinnost zakládající. Dojde-li však v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka, zaniká daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi.

Výpočet daně při vzniku a zániku daňové povinnosti v průběhu zdaňovacího období (§ 9)

U vozidel, u nichž v průběhu zdaňovacího období vznikne nebo zanikne daňová povinnost, činí daň poměrnou výši daňové sazby odpovídající součinu jedné dvanáctiny roční daňové sazby a počtu kalendářních měsíců počínaje počátkem zdaňovacího období nebo kalendářním měsícem, v němž vznikla daňová povinnost, do konce zdaňovacího období nebo do konce kalendářního měsíce, v němž zanikla daňová povinnost.

Stejně jako vznik daňové povinnosti se posuzuje zánik nároku na osvobození od daně a stejně jako zánik daňové povinnosti se posuzuje vznik nároku na osvobození.

Zálohy daně a data jejich splatnosti (§ 10, § 11)

Zálohy na daň v roce 2016

Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do:

 • 15. dubna
 • 15. července
 • 15. října
 • 15. prosince

Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.

V případech podle § 4 odst. 2 písm. a) se záloha vypočte obdobně podle odstavce 2 anebo ve výši podle § 6 odst. 4; přitom postup při placení záloh nelze u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla v průběhu zdaňovacího období měnit.

Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.

Zálohy na daň se neplatí, jde-li o vozidla uvedená v § 3, pokud splní podmínky pro nárok na osvobození.

Poplatník daně, je-li provozovatelem vozidla se sníženou sazbou podle § 6 odst. 10, platí pouze jednu zálohu na daň nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti nejpozději do 15. prosince zdaňovacího období.

Poplatník je povinen vést evidenci o zaplacené dani a zálohách na daň podle jednotlivých vozidel uvedených v § 8 odst. 1

zpět na začátek

Sleva na dani (§ 12)

Kombinovanou dopravou se pro účely tohoto zákona rozumí přeprava zboží v jedné a téže přepravní jednotce (ve velkém kontejneru, výměnné nástavbě, odvalovacím kontejneru) nebo v nákladním automobilu, přívěsu, návěsu s tahačem i bez tahače, při které se využije též železniční nebo vnitrozemská vodní doprava, pokud úsek po železnici nebo vnitrozemské vodní cestě přesahuje vzdálenost 100 kilometrů vzdušnou čarou a pokud její počáteční nebo konečný úsek tvoří přeprava po pozemní komunikaci

 • mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a nejbližší železniční stanicí vhodnou k překládce nebo překladištěm kombinované dopravy, nebo
 • mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a vnitrozemským přístavem, jestliže nepřesahuje vzdálenost 150 kilometrů vzdušnou čarou.

U vozidla používaného výlučně k přepravě v počátečním nebo konečném úseku kombinované dopravy činí sleva na dani 100 %.

U vozidla, které uskuteční v kombinované dopravě ve zdaňovacím období

 • více než 120 jízd, činí sleva 90 % daně,
 • od 91 do 120 jízd, činí sleva 75 % daně,
 • od 61 do 90 jízd, činí sleva 50 % daně,
 • od 31 do 60 jízd, činí sleva 25 % daně.

Je-li vzdálenost ujetá územím České republiky delší než 250 kilometrů, započítává se pro účely slevy na dani taková jízda jako dvě jízdy.

Nárok na slevu na dani prokazuje poplatník přepravními doklady s potvrzenými údaji překladiště kombinované dopravy, případně nakládací a vykládací železniční stanice vhodné k překládce nebo vnitrozemského přístavu.

Slevu na dani uplatní poplatník u místně příslušného správce daně.

Zdaňovací období (§ 13)

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

Vliv přestavby vozidla na daňovou povinnost (§ 14)

Provedená přestavba vozidla, která má za následek změnu základu daně a roční sazby daně, nemění daňovou povinnost v průběhu zdaňovacího období.

zpět na začátek

Daňové přiznání (§ 15, § 16 a § 17)

Daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost podle § 8 odst. 1, nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období (např. za rok 2017 do 31. 1. 2018), a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníka, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení. V přiznání se uvádějí i vozidla od daně osvobozená, kromě vozidel uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a b).

Poplatník je povinen v daňovém přiznání daň sám vypočítat a zaplatit ji správci daně ve lhůtě pro podání přiznání. Při výpočtu daně v daňovém přiznání může poplatník uvedený v § 4 odst. 2 písm. a) změnit postup zvolený při placení záloh, přitom u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla nelze kombinovat sazbu daně podle § 6 odst. 1 a podle § 6 odst. 4.

Poplatníci daně, kteří provozují vozidlo se sníženou sazbou podle §6 odst. 9, nepodávají daňové přiznání, nemají-li daňovou povinnost u dalšího vozidla.

Úrok z prodlení, který vznikl u daně v důsledku prodlení, které nastalo před stanovením daně, je splatný v náhradní lhůtě 30 dnů ode dne jejího stanovení.

Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, neobsahuje odlišnou úpravu.

Správce daně v platebním výměru (dodatečném platebním výměru) na daň silniční neuvádí základ daně.

Nový poplatník má vůči správci daně registrační povinnost ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň podle §10 odst. 1.

Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu: 7b)

 • provést úpravu sazeb daně,
 • zcela nebo částečně osvobodit od daně vozidla používaná k zajištění akcí v rámci vyhlášeného stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.

Poznámky:

1) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.
1a) § 2 obchodního zákoníku; § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
1b) § 18 odst. 3 a následující zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
1c) § 3 zákona č. 56/2001 Sb.
2) § 15 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.
2a) § j odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
3b) § 22 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů; § 21 zákona č. 513/1991 Sb.
3c) § 65 odst. 1 písm. a) a c) vyhlášky Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb.
3d) § 3d a 9 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 27/1984 Sb.
3e) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4a) § 6 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4b) § 1 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
4c) § 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
7a) § 63 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7b) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

zpět na začátek

Daňový kalendář pro silniční daň na rok 2018

 • 31.1. 2018 – daňové přiznání a daň za rok 2017
 • 16. 4. 2018 – termín splatnosti zálohy na daň silniční za I. čtvrtletí 2018
 • 16. 7. 2018 – termín splatnosti zálohy na daň silniční za II. čtvrtletí 2018
 • 16. 10. 2018 – termín splatnosti zálohy na daň silniční za III. čtvrtletí 2018
 • 17. 12. 2018 – termín splatnosti zálohy na daň silniční za měsíc říjen a listopad 2018

Legislativa

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“).

zpět na začátek

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby