Video + podcast

Daňové přiznání k dani z příjmů – Kdo, kdy, jak

Pokud se i vás týká nejbližší termín pro podání přiznání k dani z příjmů, pojďme si společně připomenout základní náležitosti.

Následující článek shrnuje klíčové informace: Od jaké výše příjmů platí povinnost podat daňové přiznání, pro koho jsou které termíny k podání daňového přiznání, na co se často zapomíná, co je to výdajový paušál a jaké platí povinnosti pro podání.

Od jaké výše příjmů platí povinnost podat přiznání

S jarním obdobím každého kalendářního roku jsou podnikatelé postaveni před povinnost podat daňové přiznání. Růžový tiskopis – ať už v tištěné nebo v elektronické verzi – máte povinnost podat v případě, pokud jste v minulém roce vydělali nějaké peníze a vaše příjmy překročily zákonem stanovenou hranici.

Za rok 2022 by to bylo více než 6 000 respektive 15 000 Kč. Od roku 2023 se tato hranice zvyšuje na 50 000 Kč. (To vás ale bude zajímat až při přiznání daně v roce 2024.)

Co platí dlouhodobě a beze změn je skutečnost, že fyzické osoby nezdaňují pouze příjmy z aktivního podnikání! Mohou mít také příjmy kapitálové, příjmy z nájmu a ostatní.

 • Kapitálové příjmy jsou třeba úroky z poskytnutých půjček.
 • Příjmy z nájmu jsou například u těch z vás, kteří pronajímáte byt.
 • Do ostatních příjmů se zahrnují takové příjmy jako třeba zisky z prodeje ovoce z vaší zahrady.

Také pracující student, matka na mateřské a důchodce musí většinou podávat daňové přiznání.

Podání daňového přiznání se netýká těch živnostníků, kteří se přihlásili k tzv. paušální dani. Pokud se se svými ročními příjmy vejdou do zákonem stanoveného limitu, posílají státu pravidelné platby, které zahrnují fixně vyměřenou daň a taky zdravotní a sociální pojištění. Od podání daňového přiznání jsou osvobozeni.

SPECIÁL: Daně z příjmů 2022

Daňové přiznání také nepodává většina zaměstnanců, pakliže podepsali u svého zaměstnavatele prohlášení o dani z příjmů a neměli během roku souběh více zaměstnavatelů. V takovém případě, na základě jejich žádosti, vyřídí veškeré náležitosti jejich zaměstnavatel.

Je ale potřeba si uvědomit, že v případě, kdy podnikatelé v daném roce překročili některý ze stanovených limitů nebo se například stali plátci daně z přidané hodnoty – tak musí za tento rok podat přiznání k dani z příjmů a zároveň i podat přehledy pojistného na sociální a zdravotní pojištění –, i když v uplynulém roce platili paušální daň.

Termín pro podání daňového přiznání

Z hlediska termínu daňového přiznání v podstatě existují tři možnosti:

 1. Fyzická osoba podává přiznání v tištěné podobě, což ale může jenom v případě, že nemá zřízenou aktivní datovou schránku.
  • Pro rok 2023 byl termín pro tištěná podání stanoven na 3. duben 2023. V letech následujících je to přibližně podobné. Přesné datum pro každý nový rok můžete dohledat na webu BusinessInfo.cz nebo na webových stránkách Finanční správy.
 2. Druhý možný termín pro podání daňového přiznání je určen pro fyzické osoby, které podávají přiznání elektronicky. Taková fyzická osoba může využít prodloužený termín.
  • Pro rok 2023 byl tento termín stanoven na 2. května 2023.
 3. Existuje však ještě třetí termín podání daňového přiznání: Je určen pro situace, kdy za vás přiznání podává daňový poradce (samozřejmě na základě vaší plné moci).
  • Pro rok 2023 byl tento termín stanoven na 3. července 2023.

Pro roky 2024, 2025 a další si aktuální stanovené lhůty vždy dohledáte už zmiňovaným způsobem. Vždy každopádně platí, že ve stejném termínu, kdy je podáno daňové přiznání, musí být vaše daň připsána na účet správce daně.

Pozor! Pokud budete podávat přiznání elektronicky, a podáte ho v prvním zmiňovaném termínu, tak, – i když byste mohli přiznání podat až podle druhého termínu –, nezapomeňte, že jste si tímto dřívějším podáním sami nadiktovali první termín (!).

Tím jste si zároveň stanovili i dřívější termín pro uhrazení daně. Tento dřívější termín by platil i v případě, že by podání bylo učiněno daňovým poradcem, ale bylo by podáno v prvním termínu.

Pokud se vám z nějakého důvodu stane, že jako poplatník lhůtu o několik dní prošvihnete, nic ještě není ztraceno. Existuje pětidenní ochranná lhůta. Pokud se tedy daňové přiznání podá do pěti dnů po lhůtě, není ještě vyměřena sankce.

Při pozdním podání je ale důležitá forma doručení. Pozdní přiznání nestačí podat poštou. Musí být nejpozději pátý pracovní den doručeno osobně nebo elektronicky. Podle toho, jakou v tomto ohledu máte povinnost.

Jestliže se chce daňový poplatník vyhnout sankcím, znamená to, že by podání a úhradu neměl nechávat na poslední chvíli. Naplánujte si věci tak, abyste daňové přiznání podali v tzv. zákonných termínech, nejlépe s určitým předstihem, nikoli až za minutu dvanáct.

Opozdilcům hrozí sankce v podobě pokuty za pozdní podání či nepodání daňového přiznání, v případě pozdní platby pak taky úrok z prodlení. A pozor! U pozdní platby neplatí ochranná lhůta 5 dnů – jako je tomu u řádného podání –, ale máte pouhé 3 dny.

Často opomíjené situace

V obecné rovině platí, že povinnost podat daňové přiznání má poplatník tehdy, pokud má příjmy vyšší než 15 000 Kč. Existuje ale řada výjimek.

Nejznámější výjimkou je tato situace: Zaměstnavatel může provést roční daňové zúčtování

 • za zaměstnance, který u něj pracoval celý rok

nebo

 • za zaměstnance, který pracoval postupně u několika zaměstnavatelů a nemá jiné příjmy.

Jakmile ale má tento zaměstnanec jiné příjmy nebo pracoval zároveň v jednom měsíci pro dva zaměstnavatele, tak už se něj opět vztahuje povinnost podat daňové přiznání.

Výdajový paušál

Výdaje paušálem představují formu výdajů, která spočívá v odečtení fixní části od reálných ročních příjmů (od 30 do 80 procent).

Výhoda výdajového paušálu spočívá v tom, že OSVČ nemusejí evidovat účtenky ani faktury za své vynaložené výdaje. Jsou však povinni evidovat veškeré své příjmy přijaté v hotovosti či na svůj bankovní účet. Od těchto příjmů budou totiž odečítat výdajový paušál. Rozdíl pak činí jejich vyměřovací základ.

Je třeba si uvědomit, že ve výdajových paušálech jsou zahrnuty veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku, tzn. žádné další výdaje již odečíst nelze.

Rozdělení do paušálních skupin je k roku 2023 následující:

 • 80 % mohou uplatnit například zemědělci a řemeslníci,
 • 60 % mohou uplatnit ostatní živnostníci (např. obchodník, lektor atd.),
 • 40 % se uplatňuje např. u tzv. svobodných povolání (umělci, sportovci aj.),
 • 30 % uplatňují ti, co mají příjmy z pronájmu.

Žádné výraznější změny se v této oblasti nechystají ani pro nejbližší nadcházející roky. Během let ale může k drobným změnám docházet jak ze strany státu, tak se mohou měnit i osobní okolnosti každého podnikatele. V každém následujícím roce si proto na portálu BusinessInfo.cz ověřte aktuální situaci.

Forma podání a další náležitosti

V obecné rovině doporučujeme všem poplatníkům vyplnit daňové přiznání v elektronické podobě. Zaměstnanci, kteří měli v loňském roce příjmy pouze ze závislé činnosti na území České republiky mohou využít zjednodušený dvoustránkový formulář. Obecně nicméně platí, že všem poplatníkům je doporučováno vyplnit daňové přiznání v elektronické podobě, které je pro poplatníka výrazně jednodušší.

Výhodou elektronického formuláře je jednoduchý průvodce, který poplatníkovi pomůže s vyplněním daňového přiznání. Navíc aplikace pomůže poplatníkovi po vyplnění elektronického tiskopisu zkontrolovat formální správnost vyplněného daňového přiznání.

Další povinnost je spojena s datovou schránkou: Pokud jde o fyzickou osobu, která zároveň má vlastní datovou schránku, tak má ze zákona povinnost podat přiznání elektronicky. Jinak řečeno, podnikatel, který má aktivní datovou schránku, je povinen přiznávat daň výhradně elektronicky, jinak bude pokutován. Zřízením datové schránky se totiž veškerá komunikace mezi státem a podnikatelem přesouvá do elektronické sféry.

Pokud se vás tato povinnost netýká, můžete samozřejmě použít i předtištěnou verzi tiskopisu. Návod s postupem vyplňování je rovněž k dispozici přímo na webu. Ať už ale budete vyplňovat jakkoliv, pomohou vám naše navazující videa, zaměřená na vyplňování daňových formulářů.

Je samozřejmě možné, že se specifická situace vašeho podnikání občas neobejde bez konzultace se specializovaným účetním nebo daňovým poradcem. Správná evidence nových a neotřelých forem podnikání může být pro podnikatele oříškem, takže odborná konzultace může být na místě.