Daňový poradce – podmínky pro zapsání do seznamu daňových poradců a náležitosti žádosti

V dokumentu naleznete podmínky zápisu do seznamu daňových poradců a další informace o povolovacím řízení.zpět na dokument „Daňový poradce – povolení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Zápis do seznamu

 • po složení kvalifikační zkoušky
 • po složení rozdílové zkoušky – zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

Kvalifikační zkouška

Kvalifikační zkoušku je oprávněna skládat fyzická osoba, která:

 1. má plnou způsobilost k právním úkonům,
 2. je bezúhonná – za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
  • pro trestný čin související s předmětem daňového poradenství,
  • pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze daňového poradenství a osobě, která se tohoto činu dopustila, je obava, že se dopustí stejného nebo obdobného činu při výkonu daňového poradenství
 3. nevykonává zaměstnání, funkci nebo činnost, vedle nichž zvláštní právní předpis nepřipouští podnikání,
 4. nemá pracovněprávní, služební nebo jiný obdobný poměr ke státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní,
 5. získala vysokoškolské vzdělání nejméně v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu
 6. nebyla v posledních pěti letech před podáním žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky vyškrtnuta ze seznamu daňových poradců disciplinárním opatřením

Náležitosti žádosti

Náležitosti žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky

V žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky (KDPCR_prihlaska_na_zkousku_platna_od_1_2014.doc, 56 kB) se uvede:

 • jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení
 • rodné číslo, nebylo-li přiděleno, datum narození
 • pohlaví
 • státní občanství
 • místo narození, stát
 • bydliště
 • kontaktní údaje pro komunikaci s Komorou
 • vlastnoruční podpis žadatele

Žadatel vyznačí v žádosti části kvalifikační zkoušky, o jejichž složení v daném zkušebním období žádá.

Výpis z evidence Rejstříku trestů si Komora vyžádá sama. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha:

 • kopie dokladů  prokazující získání vysokoškolského vzdělání  dle výše uvedeného bodu 5,
 • čestné prohlášení prokazující splnění výše uvedených podmínek uvedených v bodech 3 a 4.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • kvalifikační zkouška, rozdílová zkouška, zápis do seznamu

Příslušný úřad

 • Komora daňových poradců ČR

Kontrolní a dozorové orgány

 • Komora daňových poradců ČR

Postup udělení povolení

 • Poté co žadatel složí kvalifikační zkoušku (případně u daňových poradců z EU rozdílovou zkoušku), je Komora daňových poradců povinna zapsat daňového poradce do seznamu daňových poradců.
 • Komora zapíše do seznamu a vydá osvědčení o zápisu.
 • Dnem zápisu vzniká oprávnění k poskytování daňového poradenství.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • oznámení o místu a konání kvalifikační zkoušky – nejméně 30 dnů předem
 • po složení kvalifikační zkoušky nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž fyzická osoba zkoušku složila
 • rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o vykonání kvalifikační zkoušky nebo její části, je komora povinna vydat nejpozději do 20 dnů počítaných od konce měsíce, v němž bylo řízení ve věci kvalifikační zkoušky nebo její části zahájeno

Poplatky

 • Poplatek za vykonání kvalifikační zkoušky, jehož výši určuje Komora ve zkušebním řádu, je splatný nejpozději 20 dnů před konáním kvalifikační zkoušky.
 • Poplatek za podání žádosti o uznání kvalifikace žadatele o usazení v ČR – 2 000 Kč.

Doba platnosti povolení

 • zápis do seznamu není časově omezen – existuje možnost uložení sankčního opatření ve formě pozastavení činnosti nebo odebrání osvědčení (vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců)

Právo vykonávat daňové poradenství daňový poradce nebo hostující daňový poradce pozbývá:

 1. dnem, ke kterému je daňový poradce nebo hostující daňový poradce ze seznamu vyškrtnut,
 2. dnem, ke kterému je daňovému poradci nebo hostujícímu daňovému poradci výkon daňového poradenství pozastaven,
 3. dnem vypršení oprávnění k výkonu daňového poradenství hostujícího daňového poradce

nejdříve však dnem, kdy bylo daňovému poradci nebo hostujícímu daňovému poradci doručeno rozhodnutí o výše uvedené skutečnosti.

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

 • Ano – usazený daňový poradce, hostující daňový poradce – řídí se podmínkami zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

Právní úprava

 • z. č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR

Pojištění profesní odpovědnosti

Daňový poradce je povinen před zahájením výkonu daňového poradenství uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství, a být takto pojištěn po celou dobu, po kterou vykonává daňové poradenství.

Související právní předpisy

 • z. č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

Prováděcí předpisy:

 • Disciplinární řád Komory daňových poradců České republiky
 • Stanovy Komory daňových poradců České republiky
 • Zkušební řád Komory daňových poradců České republiky

zpět na dokument „Daňový poradce – povolení krok za krokem“

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme