Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin – povolení krok za krokem

Náplní činnosti je detekce a diagnostika škodlivých organismů, rostlinných produktů a poruch způsobených na rostlinách v důsledku fyzikálních a chemických faktorů, sledování výskytu a vývoje škodlivých organismů rostlin, včetně prognostické činnosti a určování optimálních termínů ochranných opatření, koncepce integrované ochrany rostlin pro zemědělské podniky, poradenská činnost, apod.

Ohlášení vázané živnosti

Ohlášení se podává:

 1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
 2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
 3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy ohlášení

Další specifika/přílohy vztahující se k ohlášení

K ohlášení se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Živnostensky podnikat v oboru diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin mohou jen osoby, které:

 1. splňují podmínky odborné kvalifikace rostlinolékaře
 2. mají úplné střední odborné nebo vyšší odborné vzdělání zaměřené na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin a nejméně pětiletou odbornou praxi stejného zaměření.

Rostlinolékaři musí být:

 1. absolventy akreditovaných magisterských nebo doktorských studijních programů uskutečňovaných vysokými školami, které poskytují vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství nebo přírodních věd zaměřené na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin, nebo
 2. absolventy programů celoživotního vzdělávání uskutečňovaných vysokými školami v oblasti zemědělství nebo přírodních věd zaměřené na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin a určené pro absolventy akreditovaných studijních programů, které poskytují vysokoškolské vzdělání v oblastech a zaměřeních studia, které nejsou uvedeny v písmenu a), nebo
 3. držiteli vědecké hodnosti v oboru rostlinolékařství nebo ochrany rostlin
 4. absolventy akreditovaných bakalářských studijních programů uskutečňovaných vysokými školami, které poskytují vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství nebo přírodních věd zaměřené na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin

Pro podnikání v oblasti ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky je třeba

 1. výše stanovená odborná způsobilost, nebo
 2. úplné střední odborné nebo vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání jiné, než výše stanovené a odborná praxe; zaměření studia a délku odborné praxe stanoví prováděcí právní předpis.

Kromě těchto dokladů není u této živnosti třeba doložit žádné jiné skutečnosti.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

 

Doporučujeme