Dodavatel rozmnožovacího materiálu – registrace krok za krokem

Činnost spočívá ve výrobě rozmnožovacího materiálu, jeho uvádění do oběhu a dovozu ze třetích zemí. Materiálem rozumíme révu, chmel, ovocné rody a druhy, popřípadě okrasné druhy rostlin. Povolení se vztahuje také na výrobu nebo dovoz sazenic zeleniny.Uváděním do oběhu je pak myšlena distribuce pro jiného než koncového spotřebitele.

Činnost je možno vykonávat na základě registrace udělené Ústředním kontrolním a zkušebním úřadem zemědělským. Žádost se podává na předepsaném formuláři a úřad udělí registraci do 30 dnů. K udělení registrace je nejprve nutné oznámit výkon volné živnosti.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Ohlášení volné živnosti
 2. Žádost o registraci k dovozu a uvádění osiva a sadby do oběhu

1) Ohlášení volné živnosti

Ohlášení se podává:

 1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
 2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
 3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy žádosti

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

2) Žádost o registraci k dovozu a uvádění osiva a sadby do oběhu

k žádosti se přikládají:

 • Živnostenské oprávnění
 • Kolek v hodnotě 100 Kč.
 • Doklad o splnění kvalifikace, kterou se v tomto případě rozumí
 1. vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství nebo v oblasti přírodních věd se zaměřením na biologii, s minimální dvouletou praxí v oboru,
 2. úplné střední odborné, popřípadě vyšší odborné vzdělání v oborech zemědělství s minimálně dvouletou praxí v oboru, nebo
 3. minimálně středoškolské vzdělání i jiného zaměření, pokud žadatel prokáže alespoň tříletou praxi v oboru. Pro účely prokázání znalostí organizuje Ústav školení teoretické v délce minimálně 3 měsíců a praktické podle povahy činnosti, kterou bude pověřená osoba vykonávat. Okruhy otázek zveřejňuje Ústav ve Věstníku.

U právnických osob musí tuto kvalifikaci splňovat zastupující osoba.

Další informace o podmínkách pro získání registrace a povolovacím řízení

Úřad provede registraci do 30 dnů

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme