DPH u školských služeb a školního stravování

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 377/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), k 1.10.2005, vydává Ministerstvo financí informaci k uplatňování DPH při poskytování školských služeb.Podle § 57 odst. 1 písm. b) ZDPH jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně školské služby poskytované ve školských zařízeních zapsaných ve školském rejstříku, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách uvedených v písm. a) tohoto ustanovení nebo s ním přímo souvisejí a školské služby poskytované ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy nebo preventivní výchovné péče.

Ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), jsou školskými zařízeními, které poskytují školské služby bez ohledu na právní formu, školská poradenská zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení a školská účelová zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, zařízení školního stravování, školská zařízení pro výkon ústavní, ochranné a preventivní výchovné péče. Podle § 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou školskými zařízeními poskytujícími školské služby diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se školou a výchovný ústav.

Školská poradenská zařízení

Plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně jsou poradenské služby školských poradenských zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) poskytované na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, případně jeho zákonného zástupce.

Poskytování informačních, poradenských a dalších služeb osobám jiným, než výše uvedeným, není považováno ve smyslu uvedeného ustanovení ZDPH za poskytování školských služeb a není plněním osvobozeným od daně.

Školská výchovná a ubytovací zařízení

Plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně je poskytování ubytování a výchovně vzdělávací činnosti, navazující na výchovně vzdělávací činnost škol, které jsou součástí vzdělávací soustavy, poskytované školským výchovným a ubytovacím zařízením (domov mládeže, internát, škola v přírodě) dětem, žákům a studentům.

Poskytování služeb, které zařízení poskytuje např. ve dnech pracovního volna nebo v období školních prázdnin jiným osobám (např. ubytování studentů ze zahraničí v období školních prázdnin) není ve smyslu ZDPH považováno za školskou službu a není plněním osvobozeným od daně.

Školská účelová zařízení

Plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně je poskytování služeb jednotlivými typy školských účelových zařízení dětem, žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům. Školskými službami jsou např. služby zařízení školního hospodářství, spočívající v zajištění praktického vyučování žáků středních škol v oblasti zemědělství, zahradnictví, lesnictví a rybářství podle školních vzdělávacích programů nebo praktické vyučování žáků ve středisku praktického vyučování.

Plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně je vzdělávání pedagogických pracovníků, které je jim uloženo jako povinnost zvláštním právním předpisem, uskutečněné v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo v zařízeních ( vzdělávacích institucích), na základě akreditace udělené MŠMT.

Plněním osvobozeným od daně je podle § 57 odst. 2 ZDPH dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečněné žáky v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.

Plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně není zajišťování služeb školám a školským zařízením, které přímo nesouvisejí se vzděláváním a výchovou. Jedná se např.o služby vedení mezd, účetní evidence, zprostředkování prodeje a opravy výpočetní, informační a kancelářské techniky apod.. Pokud středisko služeb zajišťuje dodání zboží (např. tiskne, vydává, kopíruje učební texty nebo dodává učební pomůcky), nejedná se o dodání zboží uskutečněné v rámci výchovy a vzdělávání, tedy v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy žáků, a proto se nejedná o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně.

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně je uskutečňování zájmového vzdělávání školským zařízením pro zájmové vzdělávání, kterým je středisko volného času (domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností), školní klub nebo školní družina, které je určené dětem, žákům a studentům, případně pedagogickým pracovníkům, školám a školským zařízením.
O plnění osvobozené od daně podle uvedeného ustanovení se nejedná v případě, kdy zařízení pro zájmové vzdělávání poskytuje služby jiným účastníkům, než výše uvedeným.

Zařízení školního stravování

Plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet je poskytování školního stravování, kterým se rozumí stravovací služba pro děti, žáky a studenty zabezpečovaná zařízením školního stravování.
Zařízením školního stravování je školní jídelna, školní jídelna-vývařovna a školní jídelna výdejna.

Plněním osvobozeným od daně je uskutečňování činnosti v zařízení školního stravování, kterou provádí školní jídelna, která jídlo připravuje a sama vydává, nebo připravuje jídlo, které vydává jiná školní jídelna-výdejna, činnost školní jídelny-vývařovny, která v rámci poskytování školního stravování připravuje jídlo, které vydává školní jídelna-výdejna a činnost školní jídelny-výdejny, která jídlo vydává.

Jestliže je školní stravování ve výjimečných případech zabezpečováno jinou osobou poskytující stravovací služby (provozovatel stravovacích služeb není zařízením školního stravování), nejedná se o poskytování školské služby, a proto tato stravovací služba není osvobozena od daně.

Při poskytování stravovací služby pedagogickým pracovníkům, zaměstnancům nebo osobám zařízení školního stravování se nejedná o poskytování školské služby, a proto se nejedná o plnění osvobozené od daně.

Doporučujeme