E-shopy a nová pravidla pro jejich fungování ve světle evropské legislativy

Ochrana spotřebitele

Směrnice EU, na rozdíl od nařízení EU, nejsou bez dalšího právně závazné. Jedná se spíše o stanovení cílů, které mají jednotlivé členské státy Evropské unie do určitého data stanoveného směrnicí splnit. Je přitom ponecháno na členských státech, jakým způsobem pravidla stanovená směrnicemi EU do svých právních řádů implementují.

Členské státy měly obsah výše uvedených Směrnic do svých právních řádů promítnout postupně v letech 2021 a 2022. S ohledem na situaci kolem pandemie COVID-19, a také s ohledem na změnu vládní garnitury coby důsledku loňských voleb do poslanecké sněmovny, však prozatím byla do českého právního řádu transponována pouze část předmětných změn. Lze ale očekávat, že i zbývající novinky budou zavedeny v nejbližších měsících. Pojďme se proto s těmi nejzásadnějšími změnami, které Směrnice přináší, blíže seznámit.

Všeobecné obchodní podmínky

Směrnice zavádí pro podnikatele, kteří uzavírají se spotřebiteli smlouvy na dálku a/nebo mimo obchodní prostory (což jsou právě provozovatelé e-shopů) povinnost uvádět v jejich všeobecných obchodních podmínkách kromě adresy sídla i adresu provozovny, a dále také telefonní číslo
a e-mailovou adresu podnikatele. Cílem této nové povinnosti je umožnit spotřebitelům bezproblémově kontaktovat podnikatele a efektivně s ním komunikovat, a to bez nutnosti osobní návštěvy sídla či provozovny podnikatele.

Podnikatelé jsou dále nově povinni uvést v obchodních podmínkách i existenci a podmínky případného poprodejního servisu a obchodních záruk.

Pravidla pro udávání slevy na zboží

Dalším z cílů zaváděných pravidel je snaha o zamezení klamavých slev u zlevněných produktů. V praxi totiž často docházelo k tomu, že cena zboží byla v období těsně předcházejícímu zavedení slevy uměle navyšována, a proto byla reálná sleva často minimální. V některých případech dokonce stálo zboží, byť označené jako zlevněné, ve výsledku více, než před zlevněním.

Nově budou muset provozovatelé e-shopů v rámci svých oznámení o slevách vždy uvádět předchozí cenu, kterou měl produkt po určité období před zlevněním. Zásadní novinkou však je, že se předchozí cenou bude rozumět nejnižší cena, za kterou obchodník dané zboží nabízel během období nejméně 30 dnů před zavedením slevy produktu.

Informování o cenách

Provozovatelé e-shopů budou muset spotřebitele informovat také o způsobu určování cen, a to v případě, že výši cen stanovují na míru konkrétnímu zákazníkovi. Ceny jsou rozdílné například při opakovaných návštěvách e-shopů jedním zákazníkem, kdy při druhé návštěvě stejného webu je cena z důvodu poptávky zákazníka často vyšší, což se děje např. při kupování letenek. Různé ceny téhož zboží jsou někdy uváděny i v případě návštěvy e-shopů z různých zdrojů (skrze vyhledávače, sociální sítě, či srovnávače cen).

Cílem této úpravy je zamezit nekalým praktikám některých e-shopů v oblasti cenotvorby. E-shopy budou muset zákazníkům jasně a zřetelně definovat, jakým způsobem je individualizovaná cena určována.

Odstoupení od smlouvy a lhůta pro uplatnění reklamace

Směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží prodlužuje lhůtu pro uplatnění práv z důvodu vady věci, a to ze současných šesti měsíců na celý rok. Dle uvedené směrnice se „jakýkoliv nesoulad, který se projeví v průběhu jednoho roku od okamžiku dodání zboží, považuje za nesoulad, který existoval v okamžiku dodání zboží, pokud není prokázán opak.“

Pokud zákazník uplatní u obchodníka vadu věci v průběhu prvního roku od doručení zboží, bude muset obchodník v takovém případě prokázat, že vada zboží (resp. rozpor se smlouvou) vznikla u zboží v důsledku jednání zákazníka, nebo že zboží vadou netrpí. V opačném případě se automaticky předpokládá, že zboží mělo vadu již v okamžiku dodání.

Zákonodárci od prodloužení uvedené lhůty očekávají, že dojde k zlepšení kvality prodávaného zboží prostřednictvím e-shopů.

Směrnice také členským státům dávají možnost, aby pro zvýšení ochrany spotřebitelů přijaly právní předpisy, na základě kterých prodlouží obecně stanovenou 14denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy na 30 dnů.

Ověřování recenzí a úprava srovnávání cen

S ohledem na zvyšující se oblibu využívání spotřebitelských recenzí a doporučení konkrétního produktu či služby se zavádí provozovatelům e-shopů povinnost zajistit, aby recenze a doporučení zákazníků, zveřejňované na stránkách e-shopů, byly autentické. Provozovatelé) e-shopů tedy budou muset přijmout opatření a stanovit metody, kterými ověří, že autorem recenze zveřejňované na jejich webových stránkách je skutečný (reálný) zákazník, a nikoliv falešný účet. Podnikatelé budou muset doložit, jakým způsobem autenticitu uživatelských hodnocení prověřují. Zároveň budou muset e-shopy v případě kontroly prokázat, že nemohou zveřejňované recenze ovlivňovat, tedy například, že nezveřejňují pouze kladné recenze.

V současnosti se totiž v recenzích často objevují prokazatelně falešné účty, jejichž cílem je uměle zvyšovat či snižovat hodnocení konkrétního produktu či služby.

Novinka se dotkne také čím dál oblíbenějších portálů, které pro zákazníky srovnávají ceny jednotlivých e-shopů. Provozovatelé těchto portálů budou muset jasně uvést, na základě jakého algoritmu řadí nabídky a odkazy na produkty jednotlivých e-shopů. Pokud budou některé z e-shopů upřednostňovány kvůli tomu, že si své zvýhodněné zveřejňování sponzorují, musí být takové výsledky označovány jako placená reklama (obdobně jako ve výsledcích internetových vyhledávačů).

Stejné povinnosti budou platit i pro zobrazování nabídky zboží na samotných e-shopech. Také provozovatelé e-shopů budou muset uvádět, na základě čeho některé výrobky zvýhodňují a dávají na první místa ve vyhledávání (např. z důvodu, že se jedná o nejprodávanější či nejvyhledávanější výrobky), stejně jako pokud jsou některé upřednostňované výrobky sponzorovány.

Tlačítková novela

Dalším z prostředků ochrany spotřebitele, který má být na základě evropských směrnic zaveden do českého právního řádu, je novinka v podobě výslovného upozornění spotřebitele na to, že se kliknutím na příslušné tlačítko v e-shopu zavazuje uzavřít kupní smlouvu a uhradit kupní cenu v uváděné výši.

Provozovatelé e-shopů tak budou muset upravit objednávkový systém, aby příslušné tlačítko pro potvrzení objednávky či koupě v e-shopu neobsahovalo pouhý nápis „objednat“ či „koupit“, jako je tomu dosud. Nově by u takového tlačítka mělo být uvedeno prohlášení, že „objednávka zavazuje k platbě“, či obdobné sdělení, ze kterého bude zákazníkovi zřejmé, že se kliknutím na příslušné tlačítko zavazuje k platbě za objednávku produktu v předem stanovené výši. Z tohoto důvodu se o této novince hovoří v českém právním prostředí jako o „tlačítkové novele“.

Pokud by provozovatel e-shopu tlačítko pro nákup výše uvedeným způsobem neoznačil, mělo by to za následek relativní neplatnost takto uzavřené smlouvy či objednávky, a spotřebitel by takovou smlouvou či objednávkou nebyl vázán.

Omezení automatického prodlužování smluv

V návaznosti na evropskou úpravu by měl být v blízké době rozšířen seznam nepřípustných smluvních ujednání dle § 1814 Občanského zákoníku, která jsou zakázána při uzavírání smluv se spotřebiteli. Mezi taková zakázaná ujednání bude nově patřit ujednání o automatickém prodloužení smlouvy se spotřebitelem, pokud nebude konec lhůty pro odmítnutí prodloužení smlouvy přiměřeně vzdálen dni, kdy má k prodloužení dojít.

Smyslem této úpravy bude jako obvykle ochrana spotřebitele, a to konkrétně v situaci, kdy je konec lhůty pro vyslovení odmítnutí prodloužení smlouvy neúměrně vzdálen okamžiku, kdy k prodloužení smlouvy má dojít (například pokud by smlouva končila k 31. 12. a konec lhůty pro odmítnutí prodloužení takové smlouvy by byl stanoven již na 1. 3.).

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Obchod | Software a ICT služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme