Zpracování energetického auditu a energetického posudku – oprávnění krok za krokem

Činnost spočívá v provádění energetického auditu a energetického posudku. Energetický audit je písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.Energetickým posudkem se rozumí písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení, Energetický posudek je na rozdíl od energetického auditu poměrně jednodušší elaborát, který je možno zaměřit konkrétním směrem podle toho, jaké zvolené či zadané kritérium se uplatní pro výsledné hodnocení.

Žadatel musí splňovat odbornou způsobilost. Za odbornou způsobilost se pro účely tohoto zákona považuje vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblastech vzdělání technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 roků praxe v oboru nebo vyšší odborné vzdělání v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

Žadatel musí dále úspěšně složit zkoušku (písemná a ústní část zkoušky) k výkonu oprávněných činností v oblasti energetické účinnosti. Tato zkouška se skládá před odbornou komisí na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Po jejím absolvování pak již stačí zažádat o zápis do seznamu energetických specialistů a uzavřít pojištění profesní odpovědnosti.

O oprávnění k této činnosti může každá fyzická osoba, která splní podmínky pro udělení oprávnění podle § 10 odst. 2 zák. č. 406/2000 Sb.Žadatel je na základě písemné žádosti předvolán před zkušební komisi, kde musí složit zkoušku (písemná a ústní část zkoušky). V případě úspěšného složení je žadateli vydáno osvědčením, na jehož základě může vykonávat činnost.

Postup pro získání oprávnění:

  1. Žádost o udělení oprávnění energetického specialisty
  2. Žádost o zápis do seznamu energetických specialistů
  3. Žadatel musí uzavřít pojištění profesní odpovědnosti

1) Žádost o udělení oprávnění energetického specialisty

  • Žádost se podává na Ministerstvu průmyslu a obchodu
  • Žádost se podává prostřednictvím formuláře, který je dostupný na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. Žádost je pak třeba žádost vyplnit ručně a fyzicky poslat společně se všemi přílohami na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu.

K žádosti se přikládá:

  • doložení praxe (potvrzení zaměstnavatele, v případě OSVČ čestné prohlášení o délce a oboru praxe)
  • kopie dokladu o dosaženém vzdělání (diplom nebo maturitní vysvědčení)

Další informace o žádosti a povolovacím řízení

Absolvování zkoušky před odbornou komisí, do 30 dnů vydáno rozhodnutí a osvědčení.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu.

2) Žádost o zápis do seznamu energetických specialistů

  • žádost nemá stanoveny formální náležitosti. K žádosti se přikládá doklad o složení zkoušky k výkonu oprávněných činností v oblasti energetické účinnosti (viz předchozí bod)

Ministerstvo do 30 dnů zapíše žadatele do seznamu a vydá mu osvědčení, na jehož základě lze poskytovat služby energetického auditora.

3) Žadatel musí ze zákona uzavřít pojištění profesní odpovědnosti

Toto pojištění lze uzavřít u řady komerčních subjektů

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme