Export v kostce – Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP)

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky.

Reprezentuje zájmy více než 260 000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení v rámci evropských struktur. Svoje hlavní aktivity koncentruje do pěti pilířů: Rodinná firma, Fandíme řemeslu, Svou cestou, Malý obchod, Podnikavá žena. Více než 15 let vytváří AMSP ČR rovněž systematickou podporu pro malé a střední exportéry.

Program exportní podpory Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR:

Exportní magazín TRADE NEWS

AMSP ČR připravuje pro své členy a partnery každé dva měsíce prestižní, exportně laděný časopis TRADE NEWS, který vychází v nákladu 9 tisíc kusů a je určeně exportně orientovaným středně velkým firmám. Časopis je vydáván ve spolupráci s vydavatelem ANTECOM a v každém čísle představuje ucelené informace vázané ke konkrétnímu regionu, včetně mnoha příběhů tuzemských podnikatelů.

Časopis se těší mimořádné oblibě a v roce 2013 byl vyhlášen nejlepším českým periodikem v kategorii B2B, v rámci čehož získal ocenění Zlatý středník. V roce 2014 byl doplněn i o informační a pracovní exportní server www.iTRADENEWS.cz.

Mezinárodní inkubátor pro malé firmy

AMSP ČR vytvořila společně s majiteli významného českého výrobce MEOPTA první zahraniční privátní inkubátor, situovaný v USA, konkrétně v New Yorku. Inkubátor umožní firmám sdílet v New Yorku kancelářské i výrobní prostory, administrativní i skladové zázemí. Součástí projektu je právní servis, logistika na bázi týdenních kontejnerových přeprav zboží z ČR do USA a vytvoření obchodní a marketingové strategie na trzích Spojených států amerických.

Jedním z největších benefitů inkubátoru je zprostředkování konkrétních obchodních kontaktů. AMSP ČR každoročně provádí výběrové řízení, přičemž šanci získat americkou vstupenku mají zejména malé tuzemské společnosti, které již disponují vlastním výrobkem, mají ambice expandovat do USA, nicméně nemají dostatečné zkušenosti a kapitálové vybavení. Inkubátor není omezen oborově ani produktově.

Exportní vzdělávání

AMSP ČR se mnoho let intenzivně věnuje edukaci malých a středních exportérů. V rámci spolupráce s největší soukromou ekonomickou univerzitou VŠFS připravili zástupci AMSP ČR celou řadu specializovaných a certifikovaných exportních seminářů a vzdělávacích cyklů, podložených odbornými publikacemi. Exportně laděné předměty, navržené zástupci AMSP ČR jsou na VŠFS rovněž součástí akreditovaných studijních oborů.

AMSP ČR mnoho let spolupracuje s CzechTrade, kde v rámci Exportní akademie zástupci Asociace vytvořili několik specializovaných kurzů, které následně přednáší pro zástupce MSP, stejně tak pro pracovníky MZV a MPO. Asociace pořádá každoročně velké množství odborných workshopů, konferencí a seminářů, orientovaných na světové trhy, je pořadatelem Exportního fóra, který probíhá v rámci Dne podnikatelů ČR, největší tuzemské byznysové události, pořádanou AMSP ČR.

Exportní analytika

AMSP ČR poskytuje svým členům servis spojený jak se základními informacemi z rozhodujících světových trhů, tak se zabezpečováním rizik na zahraničních teritoriích. Několik let připravuje Asociace pro exportéry společně s Českou spořitelnou přehledné makroekonomické rešerše všech zemí EU, společně s Komerční bankou zase přehled mezinárodních dotačních projektů.

Komerční banka je i hlavním partnerem AMSP ČR v rámci přípravy základního analytického servisu makroekonomických veličin, které mají vliv na měnové kurzy, na základě čehož AMSP ČR doporučuje svým členům vždy na nadcházející období kurzy koruny vůči euru, nezbytné pro tvorbu rozpočtů a průběžných forecastů.

Novinkou exportního servisu AMSP ČR je Manuál malé a střední firmy pro řízení kurových rizik. AMSP ČR se věnuje i konkrétním aktivitám v jednotlivých zemích, např. rizika spojená s narůstajícími podvody čínských obchodníků koncentrovala Asociace do speciálního asociačního kontaktního místa tzv. Chinese SME Risk Point, v rámci kterého vytváří s vládními i komerčními subjekty tzv. Black List čínských nekorektních firem, které následně předává velvyslanectví ČLR v Praze a monitoruje následná opatření čínských úřadů.

Pro novinářskou obec poskytuje AMSP ČR pravidelně exportní statistiku a exportní průzkumy.

Mezinárodní projekty

AMSP ČR je iniciátorem, řešitelem nebo spoluřešitelem desítek zahraničních projektů, a to jak ryze výzkumných, tak vládních nebo komerčních. Zástupci Asociace jsou členy mezinárodního projektu Jean Monnet, který zkoumá dopady zavedení eura do segmentu MSP, spolupracuje se na dlouhodobém mezinárodním výzkumu zaměřeném na procesní modely řízení malých a středních podniků.

V rámci projektu EURASIA vyhodnocuje tým AMSP ČR společně se zástupci OECD a MZV prostředí podpory segmentu MSP v zemích SNS. Asociace je rovněž hlavním tuzemským kontaktním místem programu Erasmus for Young Enterpreneurs, zajišťující stáže našich mladých podnikatelů v zahraničí.

Dalšími mezinárodní projekty jsou například programy implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích nebo projekt European Entrepreneurs Campus, realizovaný v rámci Programu celoživotního učení, Leonardo da Vinci – Přenos inovací.

Exportní networking

Zástupci malých a středních exportérů se mohou zúčastnit práce v Exportním výboru AMSP ČR. V něm se projednávají veškeré připomínky k vládním dokumentům, zahrnujícím exportní podporu, stejně tak se vytváří oponentura finančním a marketingovým nástrojům vládních institucí jak např. ČEB, EGAP, CzechTrade a dalších.

Vzhledem k tomu, že zástupce AMSP ČR je současně členem Řídícího výboru pro implementaci Exportní strategie, řeší tento tým rovněž veškeré připomínky vůči stávající Exportní strategii, příp. nominuje zástupce malých a středních firem do vládních pracovních týmů zaměřených na export.

AMSP ČR pravidelně jedná s velvyslanci většiny významných zemí v ČR, spolupracuje s většinou tuzemských velvyslanců, ekonomických diplomatů a zahraničních zástupců CzechTrade. Spolupracuje na mnoha projektech s mezinárodními komorami se sídlem v ČR, koordinuje aktivity v rámci exportní politiky se všemi hlavními tuzemskými zástupci podnikatelské sféry. Příležitostně se zástupci AMSP ČR zúčastňují vládních zahraničních delegací.

Export v kostce – souhrnná nabídka služeb státu pro exportéry (6,3 MB)

Pro další informace o službách volejte 800 133 331.

Doporučujeme