Financování a hodnocení výzkumu a vývoje

V České republice se na výzkum, vývoj a inovace vynakládají necelá dvě procenta hrubého domácího produktu. Cílem je dosáhnout v roce 2030 podílu 3 %.Přejít na obsah Inovační strategie České republiky 2019-2030

 • Institucionální odpovědnost: Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)
 • Manažerská odpovědnost: člen předsednictva RVVI

Výchozí stav

Podíl celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace činí v ČR 1,79 % HDP, z toho podnikatelské zdroje jsou ve výši 60 %, vládní a evropské zdroje 40 %. V této chvíli probíhá změna systému hodnocení výzkumných organizací spočívající v přechodu ze stávajícího systému založeného na kvantitě k hodnocení kvality a dopadu výzkumu a vývoje (Metodika M2017+).

Vyjma zmíněné institucionální podpory probíhá také změna systému hodnocení účelové podpory, kde se postupně zavádí systém odborných garantů, sjednocují se odvětvové priority a eliminuje se překrývání podpor. V případě jak institucionální, tak účelové podpory jsou slabými stránkami nízká provázanost a proporcionalita inovačního řetězce: základní výzkum → aplikovaný výzkum → inovace → produkt → zisk → reinvestice do výzkumu.

Cíle

 • posílit financování výzkumu a vývoje (měřeno jako % HDP): 2020: 2,0 %, 2025: 2,5 %, 2030: 3,0 %, tj. každý rok růst o 0,1 p. b.; z toho nárůst na 1 % z veřejných zdrojů, a z podnikatelských zdrojů pak na 1,5 % v roce 2025 a na 2 % v roce 2030,
 • zvýšit institucionální složku financování výzkumu a vývoje u těch výzkumných organizací, které dosahují excelentní výsledky v definovaných výzkumných prioritách,
 • posílit účelovou podporu institucí, jejichž výsledky se uplatňují v praxi, a účelovou podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu,
 • hodnocením podpořit orientaci na účast v Horizon Europe a udržet financování výzkumu z evropských fondů,
 • plně implementovat systém hodnocení dle Metodiky M2017+, sledovat a trvale vyhodnocovat jeho dopady s akcentem dopadů na společnost,
 • podpořit výzkumná témata, která průřezově splňují kritéria: světově/oborově relevantní výzkum – dostatečná kapacita navazujícího aplikovaného výzkumu – úspěšné aplikace (nová řešení pro kvalitu života, patenty, prodané licence, produkty) – reálné propojení na oborově korespondující firemní prostředí a na obory s potenciálem průlomových technologií s primárním cílem komercializovat na bázi finální produkce v ČR,
 • do roku 2030 dosáhnout excelence ve výzkumu a vývoji podle standardů Evropské výzkumné rady,
 • podpořit získávání prostředků z neveřejných zdrojů prostřednictvím finančních nástrojů,
 • zjednodušit podmínky a urychlit proces zaměstnávání zahraničních kvalifikovaných pracovníků.

Nástroje

 • Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2021+,
 • Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (RIS3),
 • příprava zásadní novely nebo nového zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
 • strategie dlouhodobého financování VVI se zapojením zdrojů ze státního rozpočtu,
 • vytvoření vyšší státní motivace k využívání daňových odpočtů na VVI,
 • Zákon o investičních pobídkách ve vazbě na pobídky spojené s VVI,
 • zapojování firem do projektů výzkumu s výzkumnými organizacemi při soukromém kofinancování,
 • vytvoření meziresortní pracovní skupiny pro přípravu cílených grantových schémat podporujících výzkumná témata s inovačním potenciálem a vytváření inovačních řetězců,
 • posuzování inovační kapacity jako součást hodnocení výzkumných center excelence,
 • vytvoření schématu pro pooling veřejných a soukromých prostředků a financování dlouhodobého výzkumu pro potřeby podniků,
 • režim národní podpory pro tuzemské organizace pro čerpání zdrojů z Horizon Europe a aktivní mezinárodní vědní politika směrem k EU pro zvýšení účasti ČR v konsorciálních projektech,
 • operační programy financované z fondů EU 2020+ s výrazným zaměřením na VVI,
 • rozvoj Metodiky M17+ pro jednotlivé segmenty systému výzkumu a vývoje v ČR, tj. plné spuštění všech modulů, uplatnění škálování a posílení provázanosti základního a aplikovaného výzkumu,
 • systém hodnocení účelové podpory RVVI respektující Národní politiku VVI,
 • motivační program pro podporu mezinárodních týmů, zřízení tzv. Welcome Office,
 • účelové programy na podporu excelence (ERC-CZ, EXPRO), institucionální podpora excelence, na národní úrovni (CIST) a „pipe-line“ programy na přilákání, rozvoj a udržení špičkových vědců na úrovni poskytovatelů a výzkumných organizací,
 • podpora Open Access k VaV výsledkům vytvořeným se spolupodílem národních zdrojů.

• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme