Geologické práce – oprávnění krok za krokem

Geologickými pracemi jsou činnosti spojené se zkoumáním, hodnocením, dokumentováním a zobrazováním vývoje a složení geologické stavby území a jejich zákonitostí, vyhledáváním a průzkumem ložisek nerostů, ověřováním jejich zásob a zpracováním geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu, vyhledáváním a průzkumem zdrojů podzemních vod, včetně přírodních vod léčivých, stolních, minerálních a termálních, atd.

Zájemce o výkon činnosti odpovědného řešitele geologických prací musí nejprve získat osvědčení o odborné způsobilosti od Ministerstva životního prostředí. Poté je možné ohlásit živnost a začat vykonávat činnost.

Žádost o udělení osvědčení o odborné způsobilosti odpovědného řešitele geologických prací

k žádosti se přikládá:

  1. výpis z rejstříku trestů ne starší šesti měsíců,
  2. doklady o požadovaném vzdělání. U středoškolsky vzdělaných žadatelů jsou požadovány úředně ověřené kopie vysvědčení prokazující složení maturitní zkoušky z předmětu výuky se zaměřením na geologii. U absolventů vyšších odborných škol se geologické zaměření studia prokazuje úředně ověřenou kopií dokladu o absolutoriu. U vysokoškolsky vzdělaných žadatelů je požadována úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo obdobného dokladu vydaného vysokou školou, který prokazuje získání vysokoškolského vzdělání.
  3. údaje o délce a zaměření dosavadní praxe žadatele při projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací doložené přehledem dosavadní odborné činnosti a seznamem prací (projekty, dílčí a závěrečné zprávy nebo jejich části a další odborné práce) v oboru, pro který je žádáno osvědčení, jejichž je žadatel autorem nebo na jejichž celkovém řešení se autorsky podílel. Při větším počtu prací je možno uvést pouze výběr prací, které žadatel považuje za reprezentativní,
  4. vybrané projekty, dílčí a závěrečné zprávy a další odborné práce, jimiž žadatel dokládá svoji odbornou úroveň a schopnosti projektovat, řídit a vyhodnocovat geologické práce.
  5. doklad o zaplacení správního poplatku kolkovými známkami.

Právní úprava

Podmínky odborné způsobilosti zakotvuje zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, a vyhláška MŽP č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce).

Ohlášení vázané živnosti

Ohlášení se podává:

  1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
  2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
  3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy žádosti

Další specifika/přílohy vztahující se k ohlášení

K ohlášení se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti (v daném případě je tímto dokladem rozhodnutí MŽP, kterým se podle § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, vydává osvědčení o odborné způsobilosti odpovědného řešitele geologických prací).Kromě těchto dokladů není u této živnosti třeba doložit žádné jiné skutečnosti.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme