Hodnotitel zdravotních rizik dle zákona o ochraně veřejného zdraví

Činností Hodnotitele zdravotních rizik rozumíme posuzování míry závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek a způsobu života.Zájemce o provozování činnosti hodnotitele zdravotních rizik musí nejprve vykonat zkoušku odborné způsobilosti, na jejímž základě je vydáno osvědčení o autorizaci. Organizací, která zabezpečuje vykonání zkoušky a celý autorizační proces je Autorizace a kvalita služeb v ochraně veřejného zdraví.

Jako přihláška ke zkoušce slouží žádost o vydání osvědčení o autorizaci (viz. níže).

V případě, že žadatel nemá vysokoškolské vzdělání v oboru lékařství nebo přírodní vědy, absolvuje před vykonáním zkoušky „Přípravný kurz ke zkoušce HRA“.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Žádost o vydání osvědčení o autorizaci
 2. Prodloužení doby platnosti osvědčení o autorizaci

1) Žádost o vydání osvědčení o autorizaci

 • Žádost se podává na Statním zdravotním ústavu.
 • Další informace o žádosti
 • K žádosti je nutné přiložit:
  1. ověřenou kopii dokladu a vysokoškolském vzdělání v oblasti lékařství nebo přírodních věd
  2. doklad o povolení k podnikání (živnostenský list, koncesní listina)
  3. doklad o nejméně pětileté praxi žadatele na úseku ochrany zdraví a životních podmínek. Dokládá se potvrzením zaměstnavatele, případně předložením výsledků předchozí činnosti.
  4. čestné prohlášení o neexistenci finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky při hodnocení zdravotních rizik
  5. doklad o bezúhonnosti žadatele o autorizaci. Dokládá se výpisem z rejstříku trestů.

Po vyhodnocení podkladů a v případě, že podklady splňují veškeré požadavky, je žadatel vyzván k platbě registračních poplatků a poplatků za přihlášené sety dle sazebníku autorizující osoby.

Další informace o povolovacím řízení

Během doby platnosti osvědčení je autorizující osoba oprávněna provádět u žadatele kontroly plnění podmínek autorizace, a to formou odborných oponentur jím vydaných protokolů. Pro tyto kontroly je podepsána smlouva o kontrolní činnosti (ve dvou vyhotoveních), která bude zaslána po úspěšném složení zkoušky. Platba za kontrolní činnost je prováděna dle sazebníku autorizující osoby.

2) Prodloužení doby platnosti osvědčení o autorizaci

Žádost o prodloužení platnosti osvědčení o autorizaci, musí osoba, které bylo vydáno osvědčení o autorizaci, podat Státnímu zdravotnímu ústavu nejméně 6 měsíců před skončením platnosti osvědčení. Náklady spojené s prodloužením platnosti osvědčení o autorizaci hradí žadatel. Žádost o prodloužení autorizace je totožná s žádostí o vydání osvědčení o autorizaci.

Osvědčení o autorizaci je prodlužováno o 5 let

Úřad udělí oprávnění na základě vykonání zkoušky do 30 dnů

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

• Oblasti podnikání: Služby | Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme