Hornická činnost – oprávnění krok za krokem

Hornickou činností rozumíme vyhledávání a průzkum výhradních ložisek; otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek; zřizování, zjišťování a likvidaci důlních děl a lomů; úpravu a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při souvisejících činnostech; zvláštní zásahy do zemské kůry; zjišťování a likvidaci starých důlních děl; báňskou záchrannou službu a důlní měřičskou činnost.Zájemce o provozování hornické musí nejprve získat osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby, které mu bude po úspěšném složení zkoušky vydáno Českým báňským úřadem, případně příslušným Obvodním báňským úřadem. Následně zájemce zažádá o udělení oprávnění k provozování činnosti příslušný Obvodní báňský úřad.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Žádost o vydání osvědčení odborné způsobilosti odpovědné osoby
 2. Žádost o udělení oprávnění

1) Žádost o vydání osvědčení odborné způsobilosti odpovědné osoby

 • Žádost se podává na Českém báňském úřadě v případě Závodního dolu, Hlavního důlního měřiče, Hodnotitele rizik ukládání odpadů, Technického vedoucího odstřelu a Ředitelů hlavních báňských záchranných stanic, v ostatních případech na příslušném Obvodním báňském úřadě
 • Žádost nemá zákonem předepsaný formulář

K žádosti je nutné doložit:

 1. doklad o dosaženém vzdělání
 2. doklad o dosavadní praxi
 3. dokumentaci prací, na nichž se odpovědná osoba podílela
 4. doklad o zaplacení správního poplatku 1.000,- Kč.

Žadatel skládá zkoušku před odbornou komisí.

Po složení zkoušky může žadateli požádat o udělení oprávnění k provozování činnosti.

2) Žádost o udělení oprávnění

 • Žádost se podává na příslušném Obvodním báňském úřadě.
 • Žádost nemá zákonem předepsaný formulář.

K žádosti je nutné doložit:

 1. osvědčení odborné způsobilosti odpovědné osoby (viz předchozí bod),
 2. doklad o právní existenci žadatele (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, zakladatelské dokumenty, apod.)
 3. doklad o zaplacení správního poplatku 1.000,- Kč.

Další informace o žádosti a povolovacím řízení

Úřad udělí oprávnění do 30 dnů

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme