Video + podcast

Identifikovaná osoba a platby DPH – Povinnosti pro reklamy Google AdSense, přeshraniční služby, Uber aj.

Ilustrační fotografie

Základní pojmy k tématu Identifikovaná osoba

Identifikovaná osoba (zkráceně též „IO“)[1]

Ekonomická činnost (dále též „EČ“)[2] je zejména činnost výrobců obchodníků a osob poskytujících služby vč. výkonu svobodných a jiných obdobných povolání, stejně tak jako činnost spočívající ve využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získávání pravidelného příjmu.  

Osoba povinná k dani (dále též „OPD“)[3] je osoba, která samostatně uskutečňuje EČ. Za OPD se taktéž považuje skupina nebo osoby založené za jiným účelem, než je podnikání. Jedná se o nadřazený pojem např. plátci, nebo identifikované osoby. OPD podává přihlášku k registraci za plátce elektronicky, a to ve formátu a struktuře předepsané správcem daně.[4]

Osoba nepovinná k dani (dále též „OND“) je předevšímkonečný spotřebitel, který přijaté plnění (obecně např. službu, nebo zboží) využívá ke své soukromé spotřebě. Jakmile začne uskutečňovat EČ (např. pronajímat byt, poskytovat reklamní prostor na svých webových stránkách, atd.) stává se OPD.

Plátcem[5] se stává OPD obvykle se sídlem v tuzemsku z titulu překročení obratu[6] za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, přičemž tento obrat ve výši 1 000 000 Kč, bude s účinností od 1. 1. 2023 navýšen na dvojnásobek, tj. na 2 000 000 Kč. Plátcem se také může stát OPD dobrovolně bude-li provozovat EČ (dle ust. § 94a zákona o DPH).

Osoba registrovaná k dani (dále též „ORD“) je OPD, která je registrována za plátce DPH v jiném členském státě (dále též „JČS“).

Neusazená osoba[7] jeOPD,která uskutečňuje zdanitelná plnění[8] (obecně dodání / pořízení zboží, nebo poskytnutí / přijetí služby, dovoz) s místem plnění[9] v tuzemsku (ČR), přičemž zde nemá sídlo svého podnikání, a pokud zde má provozovnu, tak se tato provozovna tohoto plnění neúčastní.

Identifikovaná osoba je OPD, která se na základě některého z titulů uvedených v ust. § 6g – 6l zákona o DPH stala IO. Zároveň je IO povinna sledovat obrat a po překročení obratu se registrovat za plátce. Dále ji také nevzniká povinnost uplatňovat daň na výstupu ze zdanitelných plnění uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona o DPH a nemá také nárok na odpočet daně.

Pojem IO se zavedl se snahou o zjednodušení činnosti OPD, aby OPD, kterým vznikne povinnost přiznat daň u přeshraničních plnění (při pořízení zboží z jiného členského státu nebo přijetí přeshraniční služby) nebo povinnost vykázat poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v JČS podle ust. § 9 odst. 1 zákona o DPH, již nevznikala povinnost registrovat se z těchto titulů jako „plnohodnotní“ plátci. IO nemají povinnost uplatňovat u tuzemských plnění daň a zároveň si také nemohou uplatnit odpočet daně na vstupu.[10]

Na rozdíl od plátců rovněž nemají povinnost podávat kontrolní hlášení[11] a daňové přiznání podávají pouze za ta zdaňovací období, ve kterých jim vznikla povinnost přiznat daň[12], tedy za ta zdaňovací období, ve kterých se stala příjemcem zdanitelného plnění. Jedná se nejčastěji o následující plnění:

  • pořízení zboží z JČS s místem plnění v tuzemsku[13]

Přijetí plnění od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o:

  • služby dle ust. § 9 až 10d zákona o DPH[14]
  • dodání zboží s instalací nebo montáží, pokud neusazená osoba není plátcem[15]
  • dodání zboží soustavami, nebo sítěmi[16]

OPD se stane v těchto případech IO a vznikne ji povinnost podat přihlášku k registraci[17], a to do 15 dnů ode dne přijetí mj. těchto plnění, přičemž tak může učinit i dobrovolně dle § 6l zákona o DPH, ještě před prvním přijetím plnění.

Oproti tomu povinnost podávat Souhrnné hlášení[18] do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění (poskytnutí služby podle ust. § 9 odst. 1 zákona o DPH s výjimkou služby, která by byla v tomto členském státě osvobozena od daně, a to osobě, která má povinnost přiznat tuto daň jakožto ORD v JČS, tedy příjemce služby; dodání zboží kupujícímu formou třístranného obchodu, pokud je IO prostřední osobou) uskutečněno[19], tak vznikne IO i za zdaňovací období, ve kterém uskutečnila plnění, které nezakládají povinnost podávat daňové přiznání.

Smyslem souhrnného hlášení, které mají povinnost podávat IO i plátci, je informovat členské státy EU o toku zboží a služeb mezi nimi a také o případném vzniku daňových povinností na jejich území.

Elektronické podání

Pro elektronická podání slouží portál MOJE daně, který je součástí daňového portálu Finanční správy. Tady máte možnost se elektronicky registrovat jako identifikovaná osoba DPH. Aplikace zároveň slouží jako nástroj k podávání souhrnného hlášení, stejně jako i k dalším úkonům souvisejícím s plnění povinností IO DPH a plátce DPH.

Zpracováno s využitím materiálů Generálního finančního ředitelství (GFŘ).

Zpět na začátek

[1] Identifikovaná osoba (zkráceně též „IO“) ve smyslu ust. § 6g–6l zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

[2] ve smyslu ust. § 5 odst. 3 zákona o DPH

[3] ve smyslu ust. 5 odst. 1 zákona o DPH

[4] dle ust. § 101a zákona o DPH, podrobnější informace jsou k nalezení pod následujícím odkazem: 10x Elektronická podání pro Finanční správu | Elektronická podání (EPO) | Seznam okruhů častých dotazů | Technická podpora aplikací portálu MOJE daně – Finanční správa (mfcr.cz)

[5] ve smyslu ust. § 6 – 6fa zákona o DPH

[6] dle ust. § 4a zákona o DPH

[7] ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. l zákona o DPH

[8] dle ust. § 2 odst. 2 zákona o DPH

[9] dle ust. § 7–12 zákona o DPH obecně místo, kde se přizná daň, nebo osvobození od daně, pokud je dané plnění předmětem daně, v tuzemsku je předmět daně určen dle ust. § 2 zákona o DPH

[10] Z důvodové zprávy k návrhu zákona – sněmovní tisk 733/0, kterým se s účinností od 1.1.2013 implementoval do zákona o DPH pojem identifikované osoby Zvláštní část str. 81, dostupné z: Sněmovní tisk 733/0 (psp.cz)

[11] dle ust. § 101c zákona o DPH podávají kontrolní hlášení pouze plátci

[12] dle ust. § 101 dost. 5 zákona o DPH

[13] dle ust, § 108 odst. 2 zákona o DPH

[14] dle ust. § 108 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona o DPH

[15] dle ust. § 108 odst. 3 písm. a) bod 2 zákona o DPH

[16] dle ust. § 108 odst. 3 písm. a) bod 3 zákona o DPH

[17] dle ust. § 97 zákona o DPH

[18] dle ust. § 102 odst. 3 zákona o DPH

[19] dle ust. § 102 odst. 5 zákona o DPH

Zpět na začátek

Doporučujeme