IS CEDR III – Centrální registr dotací

Centrální registr dotací (IS CEDR III) je systém, který eviduje dotace poskytované ze státního rozpočtu. Je online k dispozici na internetu, kde jsou prezentovány informace o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu, které tvoří dílčí část rozpočtu jednotlivých rozpočtových kapitol.Informační systém CEDR (IS CEDR), tj. Centrální evidence dotací z rozpočtu, slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu. Je jedním z důležitých IS provozovaných v rámci státní správy. Jednou z modulárních částí tohoto rozsáhlého systému je IS CEDR III-internet, který slouží jako podklad pro analytické práce a k poskytování informací z tohoto registru na územní finanční orgány (ÚFO) pro provádění kontrol. Veřejné informace z Centrálního registru dotací jsou poskytovány jádrem informačního systému CEDR III na internet a dále do sítě FINET v rámci Ministerstva financí a ÚFO.

Na internetových stránkách jsou prezentovány informace o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu, které tvoří dílčí část rozpočtu jednotlivých rozpočtových kapitol. Data jsou pořízena poskytovateli dotací (resorty, agentury) a předána Ministerstvu financí ČR (MF ČR). V rámci tohoto úřadu dochází k jejich zpracování a uložení do datového skladu. Z něj jsou pak data získávána ("data mining") pomocí SQL a OLAP technologií a prezentována formou tabulek a multidimenzionálních datových kostek. Data jsou dále využívána pro kontrolní a evidenční činnost územních finančních orgánů.

 • IS CEDR III-INTERnet obsahuje ke dni 30. 4. 2004 údaje za rozpočtové roky 1999 až 2002 , které byly MF ČR předány k 12. 6. 2003.
 • IS CEDR III-INTRAnet obsahuje ke dni 30. 4. 2004 údaje za rozpočtové roky 1998 až 2003 , které byly MF ČR předány k 12. 6. 2003.

Vybraná část informací z registru dotací je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zpřístupněna na Internetu. Údaje jsou zobrazovány včetně informací o provedených kontrolách vůči Administrativnímu registru ekonomických subjektů (ARES) a vůči Centrální evidenci obyvatel (CEO). Ministerstvo financí neodpovídá za věcnou správnost dat převzatých od poskytovatelů dotací.

Podrobnější informace o systému jsou k dispozici přímo na webové stránce IS CEDR III. Zde je například uvedeno na jakých principech CEDR pracuje. Především zde však najdete základní informace o některých relevantních IS, fungujících ve státní správě a rovněž komplexní přehled o jednotlivých modulárních částech projektu CEDR:

 • IS CEDR I (Evidence podpory hypotečního úvěrování) je provozován na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) a jeho hlavní úlohou je evidence a kontrola poskytování státní podpory hypotečního úvěrování (SPHÚ);
 • IS CEDR II (Kontrolní subsystémy IS CEDR) je informační systém, jehož hlavní funkcí je podpora při provádění kontrol poskytovaných dotací pracovníky územních finančních orgánů. Je realizován ve třech typech subsystémů, které jsou umístěny na ÚFDŘ, FŘ a FÚ;
 • IS CEDR III (Centrální registr dotací) je systém, který eviduje dotace poskytované ze státního rozpočtu;
 • IS CEDR-MF (Evidence dotací MF) je informační systém, který je používán pracovníky Ministerstva financí ČR pro evidenci dotací poskytovaných z veřejné pokladní správy;
 • IS CEDR-resorty (Evidence dotací resortů)využívají orgány státní správy k evidenci příslušných informací o poskytovaných dotacích a pro předávání dat do Centrálního registru dotací.

zpět na začátek


Online služby IS CEDR III umožňují tyto základní volby:

 • Příjemci dotací

Pro vyhledávání lze zadat libovolnou část hledané informace. Standardně je prováděno porovnání zadaného řetězce s levou částí údaje uvedeného v datové bázi. V případě požadavku na vyhledání zadaného slova umístěného libovolně ve vyhledávaném názvu, je zapotřebí zadat před vyhledávaný text znak "%". Pro vyhledání dle většího počtu vyhledávaných řetězců, je zapotřebí spojit tyto řetězce pomocí znaku "+". Slova uváděná za znaménkem "+" budou vyhledávána bez ohledu na jejich pozici v hledaném názvu. Nezávisle na sobě lze vyplňovat položky: název subjektu, obec trvalého pobytu, IČO, rok poskytnutí dotace, název formy příjemce dotace z číselníku forem příjemců apod.

 • Poskytnuté dotace

Pro vyhledávání lze zadat libovolnou část hledané informace. Standardně je prováděno porovnání zadaného řetězce s levou částí údaje uvedeného v datové bázi. V případě požadavku na vyhledání zadaného slova umístěného libovolně ve vyhledávaném názvu, je zapotřebí zadat před vyhledávaný text znak "%". Pro vyhledání dle většího počtu vyhledávaných řetězců, je zapotřebí spojit tyto řetězce pomocí znaku "+". Slova uváděná za znaménkem "+" budou vyhledávána bez ohledu na jejich pozici v hledaném názvu. Položky, které lze při vyhledávání zadávat jsou obdobné, jako u volby "Příjemci dotací".

 • Sestavy

Jedná se o seznam uložených statistik uspořádaných do stromového zobrazení, kdy odkazy na jednotlivé statistiky je možné zapojovat do stromu jako jeho listy. Strom je možné libovolně hierarchicky uspořádat, přidávat do něj složky, a statistiky tak různým způsobem členit. Může zde být uloženo několik druhů statistik. Další sestavy je možné vytvořit pomocí volby Tvorba sestav.

 • Tvorba sestav

Tuto volbu lze použít v případě, že má uživatel specifické požadavky nad rámec připravených výstupů ve volbě. Uložit sestavy do stromu má však možnost jen administrátor.

 • Uživatelské statistiky

Uživatelské statistiky obsahují předem vytvořené statistiky (v aplikaci IS CEDR III). Po kliknutí na statistiku se otevře okno s vytvořenou statistikou nebo (v případě, že statistika obsahuje vstupní parametry) okno pro zadání parametrů .

Pro efektivní využívání IS CEDR III je pochopitelně k dispozici podrobná nápověda.

zpět na začátek


V rámci práce se systémem IS CEDR III se setkáte především s těmito zkratkami:

ARES                        Administrativní registr ekonomických subjektů
CEO                          Centrální evidence obyvatel
FINET                         Komunikační síť Ministerstva financí ČR
FŘ                              Finanční ředitelství
FÚ                              Finanční úřad
IČO                            Identifikační číslo ekonomického subjektu
IS                               Informační systém
IS CEDR                     Informační systém CEDR
IS CEDR-MF              IS CEDR určený pro evidenci dotací poskytovaných z veřejné pokladní správy
IS CEDR-resorty         IS CEDR určený pro evidenci dotací na resortech a agenturách
IS CEDR I                  Systém provozovaný na MMR, který slouží ke kontrole poskytování státní podpory hypotečního úvěrování
IS CEDR II                 Informační systém pro podporu provádění kontrol příjemců dotací pracovníky územních finančních orgánů
IS CEDR III                Centrální registr dotací
IS SUPP                     Podpůrný systém pro uživatele IS CEDR II
LAN                           Lokální počítačová síť (Local Area Network)
MF, MF ČR                Ministerstvo financí České republiky
MMR                          Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
RČ                              Rodné číslo
RS                               Rozpočtová skladba
SIS                              Státní informační systém
SPHÚ                         Státní podpora hypotečního úvěrování
SQL                            Strukturovaný dotazovací jazyk (Structured Query Language)
SR                               Státní rozpočet
SZÚ                            Státní závěrečný účet
ÚFDŘ                         Ústřední finanční a daňové ředitelství
ÚFO                           Územní finanční orgán
ÚIR                             Územně identifikační registr
VPS                            Veřejná pokladní správa
WAN                          Počítačová a komunikační síť, která spojuje geograficky rozlehlou oblast (World Area Network)
WEB                           Služba sítě Internet (WWW)
WWW                        Služba sítě Internet (World Wide Web)


zpět na začátek

Doporučujeme