Jak na likvidaci s.r.o.?

Likvidace v případě neplatnosti společnosti

V případě, že již vzniklá obchodní společnost zapsaná do obchodního rejstříku byla z přesně vymezených zákonných důvodů prohlášena soudem za neplatnou (na základě návrhu i bez návrhu), vstupuje také dle usn. § 129 odst. 2 OZ do likvidace. Z důvodu ochrany věřitelů a jiných třetích osob se totiž nelze domáhat určení, že s.r.o. v případě neplatnosti nevznikla, ale musí být před výmazem z obchodního rejstříku zlikvidována.

Důvody neplatnosti s.r.o. jsou např. chybějící společenská smlouva; dále případ, kdy společenská smlouva nemá náležitost nezbytnou pro právní existenci s.r.o. nebo nebyla pořízena v předepsané formě (notářský zápis); s.r.o. je založena za účelem porušení práva nebo dosažení cíle nezákonným způsobem.

Likvidátor

Při vstupu do likvidace povolá jednatel (jednatelé) jednoho nebo více likvidátorů, a to na základě zbytkové působnosti, přičemž následně povolanou osobu příslušný krajský soud jmenuje likvidátorem. Pokud nebyl likvidátor povolán, jsou všichni jednatelé dle § 189 odst. 2 OZ povinni vykonávat jeho působnost.

Likvidátor je zvláštní orgán, jehož úkolem je provést likvidaci. Vstupuje na místo jednatelů a do jejich pravomocí v rozsahu k naplnění účelu likvidace, má pravomoc s.r.o. v likvidaci zastupovat. Je povinen postupovat s péčí řádného hospodáře a potřebnými znalostmi a pečlivostí, má povinnost loajality vůči s.r.o., tj. zejména musí chránit zájmy věřitelů a společníků s.r.o. a zajistit, aby likvidace měla plynulý průběh.

Dále je povinen vypořádat vztahy obchodní společnosti ke společníkům a třetím osobám a ukončovat započaté a nevyřízené obchody společnosti a do dalších již nevstupovat. Pokud je s.r.o. v likvidaci účastníkem soudního řízení, zastupuje s.r.o. v rámci soudního řízení likvidátor.

Likvidátorem může být jak fyzická, tak právnická osoba splňující zákonné požadavky pro výkon této funkce (stejné jako člen statutárního orgánu), tj. např. člen statutárního orgánu, společník i třetí osoba. Určí-li tak společenská smlouva, může být likvidátorem s.r.o. i její valná hromada. Pokud je likvidátorů více, tvoří kolektivní orgán a jsou povinni vzájemně spolupracovat.

S ustavením do své funkce musí povolaný likvidátor zásadně souhlasit, ledaže je jako likvidátor jmenován soudem dle § 191 OZ jednatel (jednatelé) nebo insolvenční správce. Za výkon své funkce je likvidátor odměňován dle určení toho, kdo jej povolal a má právo na náhradu hotových výdajů.

Funkce likvidátora skončí jeho odstoupením (vyjma případu, kdy byl jmenován soudem z řad členů statutárního orgánu), odvoláním soudem nebo příslušným orgánem, ztrátou způsobilosti, smrtí v případě fyzické osoby nebo zánikem v případě právnické osoby, uplynutím funkčního období nebo skončením likvidace.

Zápis likvidace do obchodního rejstříku

Vstup s.r.o. do likvidace, tj. den zrušení s.r.o. včetně právního důvodu a informace o likvidátorovi se povinně zapisují do obchodního rejstříku, a to podáním návrhu na zápis likvidace prostřednictvím tzv. „inteligentního formuláře“ nebo za splnění podmínek přímým zápisem u notáře. Dále je třeba založit do sbírky listin rejstříkového soudu příslušné listiny (např. rozhodnutí o zrušení s.r.o., o volbě likvidátora).

S.r.o. je povinna ode dne, kdy byla zrušena anebo prohlášena za neplatnou, po celou dobu likvidace užívat svou obchodní firmu s dodatkem „v likvidaci“.

Sestavení účetní závěrky, zahajovací rozvahy a soupisu jmění

Zákon stanoví, že ke dni předcházejícímu vstupu s.r.o. do likvidace je nutné, aby statutární orgán sestavil mimořádnou účetní závěrku. Pokud tak však bez zbytečného odkladu jednatel nebo jednatelé s.r.o. v likvidaci neučiní, je tato povinnost na likvidátorovi. Takovou mimořádnou účetní závěrku musí schválit valná hromada a následně musí být založena do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu.

Sestavení zahajovací rozvahy a soupisu jmění ke dni vstupu s.r.o. do likvidace je však už povinností likvidátora, který by tak měl učinit bez zbytečného odkladu po vstupu s.r.o. do likvidace. Pro soupis jmění, tj. přehled majetku a závazků společnosti, slouží jako podklad inventarizace majetku a závazků, která by měla být provedena v rámci sestavení účetní závěrky ke dni předcházejícímu dni vstupu s.r.o. do likvidace. Pro věřitele s.r.o. je podstatné, že si mohou kdykoliv od s.r.o. vyžádat soupis jmění, a to bez ohledu na formu žádosti, a likvidátor je povinen jim jej zaslat bez zbytečného odkladu kdykoliv v průběhu likvidace.

Do 30 dnů ode dne vstupu do likvidace je s.r.o. povinna podat daňové přiznání k dani z příjmů za část zdaňovacího období uplynulou přede dnem vstupu do likvidace.

Pokud trvání likvidace přechází do následujícího roku, je s.r.o. prostřednictvím likvidátora povinna sestavit účetní závěrku k 31. 12. běžného roku a podat daňové přiznání k dani z příjmů.

Oznamování likvidace s.r.o.

Oznámení známým věřitelům

Z důvodu ochrany věřitelů je jednou z povinností likvidátora informovat veškeré známé věřitele s.r.o. o vstupu společnosti do likvidace, a to bez zbytečného odkladu (zákon však nestanovuje lhůtu ani sankce za nedodržení této povinnosti, obecná povinnost likvidátora za vzniklou škodu však trvá). Zpravidla s.r.o. v likvidaci zná většinu svých věřitelů, resp. jejich pohledávek vůči s.r.o., a informace o pohledávkách a věřitelích je možné dohledat v účetnictví společnosti. Mezi známé věřitele samozřejmě patří i orgány státní správy (např. finanční úřad), pokud mají vůči s.r.o. své pohledávky.

K tomu, aby mohl likvidátor splnit informační povinnost vůči známým věřitelům společnosti, je nutné, aby se seznámil s podklady s.r.o. (pokud není likvidátorem např. jednatel, kde se předpokládá, že s informacemi o společnosti disponuje). Za tím účelem si může likvidátor vyžádat od společnosti předložení veškerých dokladů. Mnohdy však převzetí dokumentace může být problematické, a to typicky v případech, kdy je likvidátor jmenován soudem, a orgány společnosti jsou nekontaktní.

Oznámení v Obchodním věstníku

Kromě informování známých věřitelů je jedním z úkolů likvidátora vždy zveřejnit oznámení o vstupu s.r.o. do likvidace v Obchodním věstníku. Takové zveřejnění je likvidátor povinen učinit, i když je z dokumentace společnosti zřejmé, že žádné věřitele nemá. Smyslem zveřejnění likvidace s.r.o. v Obchodním věstníku je však skutečnost, že ne všichni věřitelé musí být s.r.o. v likvidaci známi. Oznámení se zveřejňuje prostřednictvím Obchodního věstníku minimálně dvakrát, a to tak, že mezi prvním a druhým zveřejněním musí uplynout alespoň dva týdny.

Součástí oznámení o likvidaci je oznámení o vstupu s.r.o. do likvidace a výzva k přihlášení pohledávek věřitelů s uvedením lhůty k přihlášení. Tato lhůta však nesmí být kratší než tři měsíce od druhého zveřejnění. Nepřihlášení pohledávky věřitelem sice nepůsobí zánik jeho pohledávky vůči s.r.o. v likvidaci, ale takovému věřiteli hrozí riziko, že jeho pohledávka nebude uspokojena. Za zveřejnění je nutné zaplatit správní poplatek (za dvě zveřejnění celkem 1 800 Kč bez DPH, pokud je objednávka ke zveřejnění vložena přes webový formulář).

Oznámení vstupu do likvidace dalším subjektům

Vstup do likvidace je s.r.o. povinna oznámit také některým zákonem stanoveným orgánům veřejné moci, zejména správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, celnímu úřadu, a dalším.

Oznamovací povinnost může vyplývat pro s.r.o. i ze smluvní dokumentace uzavřené mezi s.r.o. v likvidaci a soukromými subjekty (např. banky, dodavatelé, aj.).

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Ukončení podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme