Jak na likvidaci s.r.o.?

Článek je zaměřen prakticky a pojednává o možnostech, kdy může být společnost s ručením omezeným jako jedna z nejčastěji se vyskytujících obchodních korporací zrušena.

Přehledně shrnuje veškeré kroky, které je nutné učinit během procesu likvidace, tedy před tím, než s.r.o. zanikne a bude formálně vymazána z příslušného obchodního rejstříku.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Teoretické principy a možnosti, jak může obchodní korporace obecně zaniknout, jsou podrobně vysvětleny a představeny v článku Právního průvodce s názvem Obchodní korporace – zrušení, který je zaměřen především na zrušení a zánik obchodních korporací s likvidací. Zániku obchodních korporací bez likvidace, tedy v situacích, kdy obchodní korporace přejde na právního nástupce, se věnuje článek Přeměny obchodních korporací.

Tento článek je však zaměřen úžeji a je praktickým návodem, jak zrušit společnost s ručením omezeným (dále v článku jen „s.r.o.“ nebo „společnost“) s likvidací, tedy v případě, že jmění takové s.r.o. nepřechází na právního nástupce a nedochází k žádné přeměně společnosti. Dále je v článku uvedeno, na co vše je třeba od zrušení s.r.o. po její zánik výmazem z obchodního rejstříku pamatovat a článek přehledně popisuje průběh likvidace s.r.o.

Zrušení a zánik

Z terminologického hlediska je nezbytné rozlišovat zrušení a zánik s.r.o., přičemž i zákon (OZ) tyto pojmy odlišuje. Zrušením s.r.o. se tedy rozumí dobrovolné nebo nucené ukončení činnosti s.r.o. Zánikem se však rozumí až formální výmaz s.r.o. z obchodního rejstříku, kdy s.r.o. přestává existovat a pozbývá právní osobnost, k čemuž dojde nabytím právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zániku s.r.o.

Způsoby zrušení s.r.o.

Společnost se podle OZ zrušuje několika níže uvedenými způsoby, přičemž některé mohou být bez likvidace, avšak zpravidla jde o zrušení s likvidací. Pokud není stanoveno nebo neplyne-li z právního jednání o zrušení s.r.o. zda je zrušena s likvidací nebo bez ní, platí, že je zrušena s likvidací.

Způsoby zrušení s.r.o. jsou rozepsány dále.

1) Právní jednání – rozhodnutí o zrušení s likvidací

Jak již bylo uvedeno výše, s.r.o. může být podle § 241 odst. 1 ZOK zrušena dobrovolně z rozhodnutí společníků, kteří se na zrušení obchodní společnosti dohodnou. Taková dohoda společníků však musí být stvrzena veřejnou listinou, tedy notářským zápisem. Pokud má s.r.o. jediného společníka, rozhoduje o jejím zrušení přirozeně tento jediný společník. O zrušení může rozhodnout i valná hromada s.r.o., pokud tak určuje společenská smlouva, avšak pro takové rozhodnutí se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků a rovněž musí být průběh valné hromady, resp. usnesení valné o zrušení osvědčeno notářským zápisem.

Pokud nenastane dohoda společníků o zrušení s.r.o., jednotliví společníci se mohou podáním svého návrhu domáhat zrušení obchodní společnosti u soudu za podmínek, které stanoví společenská smlouva. Pokud není třeba provádět dokazování, příslušný soud pak bez jednání rozhodne usnesením o zrušení s.r.o.

2) Uplynutí doby, na kterou byla založena – s likvidací

Když je v zakládajícím dokumentu s.r.o. určeno, že je založena na dobu určitou, došlo by k jejímu zrušení ze zákona následující den poté, kdy taková doba uplyne, přičemž přijetí zvláštního rozhodnutí o zrušení se nevyžaduje. Zrušením společnosti vstupuje společnost do likvidace. V praxi se tyto případy však téměř nevyskytují.

3) Dosažení účelu, pro který byla založena – s likvidací

Stejně jako ve výše uvedeném případě platí, že jakmile je konkrétní účel naplněn (např. je realizován konkrétní projekt), s.r.o. se zrušuje ze zákona. Účel založení však musí být stanoven natolik přesně, aby byl nezpochybnitelně určitelný okamžik jeho dosažení, na což je nezbytné myslet při jeho stanovení. Úpravou společenské smlouvy lze však změnit dobu existence s.r.o. na dobu neurčitou.

4) Rozhodnutí orgánu veřejné moci – nucené zrušení s likvidací

Kromě dobrovolného ukončení činnosti společnosti existují rovněž případy, kdy soud o zrušení s.r.o. může rozhodnout na návrh osoby, která má na zrušení s.r.o. právní zájem, nebo u důvodů zrušení společnosti dle OZ i bez návrhu. K tomuto jsou oprávněny ve zvláštním soudním řízení příslušné krajské soudy, v jejichž obvodu má daná s.r.o. sídlo, tj. ty, které v obchodním rejstříku daného soudu vedou agendu obchodní společnosti, o níž se jedná.

Ke zrušení a zároveň s tím ke jmenování likvidátora pak dochází dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. Před vydáním rozhodnutí o zrušení však soud společnosti zpravidla poskytne přiměřenou lhůtu k nápravě a odstranění nedostatků vedoucích ke zrušení.

Rozhodnutí o zrušení soudem má sankční charakter a může být učiněno pouze ze zákonných důvodů dle OZ a ZOK:

 • Vyvíjení nezákonné činnosti v takové míře, že je závažným způsobem narušován veřejný pořádek, tedy např. s.r.o. hrubě porušuje pravidla hospodářské soutěže nebo daňové předpisy (pokud by však s.r.o. byla přímo založena za nezákonným účelem, je však neplatná od počátku) – § 172 odst. 1 písm. a) OZ.
 • Neplnění zákonem stanovených předpokladů pro vznik s.r.o. – § 172 odst. 1 písm. b) OZ.
 • Stav, kdy s.r.o. nemá více než dva roky statutární orgán schopný se usnášet (tedy pouze v případě, že dle společenské smlouvy má s.r.o. více než jednoho jednatele a jednatelé jsou kolektivním orgánem) – § 172 odst. 1 písm. c) OZ.
 • Pozbytí všech podnikatelských oprávnění, což neplatí, když byla s.r.o. založena za účelem správy vlastního majetku nebo za jiným účelem než podnikání – § 93 písm. a) ZOK.
 • Stav, kdy s.r.o. déle než jeden rok není schopna vykonávat svou činnost a neplní tak svůj účel (tato neschopnost se musí vztahovat k veškeré činnosti, která má být vykonávána pro dosažení účelu společnosti) – § 93 písm. b) ZOK.
 • Nevykonávání činnosti s.r.o. pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky, kdy je např. znemožněna rozhodovací činnost valné hromady – § 93 písm. c) ZOK.
 • Provozování činnosti, kterou mohou vykonávat jen fyzické osoby bez pomoci těchto osob (např. výkon advokacie bez advokátů) – § 93 písm. d) ZOK.
 • Nejmenování jednatelů nebo členů dozorčí rady do jednoho měsíce a ani po návrhu soudu – § 198 odst. 1 ZOK a § 201 odst. 4 ZOK.
 • Společenská smlouva může stanovit další důvody, které opravňují společníka k návrhu na zrušení společnosti soudem – § 241 odst. 2 ZOK.
 • Nepřizpůsobení se ZOK do 1. 7. 2014 – § 777 odst. 2 ZOK.

Kromě výše uvedeného, podle ustanovení § 9 Rejstříkového zákona soud může i bez návrhu rozhodnout v zájmu ochrany třetích osob o likvidaci s.r.o. za předpokladu, že obsah zápisu v obchodním rejstříku odporuje donucujícímu ustanovení zákona, a zároveň pokud nelze nápravy dosáhnout jinak a pokud s.r.o. na výzvu soudu nezjedná nápravu.

Další variantou zrušení s.r.o. je zrušení společnosti podle § 15 Zákona o trestní odpovědnosti PO jako jeden z možných trestů, které mohou být uloženy za trestný čin spáchaný obchodní společností.

Závěrem této části je nutné podotknout, že rozhodnutí o zrušení s.r.o. s likvidací lze změnit, a to pokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace, tj. takové rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o zrušení s.r.o. musí nabýt účinnosti před započetím rozdělování likvidačního zůstatku nebo před převzetím likvidační podstaty věřiteli s.r.o.

5) Rozhodnutí o zrušení bez likvidace – přeměny společnosti

Pokud bylo valnou hromadou s.r.o. rozhodnuto, že se obchodní společnost účastní přeměny, tj. fúze, rozdělení či převodu jmění na společníka, společnost do likvidace nevstupuje, jelikož „není co likvidovat“, když se novým dlužníkem nebo věřitelem stává nástupnický subjekt.

Dnem účinnosti přeměny společnosti je obchodní společnost zrušena. K přeměnám společností blíže viz článek Přeměny obchodních korporací.

6) Nucené zrušení bez likvidace – insolvenční řízení

Dalším případem, kdy je s.r.o. zrušena a nevstupuje do likvidace, je zjištění majetkového nedostatku s.r.o. v průběhu insolvenčního řízení, kdy je úpadek s.r.o. řešen konkurzem, tedy v následujících případech:

 • Zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení.
 • Zrušení konkurzu z důvodu zcela nedostačujícího majetku s.r.o. k uspokojení věřitelů.

Likvidace v těchto případech neprobíhá a společnost je zrušena dnem právní moci rozhodnutí o zrušení konkurzu, jelikož s ohledem na proběhlé konkurzní řízení se má za to, že dluhy a majetek s.r.o. byly během tohoto řízení vypořádány.

Naopak pokud je společnost již zrušena a je v likvidaci, a až poté je na tuto společnost prohlášen konkurz, dojde k přerušení likvidace na dobu trvání konkurzu společnosti. Rovněž pokud se objeví nějaký majetek po skončení konkurzu, kdy obchodní společnost do likvidace nevstoupila, stejně v takovém případě zjištěného dalšího nevypořádaného majetku společnost do likvidace vstoupí.

K insolvenčnímu řízení blíže viz článek Insolvence – úpadek a způsoby jeho řešení.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika