Jihoafrická republika: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Celková hodnota zboží expedovaného na zahraniční trhy z Jihoafrické republiky v r. 2018 činila 85,4 mld. EUR, jednalo se tak o 9,7 % nárůst vývozu oproti předchozímu roku. Mezi nejvýznamnější položky exportu Jižní Afriky patří drahé kovy včetně platiny, zlata a diamantů, dále uhlí, železná ruda. Více něž 10 % exportu tvoří motorová osobní a nákladní vozidla. Významnou vývozní položkou je víno a ovoce. Do sousedních zemí JAR dodává mj. elektřinu.

Hodnota dovezeného zboží do JAR v r. 2018 činila 85,5 mld. EUR, Jižní Afrika tak má téměř vyrovnanou obchodní bilanci. (Zdroj: Trade Statistics European Commision)

V roce 2018 přiteklo do Jižní Afriky 7,1 mld. USD přímých zahraničních investic, více než dvojnásobek oproti roku 2017. Největším investorem v zemi je Evropská unie.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz (mil. USD)

93 492

81 035

76  820

88 074

87 669

Dovoz (mil. USD)

98 591

84 604

74 332

82 637

85 430

Bilance ( mil. USD)

-5 099

-3 569

2 488

5 437

2 239

Zdroj: The Economist Intelligence Unit, květen 2019

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Evropská unie je největší obchodní a investiční partner Jižní Afriky. Od roku 2016 je v platnosti Dohoda o hospodářském partnerství zemí EU se zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství (tj. včetně JAR), která upravuje obchod se zbožím mezi oběma regiony. V rámci této smlouvy Evropská unie úplně nebo částečně zrušila cla na 98,7% zboží z Jihoafrické republiky. Podrobné statistiky vzájemného obchodu lze nalézt ve statistikách Evropské komise a na stránkách ministerstva obchodu a průmyslu JAR (DTI). EU je největším odběratelem jihoafrického zboží. Do zemí Evropské unie směřovalo 22,1 % hodnoty vyváženého zboží. Následovaly Čína (9,3 %) a USA (7,1 %), Japonsko (5,2 %), Indie (4,7 %), Botswana (4,0 %) a Namibie (3,6 %). Také nejvíce zboží bylo dovezeno ze zemí EU (29,4 %), dále z Číny (17,8 %), Saudské Arábie (6,4 %), USA (5,6 %), Nigérie (4,8 %). Z unijních zemí dosahují nejvyššího obchodního obratu s JAR Německo, dále Velká Británie, Nizozemsko, Itálie, Francie, Belgie a Španělsko. Zdroj: Trade Statistics European Commision

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Zbožová struktura na straně dovozu do Jihoafrické republiky je velmi pestrá. K hlavním dovozním komoditám patří stroje, nářadí, originální komponenty, minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, paliva, osobní automobily a jiná motorová vozidla, elektrické přístroje, letadla, chemikálie, telefonní přístroje, léky, přenosné počítače a procesory. Hlavní položky na straně vývozu z JAR jsou nerostné suroviny, platina, černé uhlí, železná ruda, zlato, chrom, diamanty, motorová vozidla, kotle, stroje a zařízení. Zdroj: Stastistiky Ministerstvo obchodu a průmyslu JAR (DTI)

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Jižní Africe existují tzv. průmyslové rozvojové zóny (Industrial Development Zones – IDZ) s příznivým režimem především pro investory do výroby, a tzv. zvláštní ekonomické zóny (Special Economic Zones – SEZ). V současné době existuje 5 průmyslových rozvojových zón a 5 tzv. zvláštních ekonomických zón: Atlantis SEZ (Západní Kapsko), Nkomazi SEZ (Východní Kapsko), Coega IDZ (poblíž města Port Elizabeth v provincii Východní Kapsko), Richards Bay IDZ (cca 200 km na sever od Durbanu, na pobřeží Indického oceánu, v provincii KwaZulu-Natal), East London IDZ (Východní Kapsko), Saldanha Bay IDZ (OR Tambo (letiště Johannesburg), Dube TradePort IDZ (KwaZulu-Natal) Maluti – A- Phofung SEZ (Free State), OR Tambo SEZ (OR Tambo (letiště Johannesburg), Musina/ Makhado SEZ (v provincii Free State) a nově zrevitalizovaný průmyslový park Babelegi (v provincii Gauteng). Podrobné informace o nabídce a pobídkách v rámci zvláštních ekonomických a průmyslových zón jsou k dispozici na stránkách ministerstva obchodu a průmyslu (DTI).

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

V uplynulých letech docházelo k odlivu jihoafrického kapitálu do zahraničí a zároveň klesal příliv přímých zahraničních investic. Rok 2018 nicméně znamenal v tomto směru významný obrat. Celkový objem přímých zahraničních investic za rok 2018 dosáhl výše 7,1 mld. USD. Jednalo se o výrazný nárůst oproti roku 2017, kdy objem investic činil 1,3 mld. USD. Před Jižní Afriku se v roce 2018 na kontinentu dostal pouze Egypt. Až za JAR skončily Nigérie, Ghana či Angola. Celkový objem přímých zahraničních investic v Africe pak v roce 2018 činil 40 mld. USD (tj. o 6 % více v porovnání s r. 2017). Většina investic směřovala do petrochemického, ropného a těžebního průmyslu, energetiky, potravinářského průmyslu, informačních technologií a finančního sektoru. Investici do automobilového průmyslu ve výši více než 650 mil. USD oznámil Mercedes Benz. Největším investorem v JAR je tradičně Velká Británie, dále Nizozemí, USA, Německo, Čína, Saudská Arábie, Austrálie, Japonsko, Švýcarsko a Lucembursko.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

V Jižní Africe působí státní agentura ministerstva obchodu a průmyslu InvestSA, jejímž úkolem je podpora zahraničních investic a asistence investorům. Tzv. „One stop shop(y)“ InvestSA působí v každé provincii a dokážou být velmi nápomocné. Mezi základní pobídky pro příliv nového kapitálu do výroby a expanzi existujících závodů patří mj. pronájem pozemku zdarma, daňové prázdniny, rychlejší odpisy nákladů na stavby a pozemky (až 10 let) a nákladů na stroje a zařízení (3 roky). Dále byly vytvořeny podpůrné programy pro různá odvětví, např. „Program na podporu rozvoje automobilového průmyslu“ (Motor Industry Development Program, MIDP) aj. V roce 2018 byl přijat tzv. Zákon na ochranu investic, který však podle kritiků investice chrání nedostatečně. Zahraniční investoři mají potíže porozumět požadavkům tzv. Broad Based Black Economic Empowerment (tzv. BEE nebo BBBEE) k podpoře černošského obyvatelstva. Podrobněji viz. specializovaný portál o BBBEE ministerstva obchodu a průmyslu JAR.

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem