Jihoafrická republika: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Celková hodnota zboží expedovaného na zahraniční trhy z JAR v činila v roce 2019 90,1 mld. USD, jednalo se tak o 4,3 % pokles oproti předchozímu roku, což může být do značné míry způsobeno poklesem výroby v Číně. Mezi nejvýznamnější položky exportu JAR patří drahé kovy včetně platiny, zlata a diamantů, uhlí, železné rudy a chromu. Více něž 10 % exportu tvoří motorová osobní a nákladní vozidla. Významnou vývozní položkou je i víno a ovoce. Do sousedních zemí JAR dodává mj. elektřinu a s ohledem na vysokou míru ekonomické diverzifikovanosti je pro okolní země nejvýznamějším obchodním partnerem a zodpovídá tak za téměř 30 % intra-afrického vývozu.

Hodnota dovezeného zboží do JAR v roce 2019 činila 87,4 mld. USD, JAR tak má téměř vyrovnanou obchodní bilanci. (Zdroj: Economic Intelligence Unit, Country Report South Africa April 2020)

V roce 2019 přiteklo do JAR 4,6 mld. USD přímých zahraničních investic (FDI), zhruba o 10 % méně než v předchozím roce. Největším investorem v zemi i nadále zůstává EU.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz (mil. USD)

81 035

76  820

88 074

87 669

90 119

Dovoz (mil. USD)

84 604

74 332

82 637

85 430

87 445

Bilance ( mil. USD)

-3 569

2 488

5 437

2 239

2 674

Zdroj: The Economist Intelligence Unit, 2020

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

EU je největší obchodní a investiční partner JAR. Od roku 2016 je v platnosti Dohoda o hospodářském partnerství zemí EU se zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství EU – SADC EPA (tj. včetně JAR), která upravuje obchod se zbožím mezi oběma regiony. V rámci této smlouvy EU úplně nebo částečně zrušila cla na 98,7% zboží z JAR. Podrobné statistiky vzájemného obchodu lze nalézt ve statistikách Evropské komise a na stránkách Ministerstva obchodu, průmyslu a soutěže JAR (DTIC). EU je největším odběratelem jihoafrického zboží. Do zemí EU směřovalo nejvíce vyváženého zboží (19,1 %). Následovaly Čína (10,7 %) a USA (7 %), Velká Británie (5,2 %) Japonsko (4,8 %), Indie (4,6 %), Botswana (4,5 %), Mozambik (4,1),  Namibie (4 %) a Zambie (2,3 %). Také nejvíce zboží bylo dovezeno ze zemí EU (26,4 %), dále z Číny (18,5 %), USA (6,6 %), Indie (4,9 %), Saudské Arábie (4,2 %), Nigérie (4,1 %) a Velké Británie (3,3 %). Z unijních zemí dosahují nejvyššího obchodního obratu s JAR Německo, Nizozemsko, Belgie, Itálie, Francie, a Španělsko. (Zdroj: Trade Statistics European Commision)

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Zbožová struktura na straně dovozu do JAR je velmi pestrá. K hlavním dovozním komoditám patří stroje, nářadí, originální komponenty, minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, paliva, osobní automobily a jiná motorová vozidla, elektrické přístroje, letadla, chemikálie, telefonní přístroje, léky, přenosné počítače a procesory. Hlavní položky na straně vývozu z JAR jsou nerostné suroviny, platina, černé uhlí, železná ruda, zlato, chrom, diamanty, motorová vozidla, kotle, stroje a zařízení. (Zdroj: Stastistiky Ministerstva obchodu, průmyslu a soutěže JAR (DTIC))

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V JAR existují tzv. zvláštní ekonomické zóny Special Economic Zones (SEZ), které skýtají řadu pobídek zejména pro investory do lokalizace výrobních aktivit, a to formou úlevy na dani z příjmu právnických osob (15 % místo 28 %), zaměstnaneckých pobídek, preferenčních nájmů apod. V současné době existuje 9 zvláštních ekonomických zón: Atlantis SEZ (Západní Kapsko), Nkomazi SEZ (Východní Kapsko), Coega SEZ (poblíž města Port Elizabeth v provincii Východní Kapsko), Richards Bay SEZ (cca 200 km na sever od Durbanu, na pobřeží Indického oceánu, v provincii KwaZulu-Natal), East London SEZ (Východní Kapsko), Saldanha Bay SEZ (Západní Kapsko), Dube TradePort SEZ (KwaZulu-Natal) Maluti – A- Phofung SEZ (Free State), OR Tambo SEZ (OR Tambo – letiště Johannesburg), Musina/ Makhado SEZ(v provincii Free State). Podrobné informace o nabídce a pobídkách v rámci zvláštních ekonomických a jiných průmyslových parků apod. jsou k dispozici na stránkách investiční agentury jihoafrického ministerstva obchodu, průmyslu a soutěže INVEST SA

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Od roku 2013 docházelo v JAR k prudce sestupné tendenci přímých zahraničních investic (FDI) a zásadní obrat nastal až v roce 2018, kdy došlo k téměř 400 % nárůstu v celkové výši 5,5 mld. USD. V roce 2019 pak nastal propad přibližně o 10 % na 4,6 mld. USD. Před JAR se v roce 2018 na kontinentu dostal pouze Egypt. Až za JAR skončily Nigérie, Ghana či Angola. Celkový objem přímých zahraničních investic v Africe pak v roce 2018 činil 40 mld. USD (tj. o 6 % více v porovnání s rokem 2017). Většina investic směřovala do petrochemického, ropného a těžebního průmyslu, energetiky, potravinářského průmyslu, informačních technologií a finančního sektoru. Investici do automobilového průmyslu ve výši více než 650 mil. USD oznámil Mercedes Benz. Největším investorem v JAR jsou tradičně Velká Británie, dále Nizozemí, USA, Německo, Čína, Saudská Arábie, Austrálie, Japonsko, Švýcarsko a Lucembursko.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

V JAR působí státní agentura ministerstva obchodu, průmyslu a soutěže INVEST SA, jejímž úkolem je podpora zahraničních investic a asistence investorům. Tzv. „One stop shop(y)“ INVEST SA působí v každé provincii a dokážou být velmi nápomocné. Mezi základní pobídky pro příliv nového kapitálu do výroby a expanzi existujících závodů patří mj. pronájem pozemku zdarma, daňové prázdniny, rychlejší odpisy nákladů na stavby a pozemky (až 10 let) a nákladů na stroje a zařízení (3 roky). Dále byly vytvořeny podpůrné programy pro různá odvětví, např. „Program na podporu rozvoje automobilového průmyslu“ Motor Industry Development Program (MIDP) aj. V roce 2018 byl přijat tzv. Zákon na ochranu investic (Investment Protection Act), který však podle kritiků investice chrání nedostatečně. Zahraniční investoři mají potíže porozumět požadavkům tzv. Broad Based Black Economic Empowerment (BEE nebo BBBEE) k podpoře černošského obyvatelstva. Podrobněji viz specializovaný portál o BBBEE Ministerstva obchodu, průmyslu a Soutěže JAR.

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem