Jihoafrická republika: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Jihoafrická republika se svými 58 milióny obyvateli přes společenské a ekonomické výzvy, jimiž v posledních letech prochází, zůstává zdaleka nejrozvinutější a nejdiverzifikovanější ekonomikou Afriky a relativně vyspělou demokracií. Země je významným politickým hráčem na kontinentu a neformálním mluvčím afrických zemí na mezinárodních fórech. Dominantní domácí politickou silou je od demontáže apartheidu v roce 1994 nepřetržitě Africký národní kongres (ANC). Po odstoupení bývalého prezidenta Jacoba Zumy v roce 2018 ze své funkce se prezidentem stal bývalý viceprezident a předeseda ANC Cyril Ramaphosa. Strana ANC ve všeobecných volbách v květnu 2019 potvrdila svůj mandát ziskem 57 % hlasů a C. Ramaphosa byl parlamentem zvolen prezidentem.

Současný výkon hospodářství nicméně neodpovídá možnostem jihoafrické ekonomiky. Země se potýká s vysokou nezaměstnaností (27,6 %), kriminalitou, korupcí, vysokým výskytem HIV/AIDS (okolo 18 %), sociální nerovností, neefektivním školstvím a zdravotnictvím. Jižní Afrika se dosud plně nevypořádala s dědictvím apartheidu a zůstává společensky a politicky rozdělená. Relativně novým fenoménem, který posiluje xenofobní nálady ve společnosti, je příliv migrantů z afrických zemí (Zimbabwe, Mosambik, Tanzánie aj.). Prioritou nové Ramaphosovy administrativy proto je obnova růstu ekonomiky, příliv investic a tvorba nových pracovních míst, optimalizace státní správy, reformy v řízení a organizaci upadajících státních podniků a boj s korupcí.

V posledních letech roste politická relevance opozičních stran. Nejvýznamnější opoziční silou je liberální strana Demokratická aliance (DA), na druhém místě je levicové hnutí Economic Freedom Fighters (EFF). DA získala ve volbách 20,76 %, vedle toho si udržela absolutní většinu v provincii Západní Kapsko. Radikální EFF se daří oslovit zejména nejchudší vrstvy obyvatel. Hlavním tématem, jímž láká své voliče, je pozemková reforma a znárodnění půdy. Ve všeobecných volbách v květnu 2019 získala EFF 10,79 % hlasů.

JAR má značné ambice na mezinárodní politcké scéně, je členem uskupení BRICS. Usiluje např. o reformu Rady bezpečnosti OSN a v jejím rámci aspiruje na místo stálého člena RB OSN za Afriku. Země hraje rovněž aktivní úlohu v oblasti boje proti globálnímu oteplování. Ve spolupráci s Evropskou unií a „Západem“ se nicméně najdou rezervy, i přes přijetí Dohody o ekonomickém partnerství (EPA) mezi Evropskou unií a státy Jihoafrického rozvojového společenství (SADC). Tato dohoda je provizorně vykonávána od roku 2016 a přispěla podstatně k nárůstu vzájemné obchodní výměny.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Jižní Afrika či Jihoafrická republika, zkráceně JAR je federativní demokratickou republikou prezidentského typu. Skládá se z 9 provincií (Západní Kapsko, Východní Kapsko, Severní Kapsko, Severozápadní provincie, Free State, Kwazulu Natal, Gauteng, Limpopo a Mpulanga) řízených provinčními vládami. Země se řídí ústavou z roku 1997. Federální zákony schvaluje dvoukomorový Národní parlament složený z Národního shromáždění, které má 400 členů, a Národní rady provincií, která má 90 delegátů.

Prezident a viceprezident jsou jmenováni Národním parlamentem na základě výsledků všeobecných (národních a provinčních) voleb, ve kterých voliči dávají hlasy jednotlivým politickým stranám, nikoli kandidátům. Politické strany na základě počtu získaných mandátů jmenují své zástupce v Narodním parlamentu. Prezident je hlavou moci výkonné a jako předseda vlády jmenuje a schvaluje ministry. Viceprezident je místopředsedou vlády. Prezident je jmenován Národním parlamentem do funkce maximálně na dvě pětiletá funkční období. Příští všeobecné volby se budou konat v roce 2024, nejbližší komunální volby by se měly konat v r. 2021. Současný prezident Cyril Ramaphosa působí ve vedení země od února 2018, kdy z pozice viceprezidenta nahradil odstoupivšího bývalého prezidenta Jacoba Zumu. Ramaphosa je zároveň předsedou vládnoucí strany ANC (African National Congress). Viceprezidentem je David Mabuza (také ANC). Strana ANC získala ve volbách v květnu 2019 nadpoloviční většinu (57,5 %) hlasů. Nejvýznamnější opoziční silou je strana demokratické aliance (DA) a radikální levicové hnutí tzv. Economic Freedom Fighters (EFF). Dalšími významnějšími stranami jsou IFP a VF Plus. Personální obměny ve vládě jsou relativně časté. Aktuální seznam ministrů vlády s jejich portfolii je k dispozici na oficiálním portálu jihoafrické vlády.

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Celkový počet obyvatel JAR: 58,64 mil. (IMF 2019). Ženy, které tvoří 51 % obyvatel (28,9 mil.), jsou početnější než muži. Meziroční přírůstek činí přibližně 2 %. Nejlidnatější provincií je Gauteng (14,3 mil. obyvatel), následuje KwaZulu-Natal (s 11,1 miliony obyvatel). Značná část populace je velmi mladá, zhruba 30 % obyvatel je mladší 15 let a pouhých 8,1 % občanů je starší 60 let. Jihoafrické statistiky rozlišují 4 základní etnické skupiny, které jsou v populaci zastoupeny následovně:

  • původní černošské africké obyvatelstvo, tzv. Black African (především Zulu, Xhoza, Sotho, Ndebele, Swati) – 45,66 mil. (80,8 %),
  • tzv. barevní, míšenci – coloured 4,96 mil. (8,8 %), 
  • běloši – 4,49 mil. (8,0 %)
  • indicko-asijského původu 1,40 mil. (2,5 %)

Jižní Afrika má ve své legislativě zakotveno 11 oficiálních jazyků (angličtina; afrikánština; isiZulu; isiNdebele; isiXhosa; Sependi; Sesotho; Setswana; siSwati; Tschivenda a Xitsonga). Přestože angličtina v JAR není nejrozšířenějším rodným jazykem, ale řadí se až na 4. místo (po zulštině, afrikánštině a sesotštině), považuje se všeobecně za základní jazyk pro dorozumění. Podle výsledků zatím posledního sčítání lidu z roku 2001 je náboženské složení obyvatelstva následujcí:

  • cca 80 % obyvatel patří k různým křesťaným církvím (katolíci 7 %, holandské reformované církve cca 7 %,  sionisté 11 %, letniční církve 8 %, jiné apoštolské církve 12 %, anglikáni 4 %, presbyteriáni 1,8 %, luteráni 2,5 %)
  • 1,4 % se hlásí k islámu
  • 1,2 % k hinduismu
  • 0,2 % k judaismu
  • 0,3 % k tradičním africkým kultům
  • 15% obyvatel uvedlo „bez vyznání“

Zdroj: Statistics South Africa (www.statssa.gov.za)

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

HDP v běžných cenách (mld. USD)

350,82

317,43

296,68

349,82 368,16 361,72

HDP na obyvatele (USD, PPP)

13 065

13 180

13 204

13 477 13 677 14 046

růst HDP (%)

1,8

1,2

0,4 1,4 0,8 2,5

míra inflace (%)

5,4

5,2

7,0

4,4 4,4 5,5

míra nezaměstnanosti (%)

25,1

25,4

26,7

27,5 27,1 27,6

Zdroj: The Economist Intellingence Unit, květen 2019 (* odhad EIU)

Jižní Afrika je zdaleka nejrozvinutější a nejdiverzifikovanější ekonomikou na kontinentu, byť v absolutních číslech jí patří druhé místo za Nigérií. Ačkoliv se na tvorbě celosvětového HDP podílí pouze zhruba 0,5 %, váha jihoafrické ekonomiky v rámci světadílu představuje více než jednu pětinu. Johannesburgská burza cenných papírů patří mezi nejvýznamnější na světě. JAR má největší světové zásoby zlata (35 %), manganu (80 %), platiny (55 %), vanadu (45 %) či hliníkových silikátů (35 %). Výkon jihoafrické ekonomiky v několika předchozích letech výrazně zpomalil a země se potýká s vážnými strukturálními problémy. V průběhu roku 2017 se hospodářství dokonce dostalo do recese, v roce 2018 ekonomika rostla o 0,8 % a v roce 2019 se předpokládá mírné zvýšení růstu HDP o 2,2 %. Ani 3 % růst by ale nebyl dostatečný pro to, aby se JAR mohla vypořádat s vysokou nezaměstnaností, která v současnosti překračuje 27 %. V případě mladých do 35 let hovoří odhady až o 48 %. Vedle nezaměstnanosti patří mezi zásadní problémy země snižující se úroveň základního, vyššího i středního odborného školství, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a neflexibilní trh práce. Země má jeden z nejvyšších rozdílů mezi bohatými a chudými (tzv. Gini koeficient). Zejména chudé vrstvy jsou postiženy epidemií AIDS a tuberkulózy. Podařilo se zastavit prudký pád očekávané délky života při narození (z 52 let v roce 2010 zpět na necelých 63 let v roce 2018, tj. přibližně na úroveň v roce 1992). Klesá úmrtnost kojenců i dospělých, zdravotní systém a stejně tak školství jsou ovšem neefektivní. Vláda slibuje zavedení všeobecného zdravotního pojištění. Snaha o řešení ekonomických a sociálních problémů pomocí centralizovaných ad hoc programů a projektů zatím vedla k rozporuplným výsledkům navíc zvyšujícím deficit státního rozpočtu. Rozpočet bude v příštích letech dále zatěžován mj. vládním rozhodnutím o zavedení bezplatného vysokého školství. Agentury S&P a Fitch v roce 2017 snížily rating JAR na úroveň spekulativního pásma (podle hodnocení Moody’s se JAR zatím stále drží těsně nad touto hranicí). Naději na změnu ekonomického vývoje přinesla změna ve vedení země v roce 2018, kdy prezidenta J. Zumu podezřelého z korupce nahradil C. Ramaphosa. Prioritou Ramaphosy je zastavení růstu státního dluhu, potírání korupce a návrat investic, což se mu zatím částečně daří. Částečně se obnovila důvěra investorů v ekonomiku a očekává se mírné zvýšení tempa růstu HDP (kolem 2,5 %) v příštích dvou letech.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

  2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Příjmy (mld. ZAR)

1 049

1 140

1 246

1 319

1 353

1 445

Výdaje (mld. ZAR)

1 212

1333

1 422

1 531

1 543 1 665
Bilance (mld. ZAR)

-155

-167

-164

-178

-190

-210

Deficit jako % HDP

-4,08

-4,12

-3,75

-3,81

-4,0

-4,2

Zdroj: Údaje ministerstva financí přístupné z www.treasury.gov.za, květen 2019 (*odhad)

Ministr financí JAR každoročně v únoru v parlamentu představuje rozpočet na nový finanční rok, který začíná 1. dubna. Veškeré informace o rozpočtu a také daních na nadcházející finanční rok lze nalézt na webových stránkách ministerstva financí. Pro vládu je imperativem podpora růstu a tvorba pracovních míst. Ministerstvo financí (MF) se hlásí k cílům Národního rozvojového plánu (National Development Plan 2030). Na výdajové stránce rozpočtu nemá MF příliš prostoru k úsporám, zároveň na příjmové stránce se podepisuje nízké tempo růstu HDP. Přes třetinu výdajové stránky rozpočtu tvoří výplaty zaměstnancům státního sektoru. Příjmové stránce rozpočtu částečně pomohlo zvýšení DPH ze 14 na 15 %, zvýšení cen energií a pohonných hmot, ke kterým došlo v průběhu roku 2018.

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

Platební bilance (mld. USD) -18,65 -13,95  -9,63 -7,91 -10,60 -11,85
Veřejný dluh jako % HDP 40,4 44,1 45,2 47,9 50,1 51,5
Zahraniční zadluženost (mld. RND) 1 553 1 786 1 968 2 228 2 489 2 742

Zdroj: MMF, databáze WEO, květen 2019 (*odhad)

Podrobné informace o aktuální platební bilanci vydává Jihoafrická centrální banka (South African Reserve Bank) v rámci čtvrtletníku Quaterly Bulletin SARB. Výše hrubých zlatých a devizových rezerv JAR v dubnu 2019 činila 49,54 mld. USD (přístupné z webu South African Reserve Bank).

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Jihoafrická republika má historicky velmi dobře rozvinutý finanční a bankovní systém. Centrální banka South African Reserve Bank (SARB) založená v r. 1921 je soukromou akciovou společností řízenou patnácti člennou bankovní radou. Před volbami v květnu 2019 prezident Ramaphosa připustil znárodnění centrální banky, což zneklidnilo investory vzhledem k neutěšenému stavu dalších státem vlastněných společností (zejména ESKOM aj.). Guvernéra a tři viceguvernéry jmenuje prezident republiky. Na internetových stránkách SARB lze nalézt aktuální seznam bankovních ústavů v JAR včetně poboček zahraničních bank. Přes 80 % jihoafrického bankovního trhu kontrolují společnosti: Standard Bank Group, FirstRand Group (FNB), Barclays Africa Group (ABSA Bank), Nedbank Group. V roce 1983 byla založena Jihoafrická rozvojová banka Development Bank of Southern Africa. Nejstarší bankou je FNB, která byla založena v roce 1838.

Pojišťovnictví tvoří významnou součást finančního trhu v JAR. V zemi působí více než tři desítky pojišťoven. V sektoru krátkodobého pojištění, kam patří rizika spojená s podnikatelskou činností, provozem motorových vozidel lze jmenovat mj. Discovery Ltd, Old Mutual, OutSurance, Budget, MiWay, Affinity Health, Santam, Liberty Life, Hollard Commercial Insurance, 1st for women aj. Přehled pojišťoven a obchodních zajišťovacích společností je k dispozici na stránkách Jihoafrické asociace pojišťovacích společností.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém, jednotlivé druhy daní jsou detailně popsány na stránkách Jihoafrické daňové a celní správy (South African Revenue Service, SARS). Typy daní a platné sazby na aktuální finanční období jsou shrnuty také v tzv. daňovém průvodci, Tax Pocket Guide (pdf), který lze nalézt na stránkách Ministerstva financí JAR. Zhruba třetinu příjmů státního rozpočtu generují nepřímé daně, hlavně DPH (jednotná sazba 15 %). Hlavní část příjmů státního rozpočtu tvoří daň z příjmu, kterou upravuje Zákon o dani z příjmu (tzv. Income Tax Act). Předmětem daně se stává každý příjem jihoafrického rezidenta vytvořený v tuzemsku i v zahraničí. Pro daňové účely se jihoafrickým rezidentem rozumí každá fyzická osoba, která ve třech po sobě následujících letech strávila v JAR více než 549 dní, přičemž minimální počet strávených dní v jednom roce nesmí být menší než 91.

Daň z příjmu fyzických osob (Individual Income Tax) je rozdělená do 6 daňových pásem v závislosti na výši příjmu, má progresivní charakter a je složená ze dvou částí – paušální a procentuální (vypočítaná ze základu daně). Nejnižší sazba činí 18 % a nejvyšší 45 %. Základ daně se vypočítává z hrubého příjmu sníženého o odčitatelné položky nepodléhající zdanění.

Daň z příjmu právnických osob (Corporate Income Tax) má stanovenu sazbu 28 %. Pro malé a střední firmy existují snížené sazby.

Dále existuje maximálně 20 % daň z dividend, 15 % daň z transferů (royalties), daň z kapitálu (18,6 %), dárcovská daň (20 % a 25 % při hodnotě daru vyšší než 30 milionů randů) a daň z nemovitostí ve výši 20 %. Zaměstnavatel, který vyplácí ročně mzdy vyšší než 500 000,- randů, je povinen odvádět za všechny fyzické osoby v trvalém zaměstnaneckém poměru tzv. daň na rozvoj dovedností resp. zvyšování kvalifikace (tzv. Skills Development Levy), která představuje 1 % z celkových mezd. Takto získaný příjem státu je redistribuován z větší části prostřednictvím tzv. oborových úřadů pro vzdělávání a výcvik (Sector Education and Training Authority (SETA), více též na stránkách ministerstva práce (Department of Labour). Zaměstnanci i zaměstnavatelé platí povinné příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti (tzv. Unemployment Insurance Contributions).

 

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem