Jihoafrická republika: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Jihoafrická republika se svými 59 milióny obyvateli i přes společenské a ekonomické výzvy, jimiž v posledních letech prochází, nadále zůstává zdaleka nejrozvinutější a nejdiverzifikovanější ekonomikou Afriky a relativně vyspělou demokracií. Země je významným mezinárodním politickým hráčem a neformálním mluvčím afrických zemí na multilaterálních fórech. Dominantní domácí politickou silou od demontáže apartheidu v roce 1994 je nepřetržitě Africký národní kongres (ANC). Prezidentem země je Cyril Ramaphosa, který byl poprvé jmenován do funkce po odstoupení bývalého prezidenta Jacoba Zumy v roce 2018 z pozice tehdejšího viceprezidenta. Ve všeobecných volbách v květnu 2019 strana ANC potvrdila svůj mandát ziskem 57 % hlasů a C. Ramaphosa byl parlamentem zvolen prezidentem.

Současný výkon hospodářství neodpovídá možnostem ekonomiky. Země se potýká s vysokou nezaměstnaností, která již před pandemií COVID-19 dosahovala téměř 30 %. Dalšími palčivými problémy jsou kriminalita, korupce, vysoký výskyt HIV/AIDS (nakaženo je okolo 18 % dospělé populace), sociální nerovnost, neefektivní školství a zdravotnictví. Jižní Afrika se dosud plně nevypořádala s dědictvím apartheidu a zůstává společensky, politicky a rasově rozdělená. Xenofobní nálady ve společnosti posiluje také příliv migrantů z afrických zemí (Zimbabwe, Mosambik, Tanzánie, Nigérie aj.). V současnosti již opadla vlna euforie spojená s nástupem C. Ramaphosy do funkce prezidenta, jelikož stále absentuje důsledná aplikace nutných strukturálních reforem, schodek státního rozpočtu se stále zvyšuje a správa státního dluhu se značně prodražuje. Ekonomický vývoj v posledních letech procházel stagnací a závěrem roku 2019 se ekonomika JAR dokonce ocitla v záporných číslech.

Nejvýznamnější opoziční silou je liberální strana Demokratická aliance (DA). Na druhém místě je levicové hnutí Economic Freedom Fighters (EFF). DA získala ve všeobecných volbách v květnu 2019 20,76 % hlasů, vedle toho si udržela absolutní většinu v provincii Západní Kapsko. Radikální EFF se daří oslovit zejména nejchudší vrstvy obyvatel. Hlavním tématem, jímž láká své voliče, je pozemková reforma, znárodnění půdy a její následná redistribuce. V posledních všeobecných volbách získala EFF 10,79 % hlasů.

JAR má značné ambice na mezinárodní politické scéně, je členem uskupení BRICS. Usiluje např. o reformu Rady bezpečnosti OSN a v jejím rámci aspiruje na místo stálého člena Rady bezpečnosti OSN za Afriku. Zároveň JAR v roce 2020 předsedá Africké unii (AU), jejíž hlavní agendou je v tuto chvíli implementace Kontinentální zóny volného obchodu (AfCFTA), k čemuž mělo dojít v červenci 2020, avšak vzhledem k nastalé krizi se toto datum odloží s největší pravděpodobností na rok 2021. Země hraje rovněž aktivní úlohu v oblasti boje proti globálnímu oteplování. Ve spolupráci s Evropskou unií a „Západem“ se nicméně najdou rezervy, které existují i přes přijetí Dohody o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a státy Jihoafrického rozvojového společenství (SADC). Tato dohoda je provizorně vykonávána od roku 2016 a přispěla podstatně k nárůstu vzájemného obchodu, což se projevilo markantním nárůstem objemu vzájemné obchodní výměny mezi Českem a Jižní Afrikou o téměř 50 % v roce 2019.

V rámci hodnotící zprávy Světového ekonomického fóra Global Competitivness Report za rok 2019 se JAR umístila na 60. místě. V hodnocení Doing Business Světové banky pro rok 2020 patří JAR 84. pozice. V neposlední řadě pak dle Ibrahimova indexu vládnutí v Africe (IIGA 2018) zaujíma JAR 7. příčku.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Jihoafrická republika či Jižní Afrika, zkráceně JAR, je federativní demokratickou republikou prezidentského typu. Skládá se z 9 provincií (Západní Kapsko, Východní Kapsko, Severní Kapsko, Severozápadní provincie, Svobodný stát (Free State), Kwazulu Natal, Gauteng, Limpopo a Mpumalanga) řízených provinčními vládami. Země se řídí ústavou z roku 1997. Federální zákony schvaluje dvoukomorový Národní parlament složený z Národního shromáždění, které má 400 členů, a Národní rady provincií, která má 90 delegátů.

Prezident a viceprezident jsou jmenováni Národním parlamentem na základě výsledků všeobecných (národních a provinčních) voleb, ve kterých voliči dávají hlasy jednotlivým politickým stranám, nikoliv kandidátům. Politické strany na základě počtu získaných mandátů jmenují své zástupce v Národním parlamentu. Prezident je hlavou moci výkonné a jako předseda vlády jmenuje a schvaluje ministry. Viceprezident je místopředsedou vlády. Prezident je jmenován Národním parlamentem do funkce maximálně na dvě pětiletá funkční období. Příští všeobecné volby se budou konat v roce 2024, nejbližší komunální volby se konají v roce 2021. Současný prezident C. Ramaphosa působí ve vedení země od února 2018, kdy z pozice viceprezidenta nahradil odstoupivšího bývalého prezidenta J. Zumu. Ramaphosa byl následně po volbách v roce 2019 oficiálně zvolen prezidentem. Viceprezidentem je David Mabuza. Ramaphosa je zároveň předsedou vládnoucí strany ANC (African National Congress). Strana ANC získala ve volbách v květnu 2019 nadpoloviční většinu (57,5 %) hlasů. Nejvýznamnější opoziční silou je strana demokratické aliance (DA) a radikální levicové hnutí tzv. Economic Freedom Fighters (EFF). Dalšími významnějšími stranami jsou IFP a VF Plus. Personální obměny ve vládě jsou relativně časté. Aktuální seznam ministrů vlády s jejich portfolii je k dispozici na oficiálním internetovém portálu jihoafrické vlády.

 

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Celkový počet obyvatel JAR je 58,78 milionů z toho ženy tvoří 51 %. Meziroční přírůstek činí přibližně 2 %. Nejlidnatější a zároveň ekonomicky nejvýznamější provincií je Gauteng (14,3 mil. obyvatel) a následuje jej KwaZulu-Natal (s 11,1 miliony obyvatel). Větší část populace je velmi mladá, téměř 30 % obyvatel je mladší 15 let a pouhých 9 % občanů je starší 60 let. Jihoafrické statistiky rozlišují 4 základní etnické skupiny, které jsou v populaci zastoupeny následovně:

 • původní černošské africké obyvatelstvo, tzv. Black African (především Zulu, Xhoza, Sotho, Ndebele, Swati) – 47,66 mil. (80,8 %)
 • míšenci, tzv. barevní (coloured) – 5,06 mil. (8,8 %)
 • běloši – 4,56 mil. (8,0 %)
 • indicko-asijského původu – 1,50 mil. (2,4 %)

Jižní Afrika má ve své legislativě zakotveno 11 oficiálních jazyků (angličtina, afrikánština, isiZulu, isiNdebele, isiXhosa, Sependi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tschivenda a Xitsonga). Přestože angličtina v JAR není nejrozšířenějším rodným jazykem, ale řadí se až na 4. místo (po zulštině, afrikánštině a sesotštině), považuje se všeobecně za základní dorozumívací jazyk. Podle výsledků zatím posledního sčítání lidu z roku 2011 je náboženské složení obyvatelstva následujcí:

 • přibližně 81 % obyvatel patří k různým křesťanským církvím (katolíci 7 %, holandské reformované církve cca 7 %,  sionisté 11 %, letniční církve 8 %, jiné apoštolské církve 12 %, anglikáni 4 %, presbyteriáni 1,8 %, luteráni 2,5 %)
 • 1,4 % se hlásí k islámu
 • 1,2 % k hinduismu
 • 0,2 % k judaismu
 • 0,3 % k tradičním africkým kultům
 • 1.9 % k jiným náboženstvím či kultům
 • 15 % obyvatel uvedlo „bez vyznání“

Zdroj: Statistics South Africa 2020

 

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2015

2016

2017

2018

2019

HDP v běžných cenách (mld. USD)

317,43

296,68

349,82 368,16 351,62

HDP na obyvatele (USD, PPP)

13 180

13 204

13 477 13 677 13 749

růst HDP (%)

1,2

0,4 1,4 0,8 0,2

míra inflace (%)

5,2

7,0

4,4 4,4 4,1

míra nezaměstnanosti (%)

25,4

26,7

27,5 27,1 28,7

Zdroj: The Economist Intellingence Unit, 2020

Jižní Afrika má zdaleka nejrozvinutější a nejdiverzifikovanější ekonomikou na kontinentu, byť v absolutních číslech jí patří druhé místo za Nigérií. Ačkoliv se JAR na tvorbě celosvětového HDP podílí pouze zhruba 0,3 %, váha jihoafrické ekonomiky v rámci světadílu představuje více než jednu pětinu. Johannesburgská burza cenných papírů patří mezi nejvýznamnější na světě. Země je v celosvětovém měřítku největším producentem platiny, manganu, chromu, vanada a vermikulitu. Výkon jihoafrické ekonomiky v předchozích letech výrazně zpomalil a v posledním čtvrtletí 2019 se ekononika dokonce ocitla v recesi. Nejen vlivem pandemie COVID-19 se předpokládá další smrštění jihoafrického HDP v roce 2020 minimálně o 7,5 %.  JAR se potýká s vážnými strukturálními problémy a do nastalé krize vstoupila již značně oslabena s nezaměstnaností na konci března 2020 překračující 30 %. U mladistvých, tj. ve věkovém rozmezí 15 – 24 let je míra nezaměstnanosti znepokojujících 58,1 %. Země má jeden z nejvyšších rozdílů mezi bohatými a chudými, tzv. Gini koeficient v JAR převyšuje hodnotu 0,6. Zejména mezi chudými obyvateli je rozšířena nákaza AIDS a tuberkulózy. Očekávaná délka života činí průměrně 64,1 let a v poslední dekádě u ní lze pozorovat pozitivně vzestupný trend. Klesá úmrtnost kojenců i dospělých, veřejné zdravotnictví a školství jsou ovšem neefektivní a jejich soukromá alternativa je dostupná pouze vyšším příjmovým skupinám obyvatel. Vláda slibuje zavedení všeobecného zdravotního pojištění (NHI), jehož implementace se však ve světle současného globálního ekonomického útlumu jeví fiskálně prakticky neudržitelná. Snaha o řešení ekonomických a sociálních problémů pomocí centralizovaných ad hoc programů a projektů zatím vedla k rozporuplným výsledkům, což se projevuje stále rostoucím schodkem státního rozpočtu a celkově tíživým zadlužením země na úrovni kolem 80 % HDP. Všechny tři přední ratingové agentury, tj. Fitch, S&P a začátekem tohoto roku se k nim přidala i Moody’s, již hodnotí jihoafrický dluh mimo investiční pásmo, což má bezesporu negativní vliv na stále se prodražující financování chodu země a údržbu jejího státního dluhu, jehož úroky značně omezují fiskální možnosti země. Ačkoliv nástup C. Ramaphosy do funkce prezidenta v roce 2018 a obecně jeho dosavadní působení bylo vnímáno jako pozitivní změna ve srovnání s působením jeho předchůdce, obecná euforie má v tomto směru sestupnou tendenci. Ramaphosova pozice je totiž značně limitována vnitrostranickým třením ve vládnoucí politické straně ANC, a stále tak nedochází k přijetí tolik potřebných a hojně proklamovaných strukturálních reforem. Striktní opatření přijatá v souvislosti s pandemií COVID-19 ve své podstatě od konce března do konce června 2020 zcela zastavila drtivou většinu ekonomických aktivit. V zemi tak stále více stoupá socio-ekonomické napětí a s ním naprostá esenciálnost přijetí nutných změn. Nezbývá tedy než doufat, že současná globální krize se stane tolik potřebným reformním katalyzátorem.

 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy (mld. ZAR)

1 140

1 246

1 319

1 353

1538,8

Výdaje (mld. ZAR)

1333

1 422

1 531

1 543

1826,6

Bilance (mld. ZAR)

-167

-164

-178

-190

-242

Deficit jako % HDP

-4,12

-3,75

-3,81

-4,0

-4,5

Zdroj: Ministerstvo financí JAR, 2020

Ministr financí JAR každoročně v únoru v parlamentu představuje rozpočet na další finanční rok, který začíná 1. dubna. Veškeré informace o rozpočtu a daních pro nadcházející rozpočtové období jsou přístupné na webových stránkách jihoafrického ministerstva financí. Pro vládu je imperativem podpora růstu a tvorba pracovních míst v souladu s cíly Národního rozvojového plánu (National Development Plan 2030). Na výdajové stránce rozpočtu nemá ministerstvo financí příliš prostoru k úsporám, zároveň na příjmové stránce se podepisuje dlouhodobá ekonomická stagnace a v současnosti také globální pandemie COVID-19.

 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2015

2016

2017

2018

2019

Platební bilance (mld. USD) -13,95  -9,63 -7,91 -10,60 -9,37
Veřejný dluh jako % HDP 44,1 45,2 47,9 50,1 61,1
Zahraniční zadluženost (mld. ZAR) 1 786 1 968 2 228 2 489 2 524

Zdroj: The Economics Intelligence Unit, 2020

Podrobné informace o aktuální platební bilanci vydává Jihoafrická centrální banka South African Reserve Bank (SARB) v rámci čtvrtletníku Quarterly Bulletin SARB. Výše hrubých zlatých a devizových rezerv JAR v dubnu 2020 činila 6,9 mld. USD (přístupné z internetového portálu SARB).

 

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Jižní Afrika má historicky velmi dobře rozvinutý finanční a bankovní systém. Centrální banka South African Reserve Bank (SARB) založená v roce 1921 je soukromou akciovou společností řízenou patnácti člennou bankovní radou. Prezident Ramaphosa připustil znárodnění centrální banky do budoucna, což zneklidnilo investory mj. vzhledem k neutěšenému stavu dalších státem vlastněných společností (zejména ESKOM, SAA a další). Guvernéra a tři viceguvernéry jmenuje prezident republiky. Na internetových stránkách SARB lze nalézt aktuální seznam bankovních ústavů v JAR včetně poboček zahraničních bank. Přes 80 % jihoafrického finančního trhu kontrolují bankovní společnosti Standard Bank Group, FirstRand Group (FNB), Barclays Africa Group (ABSA Bank) a Nedbank Group. V roce 1983 byla zřízena Jihoafrická rozvojová banka Development Bank of Southern Africa. Nejstarší bankou je FNB, která byla založena v roce 1838.

Pojišťovnictví tvoří významnou součást finančního trhu v JAR. V zemi působí více než tři desítky pojišťoven. V sektoru krátkodobého pojištění, kam patří rizika spojená s podnikatelskou činností, provozem motorových vozidel lze jmenovat mj. Discovery Ltd, Old Mutual, OutSurance, Budget, MiWay, Affinity Health, Santam, Liberty Life, Hollard Commercial Insurance, 1st for women aj. Přehled pojišťoven a obchodních zajišťovacích společností je k dispozici na webových tránkách Jihoafrické asociace pojišťovacích společností.

 

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Veškeré daně jsou detailně popsány na stránkách Jihoafrické daňové a celní správy South African Revenue Service (SARS). Druhy daní a platné sazby na aktuální finanční období jsou shrnuty také v tzv. daňovém průvodci, Tax Pocket Guide (pdf), který lze nalézt na stránkách Ministerstva financí JAR. Zhruba třetinu příjmů státního rozpočtu generují nepřímé daně, hlavně DPH (jednotná sazba 15 %). Hlavní část příjmů státního rozpočtu tvoří daň z příjmu, kterou upravuje Zákon o dani z příjmu (tzv. Income Tax Act). Předmětem daně se stává každý příjem jihoafrického rezidenta vytvořený v tuzemsku i v zahraničí. Pro daňové účely se jihoafrickým rezidentem rozumí každá fyzická osoba, která ve třech po sobě následujících letech strávila v JAR více než 549 dní, přičemž minimální počet strávených dní v jednom roce nesmí být menší než 91.

Daň z příjmu fyzických osob (Personal Income Tax) je rozdělená do 6 daňových pásem v závislosti na výši příjmu, má progresivní charakter a je složená ze dvou částí – paušální a procentuální (vypočítaná ze základu daně). Nejnižší sazba činí 18 % a nejvyšší 45 %. Základ daně se vypočítává z hrubého příjmu sníženého o odčitatelné položky nepodléhající zdanění. Daň z příjmu právnických osob (Corporate Income Tax) má stanovenu sazbu 28 %. Pro malé a střední firmy existují snížené sazby. Dále se v JAR uplatňují 20 % daň z dividend, 15 % daň z transferů (royalties), darovací daň (20 % a 25 % při hodnotě daru vyšší než 30 milionů randů) a daň z nemovitostí ve výši 20 %. Zaměstnavatel, který vyplácí ročně mzdy vyšší než 500 000 randů, je povinen odvádět za všechny fyzické osoby v trvalém zaměstnaneckém poměru tzv. daň na rozvoj dovedností resp. zvyšování kvalifikace (tzv. Skills Development Levy), která představuje 1 % z celkových mezd. Takto získaný příjem státu je redistribuován z větší části prostřednictvím tzv. oborových úřadů pro vzdělávání a výcvik Sector Education and Training Authority (SETA), více též na stránkách ministerstva práce (Department of Labour). Zaměstnanci i zaměstnavatelé platí povinné příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti (tzv. Unemployment Insurance Contributions).

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem