Jihoafrická republika: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Jihoafrická republika se svými 59 milióny obyvatel i přes společenské a ekonomické výzvy, jimiž v posledních letech prochází, zůstává i nadále zdaleka nejrozvinutější a nejdiverzifikovanější ekonomikou Afriky a zároveň relativně vyspělou demokracií. Země je významným politickým hráčem na kontinentu a neformálním mluvčím afrických zemí na mezinárodních fórech. Dominantní domácí politickou silou je od demontáže apartheidu v roce 1994 nepřetržitě Africký národní kongres (ANC). Po odstoupení bývalého prezidenta Jacoba Zumy ze své funkce v roce 2018 se prezidentem stal bývalý viceprezident a předeseda ANC Cyril Ramaphosa. Strana ANC ve všeobecných volbách v květnu 2019 potvrdila svůj mandát ziskem 57 % hlasů a C Ramaphosa byl parlamentem zvolen prezidentem.

Současný výkon hospodářství nicméně neodpovídá možnostem jihoafrické ekonomiky. Země se potýká s vysokou nezaměstnaností, která již před dopady světové krize v souvislosti s pandemií COVID-19 dosahovala téměř 30 %. Dalšími palčivými problémy jsou kriminalita, korupce, vysoký výskyt HIV/AIDS (okolo 18 %), sociální nerovnost, neefektivním školství a zdravotnictví. Jižní Afrika se dosud plně nevypořádala s dědictvím apartheidu a zůstává společensky a politicky rozdělená. Relativně novým fenoménem, který posiluje xenofobní nálady ve společnosti, je příliv migrantů z afrických zemí (Zimbabwe, Mosambik, Tanzánie, Nigérie aj.). V současnosti již opadla vlna euforie s nástupem C Ramaphosy do funkce prezidenta, jelikož stále absentuje důsledná aplikace nutných strukturálních reforem, schodek státního rozpočtu se stále zvyšuje a správa státního dluhu se značně prodražuje. Ekonomický vývoj v posledních letech procházel stagnací a v závěrem roku 2019 se ekonomika JAR dokonce ocitla v záporných číslech.

Nejvýznamnější opoziční silou je liberální strana Demokratická aliance (DA). Na druhém místě je levicové hnutí Economic Freedom Fighters (EFF). DA získala ve všeobecných volbách v květnu 2019 20,76 % hlasů, vedle toho si udržela absolutní většinu v provincii Západní Kapsko. Radikální EFF se daří oslovit zejména nejchudší vrstvy obyvatel. Hlavním tématem, jímž láká své voliče, je pozemková reforma, znárodnění půdy a její následná redistribuce. Ve všeobecných volbách v květnu 2019 získala EFF 10,79 % hlasů.

JAR má značné ambice na mezinárodní politcké scéně, je členem uskupení BRICS. Usiluje např. o reformu Rady bezpečnosti OSN a v jejím rámci aspiruje na místo stálého člena Rady bezpečnosti OSN za Afriku. JAR v tomto roce předsedá Africké unii (AU), jejíž hlavní agendou je v tuto chvíli implementace Kontinentální zóny volného obchodu (AfCFTA), k čemuž mělo dojít v červenci 2020, avšak vzhledem k nastále krizi se toto datum odloží s největší pravděpodobností až na rok 2021. Země hraje rovněž aktivní úlohu v oblasti boje proti globálnímu oteplování. Ve spolupráci s EU a „Západem“ se nicméně najdou rezervy, i přes přijetí Dohody o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a státy Jihoafrického rozvojového společenství (SADC). Tato dohoda je provizorně vykonávána od roku 2016 a přispěla podstatně k nárůstu vzájemné obchodní výměny, což se projevilo markantním nárůstem objemu vzájemné obchodní výměny o téměř 50 % v roce 2019.

V rámci zprávy Světového ekonomického fóra (WEF) Global Competitivness Report 2019 se JAR umístila na 60. Z hlediska zprávy Světové banky (WB) Ease of Doing Business 2020 patří JAR 84. pozice. V neposlední řadě pak dle Ibrahimova indexu vládnutí v Africe (IIGA 2018) zaujíma JAR místo 7.

 

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Jihoafrická republika či Jižní Afrika, zkráceně JAR, je federativní demokratickou republikou prezidentského typu. Skládá se z 9 provincií (Západní Kapsko, Východní Kapsko, Severní Kapsko, Severozápadní provincie, Free State, Kwazulu Natal, Gauteng, Limpopo a Mpumalanga) řízených provinčními vládami. Země se řídí ústavou z roku 1997. Federální zákony schvaluje bikamerální Národní parlament složený z Národního shromáždění, které má 400 členů, a Národní rady provincií, která má 90 delegátů.

Prezident a viceprezident jsou jmenováni Národním parlamentem na základě výsledků všeobecných (národních a provinčních) voleb, ve kterých voliči dávají hlasy jednotlivým politickým stranám, nikoliv kandidátům. Politické strany na základě počtu získaných mandátů jmenují své zástupce v Národním parlamentu. Prezident je hlavou moci výkonné a jako předseda vlády jmenuje a schvaluje ministry. Viceprezident je místopředsedou vlády. Prezident je jmenován Národním parlamentem do funkce maximálně na dvě pětiletá funkční období. Příští všeobecné volby se budou konat v roce 2024, nejbližší komunální volby by se měly konat v r. 2021. Současný prezident C Ramaphosa působí ve vedení země od února 2018, kdy z pozice viceprezidenta nahradil odstoupivšího bývalého prezidenta J Zumu a následně byl pak v roce 2019 oficiálně zvolen prezidentem. Ramaphosa je zároveň předsedou vládnoucí strany ANC (African National Congress). Viceprezidentem je David Mabuza (také ANC). Strana ANC získala ve volbách v květnu 2019 nadpoloviční většinu (57,5 %) hlasů. Nejvýznamnější opoziční silou je strana demokratické aliance (DA) a radikální levicové hnutí tzv. Economic Freedom Fighters (EFF). Dalšími významnějšími stranami jsou IFP a VF Plus. Personální obměny ve vládě jsou relativně časté. Aktuální seznam ministrů vlády s jejich portfolii je k dispozici na oficiálním portálu jihoafrické vlády.

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Celkový počet obyvatel JAR je 58,78 mil. z toho ženy tvoří 51 %. Meziroční přírůstek činí přibližně 2 %. Nejlidnatější a zároveň ekonomicky nejvýznamější provincií je Gauteng (14,3 mil. obyvatel) a následuje jej KwaZulu-Natal (s 11,1 miliony obyvatel). Značná část populace je velmi mladá, zhruba 28,8 % obyvatel je mladší 15 let a pouhých 9 % občanů je starší 60 let. Jihoafrické statistiky rozlišují 4 základní etnické skupiny, které jsou v populaci zastoupeny následovně:

 • původní černošské africké obyvatelstvo, tzv. Black African (především Zulu, Xhoza, Sotho, Ndebele, Swati) – 47,66 mil. (80,8 %)
 • tzv. barevní, míšenci, tzv. coloured – 5,06 mil. (8,8 %)
 • běloši – 4,56 mil. (8,0 %)
 • indicko-asijského původu – 1,50 mil. (2,4 %)

JAR má ve své legislativě zakotveno 11 oficiálních jazyků (angličtina, afrikánština, isiZulu, isiNdebele, isiXhosa, Sependi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tschivenda a Xitsonga). Přestože angličtina v JAR není nejrozšířenějším rodným jazykem, ale řadí se až na 4. místo (po zulštině, afrikánštině a sesotštině), považuje se všeobecně za základní dorozumívací jazyk. Podle výsledků zatím posledního sčítání lidu z roku 2011 je náboženské složení obyvatelstva následujcí:

 • cca 81 % obyvatel patří k různým křesťanským církvím (katolíci 7 %, holandské reformované církve cca 7 %,  sionisté 11 %, letniční církve 8 %, jiné apoštolské církve 12 %, anglikáni 4 %, presbyteriáni 1,8 %, luteráni 2,5 %)
 • 1,4 % se hlásí k islámu
 • 1,2 % k hinduismu
 • 0,2 % k judaismu
 • 0,3 % k tradičním africkým kultům
 • 1.9 % k jiným náboženstvím či kultům
 • 15% obyvatel uvedlo „bez vyznání“

Zdroj: Statistics South Africa (www.statssa.gov.za)

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2015

2016

2017

2018

2019

HDP v běžných cenách (mld. USD)

317,43

296,68

349,82368,16351,62

HDP na obyvatele (USD, PPP)

13 180

13 204

13 47713 67713 749

růst HDP (%)

1,2

0,41,40,80,2

míra inflace (%)

5,2

7,0

4,44,44,1

míra nezaměstnanosti (%)

25,4

26,7

27,527,128,7

Zdroj: The Economist Intellingence Unit, 2020

JAR je zdaleka nejrozvinutější a nejdiverzifikovanější ekonomikou na kontinentu, byť v absolutních číslech jí patří druhé místo za Nigérií. Ačkoliv se na tvorbě celosvětového HDP podílí pouze zhruba 0,3 %, váha jihoafrické ekonomiky v rámci světadílu představuje více než jednu pětinu. Johannesburgská burza cenných papírů patří mezi nejvýznamnější na světě. JAR je v celosvětovém měřítku největším producentem platiny, manganu, chromu, vanada a vermikulitu. Výkon jihoafrické ekonomiky v předchozích letech výrazně zpomalil, dá se říct, že stagnuje a v posledním čtvrtletí 2019 se dokonce ocitl v recesi. Nejen vlivem pandemie COVID-19 se předpokládá smrštění jihoafrického HDP v roce 2020 minimálně o 5,8 %.  JAR se potýká s vážnými strukturálními problémy a do nastalé krize vstoupila již značně oslabena s nezaměstnaností koncem roku 2019 ve výši 29,1 %. U mladistvých, tj. ve věkovém rozmezí 15 – 24 let je míra nezaměstnanosti znepokojujících 58,1 %. Země má jeden z nejvyšších rozdílů mezi bohatými a chudými, tzv. Gini koeficient v JAR převyšuje hodnotu 0,6. Zejména mezi chudými obyvateli je rozšířena nákaza AIDS a tuberkulózy. Očekávaná délka života činí průměrně 64,1 let a v poslední dekádě u ní lze pozorovat pozitivně vzestupný trend. Klesá úmrtnost kojenců i dospělých, veřejné zdravotnictví a školství jsou ovšem neefektivní a jejich soukromá alternativa je pak dostupná pouze vyšším příjmovým skupinám obyvatel. Vláda slibuje zavedení všeobecného zdravotního pojištění (NHI), jehož implementace se však ve světle současného globálního ekonomického útlumu jeví fiskálně prakticky nemožná. Snaha o řešení ekonomických a sociálních problémů pomocí centralizovaných ad hoc programů a projektů zatím vedla k rozporuplným výsledkům,což se projevuje stále rostoucím schodkem státního rozpočtu a celkově tíživým zadlužením země. Všechny tři přední ratingové agentury, tj. Fitch, S&P a začátekem tohoto roku se k nim přidala i Moody´s, již hodnotí jihoafrický dluh mimo investiční pásmo, což má bezesporu negativní vliv na stále se prodražující financování chodu země a údržbu jejího státního dluhu, jehož úroky značně omezují fiskální možnosti země. Ačkoliv nástup C Ramaphosy do funkce prezidenta v roce 2018 a obecně jeho dosavadní působení bylo vnímáno jako pozitivní změna ve srovnání s působením jeho předchůdce, obecná euforie má v tomto směru progresivně sestupnou tendenci, jelikož je Ramaphosova role značně limitována vnitorstranickým třením ve vládnoucí politické straně ANC a stále tak nedochází k přijetí tolik potřebných a hojně proklamovaných strukturálních reforem. Striktní opatření přijatá v souvislosti s bojem proti COVID-19 ve své podstatě od konce března do konce května 2020 zcela zastavily drtivou většinu ekonomických aktivit a v zemi tak pochopitelně stále více stoupá socio-ekonomické napětí a s ním naprostá esenciálnost přijetí nutných změn. Nezbývá tedy než doufat, že současná globální krize se stane tolik potřebným reformním katalyzátorem.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy (mld. ZAR)

1 140

1 246

1 319

1 353

1538,8

Výdaje (mld. ZAR)

1333

1 422

1 531

1 543

1826,6

Bilance (mld. ZAR)

-167

-164

-178

-190

-242

Deficit jako % HDP

-4,12

-3,75

-3,81

-4,0

-4,5

Zdroj: Údaje ministerstva financí přístupné z www.treasury.gov.za, 2020

Ministr financí JAR každoročně v únoru v parlamentu představuje rozpočet na nový finanční rok, který začíná 1. dubna. Veškeré informace o rozpočtu a také daních na nadcházející finanční rok lze nalézt na webových stránkách jihoafrického ministerstva financí. Pro vládu je imperativem podpora růstu a tvorba pracovních míst. Ministerstvo financí se hlásí k cílům Národního rozvojového plánu (National Development Plan 2030). Na výdajové stránce rozpočtu nemá Ministerstvo financí příliš prostoru k úsporám, zároveň na příjmové stránce se podepisuje ekonomická stagnace a souvčasnosti také globální krize COVID-19. 

 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2015

2016

2017

2018

2019

Platební bilance (mld. USD)-13,95 -9,63-7,91-10,60-9,37
Veřejný dluh jako % HDP44,145,247,950,161,1
Zahraniční zadluženost (mld. RND)1 7861 9682 2282 4892 524

Zdroj: Economic Intelligence Unit, 2020

Podrobné informace o aktuální platební bilanci vydává Jihoafrická centrální banka South African Reserve Bank (SARB) v rámci čtvrtletníku Quarterly Bulletin SARB. Výše hrubých zlatých a devizových rezerv JAR v dubnu 2020 činila 6,9 mld. USD (přístupné z webu SARB).

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

JAR má historicky velmi dobře rozvinutý finanční a bankovní systém. Centrální banka South African Reserve Bank (SARB) založená v r. 1921 je soukromou akciovou společností řízenou patnácti člennou bankovní radou. Před volbami v květnu 2019 prezident Ramaphosa připustil znárodnění centrální banky, což zneklidnilo investory vzhledem k neutěšenému stavu dalších státem vlastněných společností (zejména ESKOM aj.). Guvernéra a tři viceguvernéry jmenuje prezident republiky. Na internetových stránkách SARB lze nalézt aktuální seznam bankovních ústavů v JAR včetně poboček zahraničních bank. Přes 80 % jihoafrického bankovního trhu kontrolují společnosti: Standard Bank Group, FirstRand Group (FNB), Barclays Africa Group (ABSA Bank), Nedbank Group. V roce 1983 byla založena Jihoafrická rozvojová banka Development Bank of Southern Africa. Nejstarší bankou je FNB, která byla založena v roce 1838.

Pojišťovnictví tvoří významnou součást finančního trhu v JAR. V zemi působí více než tři desítky pojišťoven. V sektoru krátkodobého pojištění, kam patří rizika spojená s podnikatelskou činností, provozem motorových vozidel lze jmenovat mj. Discovery Ltd, Old Mutual, OutSurance, Budget, MiWay, Affinity Health, Santam, Liberty Life, Hollard Commercial Insurance, 1st for women aj. Přehled pojišťoven a obchodních zajišťovacích společností je k dispozici na stránkách Jihoafrické asociace pojišťovacích společností.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Jednotlivé druhy daní jsou detailně popsány na stránkách Jihoafrické daňové a celní správy South African Revenue Service (SARS). Typy daní a platné sazby na aktuální finanční období jsou shrnuty také v tzv. daňovém průvodci, Tax Pocket Guide (pdf), který lze nalézt na stránkách Ministerstva financí JAR. Zhruba třetinu příjmů státního rozpočtu generují nepřímé daně, hlavně DPH (jednotná sazba 15 %). Hlavní část příjmů státního rozpočtu tvoří daň z příjmu, kterou upravuje Zákon o dani z příjmu (tzv. Income Tax Act). Předmětem daně se stává každý příjem jihoafrického rezidenta vytvořený v tuzemsku i v zahraničí. Pro daňové účely se jihoafrickým rezidentem rozumí každá fyzická osoba, která ve třech po sobě následujících letech strávila v JAR více než 549 dní, přičemž minimální počet strávených dní v jednom roce nesmí být menší než 91.

Daň z příjmu fyzických osob (Personal Income Tax) je rozdělená do 6 daňových pásem v závislosti na výši příjmu, má progresivní charakter a je složená ze dvou částí – paušální a procentuální (vypočítaná ze základu daně). Nejnižší sazba činí 18 % a nejvyšší 45 %. Základ daně se vypočítává z hrubého příjmu sníženého o odčitatelné položky nepodléhající zdanění.

Daň z příjmu právnických osob (Corporate Income Tax) má stanovenu sazbu 28 %. Pro malé a střední firmy existují snížené sazby.

Dále se v JAR uplatňují 20 % daň z dividend, 15 % daň z transferů (royalties), darovací daň (20 % a 25 % při hodnotě daru vyšší než 30 milionů randů) a daň z nemovitostí ve výši 20 %. Zaměstnavatel, který vyplácí ročně mzdy vyšší než 500 000,- randů, je povinen odvádět za všechny fyzické osoby v trvalém zaměstnaneckém poměru tzv. daň na rozvoj dovedností resp. zvyšování kvalifikace (tzv. Skills Development Levy), která představuje 1 % z celkových mezd. Takto získaný příjem státu je redistribuován z větší části prostřednictvím tzv. oborových úřadů pro vzdělávání a výcvik Sector Education and Training Authority (SETA), více též na stránkách ministerstva práce (Department of Labour). Zaměstnanci i zaměstnavatelé platí povinné příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti (tzv. Unemployment Insurance Contributions).

 

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem